همايش ملي دستاوردهاي نوين در توليد گياهان با منشاء روغني (1389)

 

بررسي رشد ونمو وخواص كيفي روغن ساليكورنيا به عنوان يك گياه شورزيست و متحمل به شوري آب دريا

نويسند‌گان:
حميدرضا محمدي - دانشآموخته - دانشگاه تهران پرديس ابوريحان
غلامعباس اكبري - هيئت علمي- دانشگاه تهران پرديسابوريحان
نيراعظم خوش خلق سيما - هيئت علمي - پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
فواد مرادي - هيئت علمي - پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

report icon خلاصه مقاله:

ساليكورنيا Salicornia.L. يك جنس از گياهان يكساله خانواده كنوپودياسه استكه به صورت گياه علفي با ساقه هاي آبدار و گوشتي ظاهر ميشود و به طور طبيعي در سواحل دريا و حاشيه مانداب هاي شور رشد و تكامل يافته است. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه اين گياه توانايي بالايي درتوليد دانه هاي سرشار از روغن دارد. عملكرد دانه اين گياه مناسب بوده و دانه اين گياه حاوي 28 % روغن مي باشد كه اين گياه را به عنوان گزينه مناسبي براي توليد دانه هاي روغني مطرح مي سازد. براي بررسي رشد ونمو ساليكورنيا اين تحقيق در پژوهشكده بيوتكنولوژي كرج در سال 87 انجام گرفت. در مقايسه ميانگين تيمارهاي شوري بيشترين رشد و ماده خشكتوليد شده را در شوري 200 ميلي مولار بدست آمد وكمترين مقدار وزن خشكدر بيشترين تيمارشوري يعني 600 ميلي مولار بدست آمد. با توجه به اهميتساليكورنيا به عنوان يك گياه هالوفيت كه قابليت زراعت با آب دريا را دارد مي توان اميدوار بود با پيشبرد تحقيقات در اين زمينه بسياري از اراضي شور سواحل جنوبي كشور كه به صورت لم يزرع رها شده اند به كشت اين گياه اختصاصيابند و با توجه به اهميت روغن به عنوان يككالاي استراتژيك، روغن حاصل از دانه هاي اين گياه مي تواند به خود كفايي در اين زمينه كمكنمايد.

 

كلمات كليدي:

ساليكورنيا، شوري، كيفيت روغن


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-CBIAU01-CBIAU01_137.html