نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

ارائه مدل خبره ارزيابي ريسك سيستمهاي تامين و توزيع آب شهري مبتني برآسيب پذيري اجزا با قابليت درنظر گرفتن عدم قطعيت هاي موجود

نويسند‌گان:
عباس روزبهاني - دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران
بنفشه زهرايي -
مسعود تابش -

report icon خلاصه مقاله:

يكي ازمسائل مهمي كه زيرساخت هاي عمراني هركشوري را تهديد مي كند بروز انواع حوادث وخطرات ممكن و درواقع وجود ريسك هاي مختلف و محتمل مي باشد يكي از مهمترين اين زيرساخت ها سيستم هاي پيچيده آب شهري هستند كه داراي بخش هاي مختلف منابع تامين خطوط انتقال تصفيه خانه ها و شبكه هاي توزيع آب مي باشند و مسئوليت رساندن آب به مصرف كنندگان را با كميت وكيفيت مناسب برعهده دارند دراين تحقيق مدل تحليل ريسك مبتني برنظرات خبرگان وكارشناسان مرتبط با حوزه آب شهري با درنظر گرفتن عدم قطعيت هاي حاكم براين نظرات و ماهيت خطرات مختلف ارايه مي شود كه داراي رويكرد فازي ميب اشد همچنين تمركز اصلي برمحاسبه آسيب پذيري اجزا مختلف با لحاظ نمودن ارتباطات سيستمي و عملكردي بين بخشهاي اصلي سيستم هاي تامين و توزيع آب شهري است جهت تلفيق نظرات كارشناسي و همچنين اثرخطرات مختلف تهديد كننده از تئوري Dempster SHAFER استفاده شدها ست كاربرد مدل پيشنهادي برروي بخشي از سيستم آبرساني شهر اروميه درقالب سه دسته خطرات طبيعي غيرطبيعي و عملكردي بررسي شده است.

 

كلمات كليدي:

ارزيابي ريسك فازي، سيستم هاي آب شهري، آسيب پذيري ، FUZZY congnitive ,dempster shafer maps


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-ICCE09-ICCE09_422.html