هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع (1390)

 

مسئله مكانيابي تخصيص حداكثر دسترسي با صف بندي درشرايط پوشش جزئي

نويسند‌گان:
حميده بنويدي - دانشجوي كارشناسي ارشد
جعفر باقري نژاد - عضو هيئتعلميدانشگاه الزهرا

report icon خلاصه مقاله:

مسئله مكان يابي حداكثر پوشش MCLP تعدادمحدودي وسيله را به روشي مكان يابي مي كند كه حداكثر جمعيت را پوشش دهد مكانيابي حداكثر دسترسي MALP مدل احتمالي MCLP است كه تعداد محدودي وسيله را به طريقي استقرار ميدهد كه با قابليت اطمينان جمعيتي را كه يك وسيله دردسترس داخل فاصله يا زمان استاندارد دارند حداكثر كند پوشش جزئي يا تدريجي يك سطح پوشش مياني است كه به تابع پوشش اين امكان را ميدهد كه به جاي يك فاصله بحراني بين دو فاصله بحراني از پوشش كامل تا بدون پوشش تغيير كند دراين مقاله مفهوم پوشش جزئي درمدل مكان يابي تخصيص حداكثر دسترسي با صف بندي اعمال مي شود و سپس مدل توسعه داده شده از طريق مثالهاي عددي با فواصل قطعي و احتمالي ازمايش و تاييد شده با استفاده از Global solver درنرم افزار lingo و يك الگوريتم شبيه سازي تبريد SA حل مي شود

 

كلمات كليدي:

مكانيابي، تخصيص، حداكثر دسترسي، تراكم، صف بندي، پوشش جزئي


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-IIEC08-IIEC08_220.html