نام کاربري رمز عبور

    ثبت نام | فراموشي رمز عبور | راهنماي استفاده از سايت | پشتيباني کاربران | عضويت ويژه کتابخانه ها

شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 8971
ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور

English Pages

6 مرداد 1394

CIVILICA Official Page in Facebook فراخوانها و مقالات را در تویتر دنبال کنید

 

CIVILICA Persian Logo

 

CIVILICA Logo

 

CIVILICA English Logo
7pixel pic
pixel pic

مجموعه مقالات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران به سیویلیکا افزوده شد

286 مقاله ارائه شده در دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران  که 25 و 26 مهر ماه 1386 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده است، به صورت کامل به بانک مقالات سيويليکا افزوده شد. این مقالات در 4290 صفحه ارائه شده اند.1 عوامل تبيين كننده پذيرش تكنولوژي هاي(حفاظت كننده از منابع) كشاورزي پايدار
2 عوامل محدود كننده توسعه فضاي سبزدرشهراهواز
3 عوامل مؤثر بر توسعه بازار مصرف آبزيان
4 ضرورت توجه به روند روزهاي بدون بارش در مديريت پايدار كشاورزي
5 شرايط اكولوژيكي و فاكتورهاي اقليمي مؤثر بر رشد گونه دست كاشت پالونيا فورتوني (Paulownia fortunei)
6 شبيه سازي اثر تغيير اقليم بر توان توليد چغندرقند در خراسان و ارزيابي راه هاي سازگاري به شرايط آينده
7 شناسايي عامل لكه برگي افرا پلت (Acer insigne) درنهالستان
8 شناخت، مديريت و كنترل بيماري هاي پرندگان به عنوان يك راهكاربوم شناختي جلوگيري از نابودي تنوع زيستي
9 شناخت و تحليل ارتباط كشاورزي بوم شناختي ب آبخيزداري
10 ررسي تاثير سطوح مختلف ويتامين هاي E و C در رقيق كننده شير بر خصوصيات اسپرم قوچ آتاباي در شرايط مايع
11 رديابي بيو شيميائي شانكر باكتريائي هسته داران در استان گلستان
12 راهكارهاي مديريت تلفيقي نماتدهاي انگل گياهي تحت شرايط اكولوژي كشاورزي
13 روش هاي بيوتكنولوژيكي جايگزين سموم شيميايي مبارزه با علف هاي هرز
14 روند تغييرات اقليمي اصفهان
15 رفع آلودگي فلزات سنگين با استفاده از گياهان
16 حليل پراكندگي مكاني شدت خشكسالي سال زراعي 8080?-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)
17 جداسازي باكتريهاي آنتاگونيست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه كلزا
18 جداسازي و شناسايي ازتوباكتر كروكوكوم از خاكهاي تحت كشت گندم و اندازه گيري شاخص حل كنندگي فسفات آنه
19 جايگزيني كاه گندم با خرده چوب جنگلي درساخت چند سازه ساختماني
20 جايگاه نظام دامپروري روستايي در بوم شناختي كشاورزي
21 جايگاه محيط زيست دركشاورزي بوم شناختي
22 جمع آوري و شناسايي ذخاير ژنتيكي گياهي دشت ميرز بايلو و آلمه در جهت توسعه پايدار منابع طبيعي استان گلستان
23 تغذيه ازتة گياه در كشاورزي پايدار (با تاكيد بركاهش اثرات زيست محيطي كود اوره)
24 تغذيه گياهي محصولات سبزي و صيفي در كشاورزي پايدار
25 تعيين تركيب كشت محصولات زراعي واحد هيدرولوژيك برخوار اصفهان
26 تعيين برخي از ويژگي هاي بوم شناختي گونه B0thriochloa ischaemum در جهت مديريت پايدار مراتع استان گلستان
27 تعيين فنولوژي مطلوب گياهي براي نخود در شرايط حال و آينده در مراغه با استفاده از شبيه سازي رايانهاي
28 ترويج سيستم هاي اگروفارستري: رهيافتي بديل در حفظ پايدار جنگل ه
29 تحليلي بر حفاظت و حمايت از پارازيتوييدها در سيستم‌هاي زراعي يكساله با استفاده از روش‌هاي ملكولي و رهيافت‌هاي دستكاري زيستگاه
30 تحليل شرايط اقتصادي تبديل كشاورزي رايج به كشاورزي ارگانيك با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي پوي
31 تحليل چند معياره مكاني و بوم شناختي وابداع سامانه اي تصميم يار براي جانمايي سكوها در حفاظت خاك
32 تاثيرپذيري نفوذ آب به خاك از عمليات خاك ورزي در مزرعه گندم
33 تاثيركم آبياري بر برخي خصوصيات كيفي سويا در منطقه خرم آباد
34 تاثير عوامل فيزيوگرافي بر قابليت جست دهي گونه هاي برو و مازو در جنگل باباكوسه عليا، استان كرمانشاه
35 تاثير عناصرريزمغذي وتراكم بوته برتعداد غدد مولد اسانس وميزان اسانس توليد شده در گياه دارويي نعناع فلفلي Mentha piperita L
36 تاثير روشهاي مختلف مديريت پسماندهاي گياهي بر روي پارامترهاي مختلف خاك
37 تاثير خصوصيات خاك بر روي اشكال مختلف گوگرد و گوگرد قابل دسترس در خاك هاي شمال و شمال شرق ايران
38 تاثير تنش خشكي بر صفات فيزيولوژيك بادرنجبويه (.Melissa officinalis L)
39 تاثير تنش كم آبي وكود نيتروژن بر عملكرد و راندمان مصرف آب سورگوم وارزن علوفه اي
40 تاثير تلفيق كاربرد بقاياي گياهي و علف كشها در كنترل علف هاي هرز سيب زميني
41 تاثير آللوپاتيك هفت گونه علف هرز غالب منطقه بر جوانه زني و رشد گياهچه سوي
42 تاثير نظامهاي تناوبي بر برخي پارامترهاي رشد، شاخص تنوع و عملكرد گندم در شرايط اقليمي شهرستان گرگان
43 تاثير نوع و مقدار كود پتاسيم در مقادير مختلف نيتروژن برخصوصيات خاك و عملكرد چغندرقند در شرايط شوري آب و خاك
44 تاثير نوع و مقدار كود پتاسيم در مقادير مختلف نيتروژن بر خصوصيات خاك و عملكرد چغندرقند در شرايط شوري آب و خاك
45 تاثير مصرف روي و پتاسيم بر درصد پروتئين و عملكرد دانه و كاه دوژنوتيپ گندم در شرايط شوري و قلياليت خاك و آب
46 تاثير مديريت مصرف كود اوره از طريق محلول پاشي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دانه در گندم زمستانه
47 تاثير مقادير و روشهاي مصرف نيتروژن بر عملكرد اسانس گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis. L)
48 تاثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقم سبلان
49 تاثير كود نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L)
50 تاثير فرسايش آبكندي در بوم كشاورزي منطقه دشتياري چابهار
51 تأثير عناصر سنگين روي، مس و كادميم بر تثبيت نيتروژن در گياهان شبدر و بادام زميني
52 تأثير شدت جريان ورودي بعنوان عامل مديريتي بر نفوذ آب در جويچه در آبياري هاي مختلف
53 تأثير شيرابه حاصل از كمپوست زباله شهري بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه گندم
54 تأثير جريان ژني گياهان تراريخته بر روي اكوسيستم
55 تأثير آب داغ و هيپوكلريت‌سديم روي بقاي اسكلروتهاي Rhizoctonia solani در سطح غده‌هاي سيب‌زميني
56 تأثير نوع و مقدار مصرف تعدادي از آفتكشهاي پرمصرف بر رشد و تثبيت بيولوژيك نيتروژن در سوي
57 تأثير ميكروارگانيسم هاي حل كننده فسفات بر خواص كمي و كيفي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش كم آبي
58 تأثير كاربرد قارچ ميكوريز آربوسكولار(Glomus hoi)، سطوح مختلف فسفر و تنش خشكي بر تعدادي از صفات گشنيز(Coriandrum sativum L.)
59 تأثير كودهاي بيولوژيك بر خصوصيات كيفي بذور حاصل از تنش كم آبي سوي
60 تأثير كود آلي بر بيوماس اندامهاي هوايي چهار گونه سوزني برگ سرونقره اي ، زربين ، كاج حلب و كاج بروسي
61 تأثير قارچ ميكوريز آربوسكولار(Glomus hoi)، سطوح فسفر و تنش خشكي بر تعدادي از صفات ريشة گشنيز(Coriandrum sativum L.) در شرايط مزرعه و آزمايشگاه
62 توليد پايدار و بهبود جذب عناصر غذايي ذرت در عكس العمل به تلقيح بذر توسط باكتريهاي محرك رشد
63 توليد گياهان زراعي مقاوم به علفكش از طريق انتقال ژن و محاسن ومعايب آنه
64 توليد ميوه سالم با مصرف بهينه كودهاي فسفري و ارزيابي نتايج در جلوگيري از آلودگي خاك در اراضي سبك
65 تهيه الگوي كشت مناسب و بهبود مديريت اراضي ب تكيه بر ارزيابي تناسب اراضي در دشت سپيدان(استان فارس)
66 تهيه نقشه رقومي پراكنش جغرافيايي عناصر غذايي در خاكهاي زير كشت گندم آبي در استان گلستان
67 تنوع‏زيستي، پاي دار امروز، پايدارساز فرد
68 تكثير و كاربرد درختچه توج در اراضي شور و سديمي بعنوان يك پوشش گياهي و بررسي نقش آن در محدود كردن كويري شدن اراضي ، فرسايش خاك و احياي محيط زيست
69 تفاله زيتون، از آلودگي محيط زيست تا ماده خوراكي دام
70 بررسي عادات غذايي لارو و بچه ماهيان كپور دريايي تا وزن 10 گرمي در استخرهاي خاكي
71 بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش زنبور تريكوگراما در كنترل كرم ساقه خوار برنج توسط شاليكاران (مطالعه موردي شهرستان تنكابن)
72 بررسي عناصر معدني گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رويشي درمنطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال وبختياري
73 بررسي علل اقتصادي اجتمايي موثر بر تخريب خلنگ زارهاي منطقه باستاني ميمند
74 بررسي عكس العمل گياه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقيح با سويه هاي مختلف باكتريهاي محرك رشد (Pseudomonas و Azospirillum)
75 بررسي طولانيمدت كاربرد آب شور در كشاورزي ب استفاده از مدل SWAP ( مطالعه موردي روي گندم، استان گلستان )
76 بررسي ضايعات ناشي از عمليات برداشت و جابجايي در محصول سيب زميني ( مديريت ضايعات و كشاورزي بوم شناختي )
77 بررسي ضايعات ناشي از بارهاي مكانيكي وارد بر سيب پس از مرحله انبارداري ( مديريت ضايعات و كشاورزي بوم شناختي )
78 بررسي سازههاي اجتماعي - روان شناختي مؤثر بر مشاركت روستاييان در فعاليت هاي احياء و توسعه جنگل ( مطالعه موردي غرب استان مازندران )
79 بررسي رشد، برون ريزش آمونيوم،فعاليت نيترات ردوكتاز Dunaliella sp. طي تنش هاي شوري، تناوب هاي نوري در نور پايين
80 بررسي راندمان حذف بيولوژيك گازوئيل در خاك، بوسيله دو گونه باكتري بومي خاكهاي آلوده جنوب پالايشگاه تهران
81 بررسي راندمان اقتصادي اصلاح و احياء مراتع در مديريت پايدار عرصه هاي منابع طبيعي (مطالعه موردي در حوزه آبخيز كاخك گناباد)
82 بررسي رويشگاه هاي بنه در استان خراسان جنوبي
83 بررسي خصوصيات مورفولوژيكي مرتبط با عملكرد سوي [Glycine max (L.) Merr.]در واكنش به تيمارهاي مختلف كودهاي بيولوژيك تيوباسيلوس و ميكوريز
84 بررسي تغييرات پوشش گياهي مراتع حوزه آبخيز كاخك گناباد طي سالهاي 1371 تا 1385
85 بررسي تغييرات فاكتورهاي توپوگرافي و خصوصيات فيزيكيو شيميايي خاك در ارتباط با گروه هاي اكولويك گياهي در مراتع خشك ندوشن يزد
86 بررسي تغيير احتمالي اقليم دشت مغان
87 بررسي تغيير اقليم خراسان در دهه هاي گذشته
88 بررسي تراكمهاي مختلف كشت مخلوط ذرت و خيار بر عملكرد و جذب عناصر غذايي در شرايط تنش علفهاي هرز
89 بررسي تاثير سيستمهاي مختلف كوددهي بر خصوصيات فيزيك و بيولوژيك خاك
90 بررسي تاثير سيستم هاي مختلف خاك ورزي بر روي عملكرد روغن و پروتئين در ارقام سوي
91 بررسي تاثير تناوب كاشت ذرت-گندم روي اشكال معدني و قابل جذب فسفر به منظور تعيين عوامل موثر بر افزايش كارايي كود هاي فسفره در خاكهاي آهكي
92 بررسي تاثير استفاده از نقشه هاي توپوگرافي ب مقياسهاي متفاوت در پهنه بندي خطر زمين لغزش حوزه سيد كلاته راميان
93 بررسي تاثير پرايمينگ بذر توسط سويه هاي ازتوباكتر و آزوسپيريليوم بر خصوصيات رشد ، عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت
94 بررسي تاثير مديريت آبياري (كم آبياري ) بر هيدرومدول آبياري در منطقة خرم آباد
95 بررسي تاثير لجن فاضلاب بر تجمع عناصر سنگين در خاك و گياهان مختلف
96 بررسي تاثير كاربرد باكتريهاي افزاينده رشد گياه(PGPR) بر ظهور واستقرار گياهچه در مزرعه و برخي ويژگيهاي مرتبط دورگهاي ديررس ذرت.
97 بررسي تاثير كيفيت آبهاي زيرزميني در تغيير كاربري اراضي بوسيله GIS
98 بررسي تاثير كودهاي آلي غني شده برصفات كمي و كيفي ارقام مختلف سويا (Glycin max (L.) Merr)
99 بررسي تاثير قارچ ميكوريزاي آرباسكولار (AM) و فسفر دراستقرارگياه شبدردر شرايط شوري
100 بررسي تأثير انواع كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام سويا (Glycin max (L.) Merr)
101 بررسي تأثير كاهش عمليات خاك‌ورزي بر انرژي مصرفي در توليد ذرت علوفه‌اي
102 بررسي تنظيم كننده رشد گياهي IBA بر تكثير رويشي ارس گونه ي Juniperus excelsa
103 بررسي تنوع زيستي جنس ماشك(Vicia L.) و شناسايي گونه هاي آن در استان اردبيل
104 بررسي تنوع زيستي گونه‌هاي علفي و چوبي در جهت‌هاي مختلف جغرافيايي جنگل‌هاي شمال ايلام
105 بررسي تنوع زيستي نخل خرما در استان خوزستان
106 بررسي برخي عوامل مؤثر بر ناپايداري خاك در استان مازندران
107 بررسي بازده انرژي در زراعت سويا در منطقه بروجرد
108 بررسي اجراي سازگان مدار بسته در تفريخ گاههاي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
109 بررسي اثرات سوپرجاذب وتراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود ديم تلقيح شده با باكتري مزوريزوبيوم
110 بررسي اثرات زيست محيطي كودهاي شيميايي و ارايه راهكار
111 بررسي اثرات خاك ورزي بر روي عملكرد دانه و اجزاء عملكرد در زراعت سوي
112 بررسي اثرات تنش رطوبتي و مقادير مختلف كود ازت بر عملكرد و كارايي مصرف آب در چغندرقند
113 بررسي اثرات مصرف كودهاي كامل تجاري بر رشد و عملكرد گندم
114 بررسي اثر خاكپوش بر عملكرد توليد پنبه در منطقه كرمان
115 بررسي اثر تداخل گياه زراعي و علف هاي هرز در كشت مخلوط كلزا و باقلا بر كنترل علفهاي هرز
116 بررسي اثر باكتري هاي برادي ريزوبيوم و ازتوباكتر بر خصوصيات بذر سويا در مزرعه و آزمايشگاه
117 بررسي اثر الگوهاي مختلف كاشت بر عملكرد گندم و باقلا در كشت مخلوط آنها
118 بررسي اثر متقابل تغذيه گيـــاه( ازت ، فسفر ، پتاسيم و كلسيم ) و بيماري پوسيدگـــي زغالي خربزه ( Macrophomina phaseolina(Tassi)Goid ) در برخي ارقام خربزه
119 بررسي اثر كودهاي دامي (مرغي، شتر مرغي، گاوي) و شيميايي بر روي عملكرد كمي و كيفي (Brassica napus L .) كلز
120 بررسي امكان به كارگيري روشهاي نوين تعيين جنسيت در صنعت تكثير و پرورش ماهيان با تاكيد بر تاسماهيان جوان
121 بررسي امكان محلول پاشي توأم كودهاي ريزمغذي و سموم آفت كش روي محصول گندم
122 بررسي امكان كشت خفته نخود به عنوان راهكاري بوم شناخت براي افزايش عملكرد شرايط ديم در اراك با استفاده از شبيه‌سازي
123 بررسي آلودگي منابع آب و خاك بر اساس مطالعات ميداني و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
124 بررسي پراكنش ماكروبنتوزهاي رودخانه زاينده رود و ارتباط آنها با مواد آلي موجود در بستر در استان اصفهان
125 بررسي پيشبرد تكثير جنسي و رويشي كور(Capparis spinosa L.) به منظور معرفي گياه جديد براي احياء مراتع تخريب شده و ايجاد مراتع دست كاشت
126 بررسي وضعيت توليد محصولات زراعي ارگانيك، مشكلات و ارائه راهكارهادر راستاي حمايت و ارتقاي كشاورزي ارگانيك
127 بررسي وضعيت پتاسيم در خاكهاي شرق مازندران
128 بررسي وابستگي ميكوريزايي گياه ذرت در پاسخ به همزيستي با گونه هاي مختلف قارچ ميكوريزاي آرباسكولار و مقادير مختلف فسفر
129 بررسي واكنش ژنوتيپ هاي مختلف جو نسبت به بيماري سفيدك پودري (Blumeria graminis f.sp hordei) در شرايط مزرعه
130 بررسي و تفكيك كلونهاي صنوبر تبريزي (Populus nigra) شمال استان لرستان
131 بررسي هاي اكولوژيكي گونه هاي مهم از جنسHaloxylon (H.ammodendron & H.aphyllum ) به منظورمديريت پايدار پوشش گياهي درمناطق خشك و نيمه خشك
132 بررسي نگرش مصرف‏كنندگان به محصولات ارگانيك
133 بررسي نقش درختچه تاغ در اگروفارستري
134 بررسي مديريت تلفيقي آفات برنج از سوي كشاورزان در استان فارس
135 بررسي مديريت بهداشتي استخرهاي پرورشي ماهيان قزل آلا در استان كرمان
136 بررسي ميزان تاثير پوشش گياهي بر وقوع زمين لغزش در بازه زماني سالهاي 1346 تا 1385 ( مطالعه موردي؛ حوزه آبخيز سيد كلاته راميان )
137 بررسي ميزان انگلي كردن نماتدهايHeterorhabditis bacteriophora پرورش يافته روي‌ محيط هاي ‌غذايي مصنوعي
138 بررسي ميزان همزيستي ميكوريزاي آرباسكولار (AM) دربرخي گياهان شوري پسند در ذخيره گاه زيست سپهر توران (جنوب شرقي شاهرود)
139 بررسي منابع توليدي و اثرات مخاطره آميز فعاليتهاي كشاورزي بومي در تالاب بامدژ
140 بررسي كاربرد تكنيك هاي زراعي (گياهان پوششي، سيستم هاي خاك ورزي و كود نيتروژن) بر برخي خصوصيات خاك و عملكرد سورگوم علوفه اي
141 بررسي كنترل بيولوژيك عامل بيماري پوسيدگي زغالي خربزه Macrophomina phaseolina Tassi (Goid) به وسيله جدايه هاي باسيلوس
142 بررسي قابليت تثبيت بيولوژيكي نيتروژن در ارقام مختلف لوبيا با كاربرد سه نوع مايه تلقيح حاوي باكتري تثبيت كننده نيتروژن
143 بررسي فنولوژي Hedysarum kopetdaghi Boriss.در جهت مديريت پايدار مراتع استان گلستان
144 برآورد و تحليل كم آبي هاي رودخانه با نگرشي بر كشاورزي بوم شناختي
145 برآورد كارائي مصرف آب محصولات زراعي واحد هيدرولوژيك گرگان و گنبداستان گلستان
146 بانك اطلاعات مكاندار حاصلخيزي خاك در استان گلستان
147 بهره برداري پايدار از كانال هاي آبياري در شرايط استفاده تلفيقي آبهاي سطحي و زيرزميني
148 بهبود عملكرد آفتابگردان در شرايط تنش خشكي ب كاربرد عناصر ريز مغذي
149 بهينه سازي تراكم كشت مولدين كپو ر دريايي(Linnaeus,1758) Cyprinus carpio در استخرهاي خاكي
150 بهينه سازي مصرف كودهاي شيميايي نيتروژن و فسفر با كاربردكودهاي بيولوﮊيك در زراعت سوي
151 بهينه سازي مصرف كودهاي شيميايي فسفات به منظور نيل به اهداف كشاورزي پايدار با نهاده كافي در زراعت ذرت
152 بهينه سازي مصرف كود دركشت بوم به روش مدرسه در مزرعه ( Farmer's Fild School )(FFS)
153 بهينه سازي مصرف كود در سيستم كود آبياري با كشت پياز به روش مدل سازي
154 بهينه سازي مديريت توليد نخود در شرايط ديم ب استفاده ازشبيه سازي سازي رايانه اي
155 استراتژيهاي نوين ميكروبي در مديريت پرورشي آبزيان
156 استراتژي بهره برداري پايدار بر اساس اصول اكولوژيك در بوته زارهاي تفتان نگرش (مطالعه موردي: مرتع نارون خاش)
157 استانداردهاي توليد محصولات دامي ارگانيك (Organic Standards in Poultry Production)
158 استفاده از تناوب زراعي، كود شيميايي و علف كش در كنترل تلفيقي علف هاي هرز چاودار زمستانه
159 استفاده از پروبيوتيك ها در آبزي پروري
160 استفاده از مواد جاذب در جيره غذايي ماهيان خاوياري(Acipenseridae) بمنظور تحريك غذاگيري و افزايش خوش خوراكي
161 استفاده از مقاومت طبيعي گياهان در مقابل آفات براي بهبود محيط زيست
162 استفاده از لجن فاضلاب به عنوان كود در كشاورزي و تأثير آن بر عملكرد گياه
163 استفاده از GIS در بررسي روند شوري آبهاي زيرزميني و تاثير آن بر كشاورزي پايدار
164 استفاده پايدار از پساب فاضلاب در كشاورزي: محدوديت ها و راهكار ه
165 ارزيابي عملكرد دانه نخود و پايداري آن در كشت خفته
166 ارزيابي تغييرات مكاني عناصر غذايي اصلي به منظور مديريت كود دهي خاك، مطالعه موردي دشت اروميه
167 ارزيابي تحمل گياه جو به تنش آب آبياري ب نسبتهاي كلر به سولفات در خاك حاوي كمپوست زباله شهري
168 ارزيابي بهينه سازي مصرف كود در كشاورزي با تأكيد بر توانمندي ريز جلبك خاكزيNostoc sp. جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان
169 ارزيابي اثر ضد ميكروبي عصاره علف هرز دارويي Oxalis corniculata بر باكتريايي مولد عفونت زخم
170 ارزيابي اكولوژيكي زير حوزه هاي وشته- زيدشت منطقه طالقان جهت كاربري هاي تفرج،حفاظت، كشاورزي و مرتعداري
171 ارزيابي اكولوژيكي برخي شاخص هاي شيميائي و بيولوژيكي كيفيت و سلامت خاك در اراضي تحت كشت بادام در منطقه سامان شهركرد
172 ارزيابي پتانسيل باكتريهاي Azospirillum وPseudomonas بر شاخص هاي فتوسنتزي گياه ذرت
173 ارزيابي مقاومت نسبي ارقام مهم هسته داران به Prunus Necrotic Ring Spot Virus
174 اثرات بوم شناختي سوبستراهاي مختلف بر فعاليت و توده زنده ميكروبي خاك
175 اثرات آلايندگي كودهاي شيميائي بر منابع آب و خاك در اراضي زير سد درودزن،مرودشت
176 اثر شدت‌ها و تناوب‌هاي نوري بر رشد Chlorella vulgaris به منظور استفاده در كشاورزي پايدار
177 اثر شبه هورمون جواني پيرپروكس فن روي مراحل سني سن گندم ( تخم ها، پوره ها و حشرات كامل )
178 اثر سطوح مختلف محلول‌پاشي كود نيتروژن بر راندمان مصرف آب و وضعيت ريشه گياه مرزه (Satureja hortensis L.).
179 اثر دما و وضعيت رنگيزه اي ، آمونيوم ، شوري ، سيانوباكتريوم خاكزي Nostoc sp.، شاخصي از اصلاح خاك و كانديداي كود بيولوژيكي
180 اثر تغيير اقليم آينده بر عملكرد نخود در شرايط ديم شمال غرب ايران
181 اثر تنش خشكي، كود شيميايي نيتروژنه و كود آلي در مراحل مختلف رشد بر خصوصيات زراعي ذرت
182 اثر استفاده از سيلاژ تريتيكاله بر عملكرد بره هاي نر پرواري زل
183 اثر الگوهاي مختلف كاشت در كشت مخلوط گندم و باقلا بر تابشهاي فعال فتوسنتزي و دما و رطوبت خاك
184 اثر گراديان چرا بر تنوع گونه اي و ساختار پوشش گياهي در مراتع استپي ندوشن يزد
185 اثر مديريت بقاياي گياهي بر عملكرد محصول و خواص خاك
186 اهميت شناسايي كانيهاي رسي خاك در برآورد بهينه مصرف كودهاي پتاسه
187 اهميت مصرف روي در باغ هاي ميوه كشور
188 اهميت مصرف كودهاي پتاسيمي در كشاورزي ايران
189 اهميت كنترل علف هاي هرز در دوره بحراني
190 انحراف نسبت بين پايه هاي نر و ماده گياه پسته وحشي در جمعيت هاي منطقه ميمند كرمان
191 انجماد اسپرم ماهيان (خاوياري ) ،تكنولوژي نوين در شيلات
192 انتخاب بهترين شيوه زندگي براي عشاير براساس اصل توسعه پايدار، انتخاب بهترين شيوه زندگي...
193 انقراض گونه هاي گياهي، تهديد جدي تنوع زيستي در بوم نظامهاي طبيعي(مطالعه موردي، فلور دارويي منطقه شيروان)
194 انقلاب آبي: 2- راهكارها، ابزار و چشم‏انداز
195 انقلاب آبي: 1- مفاهيم، ضرورت‏ها و اهداف
196 امكان استفاده از شعله افكن در كنترل علفهاي هرز مزارع ذرت دانه اي
197 الگوي مناسب مديريت پايدار جنگل هاي حاشيه رودخانه اي(مطالعه موردي: حوزه قزل اوزن شهرستان بيجار)
198 الگوي مناسب مديريت پايدار جنگل هاي حاشيه رودخانه اي(مطالعه موردي: حوزه قزل اوزن شهرستان بيجار)
199 الگوي مكاني حوادث طبيعي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي در سري دو جنگل شصت كلاته
200 اكتريهاي ريزوبيومي مولد آنزيم ACC دآميناز و كاهش اثرات سوء اتيلن تنشي در گياه گندم
201 اكوپارك ها، راهكاري جهت مديريت منابع طبيعي
202 آيا بين ميكوريزا آربسكولار و باكتري ريزوبيوم دراشغال جايگاههاي ريشه گياه لگوم رقابتي وجود دارد؟
203 آينده تحقيقات ذرت در استان گلستان مثالي بارز از كشاورزي ارگانيك
204 آمايش سرزمين به منظور توسعه روستايي و اكوتوريسم با استفاده از GIS(مطالعه موردي: حوضه تيل آباد استان گلستان)
205 پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان در آبهاي لب شور و شيرين گنبد كاووس ومقايسه قابليت سازگاري اكولوژيكي وعملكرد رشد آنها ب يكديگر
206 پرورش فيل ماهي (Huso huso) در استخرهاي خاكي
207 پيشنهاد روشي مناسب براي ارزيابي مديريت پايدار خاك
208 پيش بيني اثر تغيير اقليم جهاني بر آب و هواي آينده استان خراسان
209 پيامدهاي بوم شناختي تغيير اقليم برمناسبات علف هاي هرز و گياهان زراعي در بوم نظام هاي كشاورزي
210 پهنه‌بندي اگرواكولوژي حوزه‌ آبريز رودخانه كرخه
211 گونه هاي آزوسپيريلوم(Azospirillum spp) بومي خاكهاي استان گلستان
212 گل (Gowl) روش سنتي براي حفاظت و بهره برداري از منابع آب كوچك در استان زنجان
213 نظام كشاورزي – جنگلداري در يك نگاه: يك فعاليت بومي و دانش سنتي در مورد كشت ارگانيك در زابل
214 چشم انداز اكوبيوتكنولوژيكي توليد گياهان تراريخته: مطالعه موردي مقاومت به علفكشها
215 نگرشي بر آگروفارستري و نقش آن در توسعه كشاورزي بوم شناختي
216 نگرش كشاورزان متداول در خصوص موانع و انگيزه‌هاي تبديل به كشاورزي ارگانيك
217 نقش عوامل ورفتارهاي جديد اجتماعي در پيدايش دبي هاي سنگين لحظه اي سيلاب
218 نقش سيستم هاي سطوح آبگير باران در احداث باغهاي مثمره ديم در مناطق نيمه خشك استان گلستان
219 نقش دانش بومي در توسعه پايدار كشاورزي
220 نقش دانش بومي در كشاورزي بوم شناختي
221 نقش تثبيت بيولوژيك نيتروژن در كشاورزي پايدار، و اثر علف كش ها و حشره كش ها بر آن
222 نقش توسعه بيوتكنولوژي در صنايع خمير و كاغذ بر كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
223 نقش توسعه پايدار در حفاظت از محيط زيست
224 نقش نانوتكنولوژي و نانوسيلور در كشاورزي براي كاهش استفاده از مواد شيميايي در كشاورزي
225 نقش مصرف پايدار و توليدات جديد كودي
226 نقش مديريت مزرعه در كاهش خروج گاز متان و ديناميك نيتروژن در اكوسيستم شاليزاري
227 نقش ماده آلي در ارتقاء سلامت خاك اكوسيستم هاي كشاورزي با پيشينه كاربري جنگل
228 نقش كودهاي بيولوژيك بر شاخص هاي كيفي و كمي ذرت دانه اي در اكوسيستم زراعي
229 نقش قارچ ميكوريز (Glomus intraradices L.) بر جذب فسفر در انواع خاك فسفات توسط گندم
230 معرفي شاخص درجه اي تجمعي براي ارزيابي مديريت پايدار خاك، مطالعه موردي بخش جنوبي دشت اروميه
231 معرفي گياه آمارانت و كينوا جهت پايدار سازي اراضي حاشيه اي در ايران
232 معرفي كور (Capparis spinosa L.) به عنوان يك گياه جديد اميد بخش براي سامانه هاي كشاورزي كم نهاده
233 معرفي كلنهاي مقاوم صنوبر به آفت مينوزLithocolletis pupulifoliella Tr. و بررسي تراكم جمعيتي مينوز در آذربايجان غربي
234 مطالعه سودمندي توليد و كارايي استفاده از نور در كشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشك (V. desicarpa) در سطوح مختلف كود نيتروژن.
235 مطالعه رويش قطري و ارتفاعي چهار گونه صنوبر به روش قطع درخت
236 مطالعه رقابت داخل و بين گونه اي در شرايط كشت خالص و مخلوط گندم و تربچة وحشي در استرالياي جنوبي
237 مطالعه جذب سطحي آلاينده‌هاي فلزي سرب، كادميم و مس در دو خاك شور و غير شور در استان گلستان
238 مطالعه تطبيقي زيست شناسي و ديد گاه هاي مديريت تلفيقي زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein(Hym.:Eurytomidae) در ايران و جهان
239 مطالعه تأثير كمپوست، ورمي كمپوست، لجن فاضلاب و كود شيميايي بر خصوصيات مورفولوژيكي، عملكرد پروتئين و دانه ارقام مختلف سويا (Glycin max (L.) Merr)
240 مطالعه اثر غرقابي و خشكي بر گونه هاي صنوبر
241 مروري بر كاربرد مطالعات زيست شناختي و رفتار شناختي در مديريت زيستگاه دشمنان طبيعي
242 مروري بر كودهاي بيولوژيك در ايران و نقش آنه درحفظ محيط زيست و سلامت جامعه
243 مديريت تلفيقي علف هاي هرز؛ چالشها و فرصته
244 مديريت بهينه آبياري در كنترل شوري اراضي مجاور رودخانه گرگانرود با توجه به تاثير دوره هاي آبي بر شاخص هاي كيفي آن
245 مديريت اكو سيستم هاي مناطق خشك و بياباني ب رويكرد مديريت تلفيقي منابع محيطي( مطالعه موردي: بيابانهاي استان خراسان)
246 مديريت آلاينده ها با الويت سموم و كودهاي شيميايي و روش هاي تقليل آن در كشاورزي ( مطالعه موردي استان گلستان )
247 مديريت پايدار جنگل و بهره‌برداري بهينه(نمونه مطالعاتي : جنگل‌هاي شمال ايران )
248 مديريت پايدار نظام هاي كشاورزي سنتي در غرب مازندران (مطالعه ي موردي روستاي چتن)
249 مديريت پايدار مراتع دست كاشت گونه Atriplex canescens با در نظر گرفتن اثر آللوپاتي اين گونه بر جوانه زني بذرگونه بومي و مرغوب Salsola rigida
250 مديريت و حفاظت خاك در كشاورزي(مطالعه موردي يزد)
251 مدلسازي خرداقليم و مديريت آفات و بيماري‌ها در بوم‌زيست‌هاي زراعي
252 مدلسازي مكاني عملكرد كلزا با استفاده از رگرسيون چند متغيره در محيط GIS« مطالعه موردي: شهرستان سبزوار»
253 مدلسازي مكاني و بهبود تخمين ميزان شوري عمقي براساس شوري سطحي خاك بااستفاده از تكنيك زمين آمار(مطالعه موردي: بخشي ازاراضي شمال آق قلا)
254 محدوديتهاي توسعه بيوهربيسايده
255 موانع و عوامل بازدارنده ترويج فناوري هاي حفاظتي در راستاي كشاورزي بوم شناختي
256 مقايسه روشهاي تحليلي پيشرفته GIS در وزن دهي عوامل موثر در كاربري اراضي كشاورزي
257 مقايسه تراكم زادآوري و تنوع گونه اي در توده هاي طبيعي و مديريت شده جنگل لوه در استان گلستان
258 مقايسه تراكم جمعيت و الگوي توزيع فضايي كنه هاي Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و Zetzellia mali (Acari: Stigmaeidae) روي دو رقم سيب در شهرستان مراغه
259 مقايسه اثر باكتري هاي حل كننده فسفات وقارچ ميكوريز بر روي توليد بهينه ذرت دانه اي رقم (704 SC)
260 مقايسه آيش فصلي و سالانه در آذربايجان شرقي ب استفاده از يك مدل ساده
261 مقايسه گياهان پوششي مختلف در بازگشت ميزان ازت و فسفر به خاك باغات مركبات
262 مقايسه يونهاي خاك قبل و بعد از كشت گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستاي اصلاح خاكهاي شور
263 مقايسه چند روش زمين آماري در برآورد مقدار متوسط بارندگي روزانه در درمناطق خشك ونيمه خشك
264 مقايسه كارايي تلقيح كودهاي زيستي روي بازدهي توليد و عملكرد سوي
265 لزوم تعيين اهداف برنامه هاي توسعه اي در بخش كشاورزي بر مدار توسعه پايدار
266 لزوم بهره برداري از منابع آب غير متعارف در كشاورزي كشور
267 كشت شمبليله وتاثير منابع و مقادير مختلف كودهاي آلي بر قابليت جذب عناصر سنگين در يك خاك آلوده
268 كشاورزي بوم‌شناختي و كارآيي روش‌هاي نوين رفع عارضه زرد برگي در درختان سيب باغ‌هاي آهكي
269 كشاورزي اكولوژيك باعث حفظ منابع طبيعي و بروز تحولات اقتصادي مي‌شود
270 كشاورزي پايدار و اُرگانيك و عوامل مورد نياز در دستيابي به آن در ايران:وضعيت ها و مشكلات
271 كشند قرمز و بررسي بيولوژي موجودات موثر بر آن
272 كاربرد علم سنجش از دور RS (اطلاعات ماهواره اي وعكس هاي هوايي) در كشاورزي دقيق
273 كاربرد استرپتومايسس‌ها در كشاورزي
274 كاربرد كودهاي بيولوژيكي: مزيت ها و محدوديت ه
275 كاربرد كودهاي بيولوژيك راهكاري به منظور كاهش مصرف كودهاي شيميايي در زراعت سوي
276 كاربرد فرايند تجزيه و تحليل كشت بوم زراعي در اقتصاد كشاورزي پايدار با رويكرد IPM/FFS (مطالعه موردي بر محصول برنج در رستم آباد استان گيلان)
277 كارآيي مصرف عناصر غذايي در گياهان
278 كيفيت علوفه گونه مرتعي Camphorosma monspeliaca در سه مرحله رويشي در منطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال و بختياري
279 كيفيت شيميايي آب تالاب براي مصارف كشاورزي ( مطالعه موردي: تالاب اينچه در بخش شمالي آق‌قلا، استان گلستان)
280 كود سبز راهكاري براي كاهش مصرف كودهاي شيميايي در كشاورزي بوم شناختي
281 كنجاله هاي روغني و كاربردهاي بيو تكنولوژي آنه
282 كنترل بيولوژيكي بيماري مرگ گياهچه رايزوكتونيايي كلزا با باكتري Burkholderia cepacia
283 كنترل و مديريت تلفيقي علف هاي هرز از ديدگاه كشاورزي بوم شناختي
284 كنترل فرموني جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربايجان غربي
285 كمپوست و كنترل فرسايش خاك
286 فن آوري بازيافت و معرفي روش هاي كاربرد پوسته شلتوك برنج در صنعت به منظور حفظ محيط زيست
 

امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 3.33
تعداد آراء: 15


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


pixel pic

مجموعه ها: سیویلیکا | بانک کنفرانسهای خارجی | پروژه ها و تحقیقات دانشجویی | نمایشگاه صنعت ساختمان | بنانیوز (خبرگزاری مسکن و معماری) | مرجع کتاب | فراخوانهای علمی پژوهشی کشور | مرجع صنعت کنفرانس | سیمپوزیا | بانک اطلاعاتی شرکتهای عمرانی | بانک نمونه قراردادها | افراد مهم علمی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه پنجم، پلاک 36، واحد 10 (طبقه چهارم). تلفن: 88008044 و 88335451 - کد پستی: 1439613311
تمامي خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تماس با ما / سامانه پشتیبانی و راهنمایی کاربران | راهنمای کامل کاربران