پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور (1390)

 

پيش بيني تاثير تغييرات اقليمي بر دماي حداكثر و حداقل در ايستگاه كرمان در دوره - 2030-2011 ميلادي با استفاده از ريز مقياس نمايي آماري LARS-WG و خروجي مدل هاي CSMK3 و BCM2.0

نويسند‌گان:
رضا ايرانمنش - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب دانشگاه آزاد واحد كرمان
نويد جلال كمالي - دكتري هيدرولوژي و عضو هيات علمي بخش مهندسي آب دانشگاه آزاد واحد كرمان
امير جلال كمالي - دكتري هيدرولوژي و عضو هيات علمي بخش مهندسي آب دانشگاه آزاد واحد كرمان
محسن يوسفي - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه هاي هيدروليكي دانشگاه آزاد و

report icon خلاصه مقاله:

متوسط دماي سطح كره زمين به دليل انتشار گازهاي گلخانه اي در حال افزايش است، بر اساس گزارش چهارم هيات بين الدول تغيير اقليم متوسط دماي جهاني نسبت به دوره پايه در حدود 1/1 تا6/4 درجه سانتيگراد در طول قرن آينده افزايش خواهد داشت، همچنين تغييراتي در مقدار، فراواني وقوع، شدت بارش و نوع آن در سراسر اين كره خاكي مشاهده شده است كه داراي تغييرات منطقه اي قابل توجه ميباشد. به همين دليل بررسي اين تغييرات به منظور مديريت كاراتر شرايط در آينده ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله داده هاي سناريوي A1B مدل گردش عمومي جو HadGEM براي ارزيابي تاثير تغييرات اقليمي بر بارش و تابش خورشيدي در ايستگاه كرمان در دوره 2030-2011 ميلادي توسط مدل آماري LARS-WG ريز مقياس شدند. در اين تحقيق از داده هاي مشاهداتي دماي كمينه، دماي بيشينه، تابش خورشيدي و بارش ايستگاه سينوپتيك كرمان در دوره آماري پايه 2005-1965 ميلادي و داده هاي پيش بيني شده دماي حداكثر و دماي حداقل مدلهاي CSMK3 وBCM2.0 استفاده شد. پس از كاليبراسيون، تحليل آماري و صحت سنجي داده هاي مشاهداتي و به دنبال آن توليد و بررسي داده هاي آب و هوايي مصنوعي توسط مدل ،LARS-WG نتايج نهايي در مقايسه صورت گرفته حاكي از افزايش 2.5 درصدي دماي حداكثر روزانه و افزايش 9.5 درصدي دماي حداقل روزانه مي باشد بيشترين افزايش ميانگين ماهانه دماي حداكثر مربوط به ماه مارس به ميزان 1.56 درجه سانتيگراد و بيشترين افزايش ميانگين ماهانه دماي حداقل مربوط به ماه نوامبر به ميزان 0.94 درجه سانتيگراد خواهد بود

 

كلمات كليدي:

تغييرات اقليم، ريز مقياس نمايي آماري، مدل هاي گردش عمومي جو، LARS-WG


دریافت اصل مقاله: http://www.civilica.com/Paper-NCWMSWRM05-NCWMSWRM05_266.html