هفتمين همايش انجمن هوافضاي ايران (1386)

 

بررسي احتراق در موتور پالس جت

نويسند‌گان:
فتح اله امي - استاديار دانشگاه، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي، گروه هوا
سيد مصطفي حسينعلي پور - استاديار دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت، دانشكده مكانيك.
مجيد سروش -
فواد ظهوري - كارشناس ارشد مهندسي هوافضا، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندس

report icon خلاصه مقاله:

موتور پالس جت براي پهپادهاي مختلف و با كاربردهاي متفاوت از جمله پهپادهاي هدف و انتحاري مناسب مي باشد. تحقيق حاضر به منظور تحليل و بررسي ميدان جريان درون اين موتور انجام شده است. بطور كلي مي توان گفت كه در اين تحقيق فرآيندهايي كه در حين عملكرد موتور انفاق مي افتد مانند پاشش سوخت، تبخير قطرات، اختلاط گازها، احتراق در دما و فشارهاي بالا و بررسي تاثير پارامترهاي نسبت سوخت و هوا و ارتفاع پروازي در عملكرد موتور پالس جت به آن پرداخته شده است. معادلات حاكم عبارتند از معادلات جرم، مومنتم و انرژي كه به شدت غير خطي مي باشند، و با استفاده از روش محدود بر پايه اختلاف محدود براي جريان تراكم پذير و مغشوش، همراه با احتراق حل شده است. در اين مدلسازي از روش احتراق پيش آميخته و مدل توربولانسي k-ε استفاده شده است.

 

كلمات كليدي:

پالس جت، احتراق پيش آميخته، احتراق آميخته، مدل k-ε، استكيومتري.


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-AEROSPACE07-AEROSPACE07_389.html