CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

فراخوان دوم طرحهای پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی سال 1397

فراخوان طرحها

تعیین چارچوبها و خطوط تحقیقاتی در حوزه های علوم و فناوریهای شناختی مبتنی بر تجربه فراخوانهای قبلی و نیازهای خاص و روزآمد کشور است. شورای پژوهشی ستاد بر اساس تحلیل طرحهای دریافتی، نتایج داوری، اطلاعات و تجارب کسب شده از تعامل با جامعه علمی کشور، همساز کردن چارچوبها و گام به گام کردن رسیدن به دستاوردهای مطلوب در راستای اولویتها را در برنامه قرار دادهاست. بر این اساس اولویتهای این فراخوان شامل موارد زیر است.

 

پژوهشهای کاربردی و بنیادی شناختی مبتنی بر نگاشت مغز با توجه به راه اندازی "آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز" و ارایه خدمات آزمایشگاهی به کلیه محققان حوزه علوم شناختی کشور، طرحهای پژوهشی که از امکانات و خدمات این آزمایشگاه استفاده نمایند در اولویت ویژه ستاد قرار دارند. هزینه استفاده از امکانات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز طبق تعرفه آزمایشگاه در بودجه طرح تعیین میشود. همچنین همکاری جدی با متخصصان بالینی فعال در حوزه شناختی در تهیه و اجرای طرح در اولویت است. لطفا در هنگام تهیه طرح به شرایط اعلام شده توسط آزمایشگاه توجه فرمایید .

پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی

در حوزه علوم اعصاب شناختی، اولویت با طرحهایی است که ترکیبی از محققان علوم پایه و بالینی تعریف و انجام آن را بر عهده داشته باشند و کاربردهای بالینی تحقیقات در آن برجسته باشد. به عالوه طرحهایی که اختلالات فراگیر شناختی )مانند آلزایمر، اتیسم، اعتیاد، جنبههای شناختی سکته مغزی و TBI ،اختالالت یادگیری و ADHD ) در جامعه ایرانی را هدف قرار دهند مورد توجه ویژه ستاد خواهند بود .

فناوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی

در زمینه فناوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه سیستمهای مصنوعی خودسازگار با کاربر که استفاده وسیع داشته باشند مدنظر ستاد است .

توسعه فناوریهای شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز

امروزه ارتباط بین مغز و ماشین، امکان شناسایی، دستهبندی و مطالعه بر روی فعالیتهای الکتریکی مغز و همچنین استفاده از آن به عنوان یک فرمان کنترلی برای انجام یک فعالیت مشخص شده در دنیای خارج را فراهم کرده است. به عالوه پیشرفتها و تالشهای انجام شده توسط محققین مختلف در حوزه ارتباط بین مغز با مغز، نتایج امیدبخشی را در این حوزه به همراه داشته است. نظر به اهمیت توسعهی فناوری در این حوزه در سطح کشور، طرحهای پژوهشی ارسالی در این زمینهها در اولویت ستاد برای حمایت قرار دارند .

مدلسازی شناختی

مطالعه دلایل و مکانیسمهای بروز قابلیتها و کاستیهای شناختی به همراه پیشبینی اثربخشی مداخلات و بازتوانیهای شناختی در ارتقا قابلیتهای شناختی از طریق مدلسازی تحلیل و محاسباتی )در سطوح شبکه و سیستم( مورد توجه ستاد است .

توسعه، بومی سازی و هنجاریابی آزمونهای ارزیابی شناختی

با در نظر گرفتن اولویت پژوهشی "توسعه ی سامانه های شناختی سنجش اختلالهای شناختی فراگیر و شاخص در جامعه" اولویتهای مورد نظر این حوزه در این فراخوان منحصر به موارد ذکر شده است .

روانشناسی شناختی

مطالعه ی علمی شناخت انسان و تواناییهای ذهنی شامل یادگیری، حافظه، توجه، ادراک، استدالل، زبان، تصمیم - گیری و تفکر و نیز نحوه ی پردازش اطالعات، مسیلهی اصلی در روانشناسی شناختی است. با توجه به اهمیت این حوزه، ستاد علوم شناختی در این فراخوان اقدام به ارایهی اولویتهای پژوهشی خود در زمینهی  روانشناسی شناختی کرده است.

توسعه روشها و ابزارهای ارتقا، نوپروری و توانبخشی شناختی

توانبخشی شناختی بر بهبود و بازگرداندن تواناییهای شناختی، هیجانی، روانی- اجتماعی و رفتاری که در نتیجه آسیبهای مغزی بوجود آمده باشند تمرکز دارد. توانبخشی شناختی با تمرکز بر جنبه های مختلف بیماری، متخصصان مختلفی از جمله روانشناسی، نورولوژی، توانبخشی، تعلیم و تربیت و مهندسی را در بر میگیرد و برنامه درمانی آن از بستری شدن در بیمارستان تا توانمندسازی افراد سالم را شامل میشود. در این فراخوان ستاد به منظور تکمیل چرخه ارزیابی و توانبخشی شناختی اقدام به ارایه اولویتهای پژوهشی خود در زمینه توانبخشی و توانمندسازی شناختی کرده است.

توسعه ابزارها و فناوریهای مطالعه رفتار زمانی-شبکهای مغز

با در نظر گرفتن اولویت پژوهشی "توسعه ابزار برای مطالعه رفتار زمانی-شبکهای مغز" و نظر به راه اندازی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، اولویتهای مورد نظر این حوزه در این فراخوان منحصر به موارد ذکر شده است .

پژوهشهای کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی

با در نظر گرفتن اولویتهای پژوهشی "توسعه ی یک الگوی بومی آموزش و پرورش مبتنی بر دستاوردهای علوم و فناوریهای شناختی" و "توسعه یک الگوی اصالح رفتار کودکان و نوجوانان بر اساس دستاوردهای علوم وفناوریهای شناختی" اولویتهای مورد نظر این حوزه در این فراخوان منحصر به موارد ذکر شده است. لازم به ذکر است طرحهایی که به مطالعه تطبیقی تجارب کشورهای مختلف جهان در حوزه آموزش و پرورش شناختی و تدوین برنامه های بومی آموزش شناختی بپردازند در اولویت ویژه قرار خواهند گرفت .

پژوهشهای کاربردی و بنیادی در علوم شناختی زبان )زبانشناسی شناختی (

با در نظر گرفتن اولویت پژوهشی "توسعهی ادبیات و منابع فارسی حوزه زبانشناسی شناختی و نظریه پردازی در زمینهی مبانی فلسفی و ارزشی علوم شناختی بر اساس نیازهای بومی" اولویتهای مورد نظر این حوزه در این فراخوان منحصر به موارد ذکر شده است .

طرحهای پژوهشی در حوزههای مشترک شناختی و علوم انسانی

نگاه شناختی به حوزههای علوم انسانی نگرشهای جدیدی را در این زمینهها بوجود آورده است. با توجه به جدید بودن نگاه شناختی در حوزههای علوم انسانی در کشور و اهمیت آشنایی محققان با این زمینههای بین رشته ای، ستاد به صورت ویژه از انجام طرحها در این حوزههای ترکیبی حمایت میکند. نظر به آنکه این حوزه ها در کشور جوان است، انجام پروژههای پژوهشی در قالب طرحهای نوع "ج" مورد ترجیح ستاد است .

الف. انسانشناسی شناختی و شناخت اجتماعی

رفتار و گرایشهای اجتماعی انسان، وابسته به فرایندهای بنیادی و چگونگی پیوند ذهن و واقعیت است؛ شناخت اجتماعی دانشی است برای روشنسازی این فرایندها و پیوندها. امروزه در دنیا یافتههای این دانش نوین رهنمودهای کاربردی گستردهای را در دسترس کسانی قرار داده است که در گسترههای گوناگون از جمله روابط  اجتماعی، قضاوت، سیاست، نظرخواهیهای اجتماعی و بالینی فعالیت میکنند. به منظور اطالع از اولویتهای مورد نظر در این فراخوان به موارد ذکر شده مراجعه فرمایید .

ب. اقتصاد شناختی

اقتصاد شناختی به مجموعهای از موضوعات حوزه اقتصاد میپردازد که مبتنی بر رویکرد و مبانی علوم شناختی تبیین میگردند. برخی از این مطالعات، زیربنایی و بنیادیتر میباشد که بطور بنیادین، کوشش در بازتعریف اقتصاد مبتنی بر علوم و مبانی شناختی دارد و برخی کوشش در تبیین برخی پیامدها با استفاده از آموزه های علوم شناختی دارند. اولویتهای ستاد در فراخوان حاضر، تبیین این موضوع در هر یک از چهار حوزه ذیل میباشد :

1 . توسعه اقتصاد رفتاری / اقتصاد شناختی بر اساس مبانی، اصول و رویکردهای شناختی

2 . تبیین شم و شهود اقتصادی )مبتنی بر جنبه های علوم اعصاب شناختی و همچنین روانشناسی شناختی (

3 . تبیین اقتصاد مبتنی بر انسانشناسی با رویکرد شناختی

4 . تبیین اقتصاد و کارکردهای آن مبتنی بر شبکه و ارتباطگرایی

ج. مدیریت شناختی

مدیریت شناختی بهدنبال تبیین "چگونگی تحقق" اهداف غایی هر یک از مدیریتهای مضاف )همچون مدیریت استراتژیک، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت بازاریابی و ...( بر اساس علوم، مبانی و رویکردهای شناختی است . اولویت ستاد در فراخوان حاضر، تبیین این موضوع در هر یک از چهار حوزه مدیریتی ذیر میباشد :

1 " . رهبری" و "مدیریت استراتژیک" با رویکرد شناختی

2 . مدیریت رفتار سازمانی و سرمایههای انسانی با رویکرد شناختی

3 . مدیریت برندینگ و بازاریابی با رویکرد شناختی

4 . گفتگوهای جدید در مدیریت و سازمان

در حوزه مدیریت شناختی و نوروساینس سازمانی محورهای زیر مد نظر میباشد :

1 . نورو استراتژی، استراتژی شناختی، نورو رهبری و مدیریت تغییر، رهبری و تغییر سازمانی، کاربرد مباحث شناختی و نوروساینس در کارآفرینی

2 . کاربرد مباحث شناختی و نوروساینس در منابع انسانی و رفتار سازمانی

3 . نورومارکتینگ، نوروساینس مصرف کننده و بازاریابی شناختی

4 . نوروفاینانس، فاینانس شناختی، کاربرد مباحث شناختی و نوروساینس در مدیریت ریسک

 

اطلاعات تماس:    بخش پژوهش

تلفن گویا : 88194956-88194957-88194959-88194961

·        کارشناس طرح های پژوهشی روزهای زوج -  211

·        کارشناس طرح های پژوهشی روزهای فرد -  221

·        کارشناس پایان نامه ها و مقالات -  231

ایمیل مقالات و پایان نامه ها: [email protected]

ایمیل طرح های پژوهشی:  [email protected]

ثبت فراخوان: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - تعداد مشاهده ۳۳۵ بار

وضعیت فراخوان

اتمام مهلت فراخوان

تاریخهای مهم

مهلت ارسال طرح:
۱ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ شروع فراخوان:
۱ مهر ۱۳۹۷

اطلاعات مهم

نوع فراخوان: فراخوان طرح پژوهشی
سطح فراخوان: ملی

مدل طرح پژوهشی: کاربردی
شامل حمایت از پایان نامه ها
محور علمی فراخوان: علوم عصبی شناختی

فراخوانهای مرتبط

کنفرانسهای مرتبط

به اشتراک گذاری