CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی

۱. مجله تحقیقات دام و طیور

Journal of Livestock Research

حوزه‌های تحت پوشش: فيزيولوژي، علوم كشاورزي و بيولوژي، علوم تغذيه، علوم دامي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۱۷۴۷
نام صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند

۲. مجله بهداشت و توسعه

Journal of Health and Development

حوزه‌های تحت پوشش: سياست گذاري سلامت، علوم تغذيه، آموزش

ترتیب انتشار: فصلی
شاپای الکترونیک: ۲۳۲۲-۱۳۸۰
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۵۳
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۴. فصلنامه کنترل کیفیت مخاطرات مواد غذایی

Journal of Food Quality and Hazards Control

حوزه‌های تحت پوشش: تغذيه و رژيم غذايي، علوم تغذيه

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۶۸۵X
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۶۸۲۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۵. فصلنامه فناوری های نوین غذایی

Innovative Food Technologies

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۴۷۸۷
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۴۷۹۵
نام صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
ضریب تاثیر: ۰.۰۶۷
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۶. فصلنامه علوم دامی ایران

IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه، علوم دامي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۴۷۷۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۷۹۴۹
نام صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۷. فصلنامه علوم باغبانی ایران

IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE

حوزه‌های تحت پوشش: آفت كشها، علوم كشاورزي و بيولوژي، علوم تغذيه، علوم خاك، علوم كشاورزي

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۰۰۸-۲۸۲X
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۷۹۳۰
نام صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۳۴۰۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۳۵۴۳
نام صاحب امتیاز: انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۹. فصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت

Journal of Nutrition, Fasting and Health

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه

ترتیب انتشار: فصلی
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۲۵۸۷
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۰. فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی

Journal of Nutrition and Food Security

حوزه‌های تحت پوشش: تغذيه و رژيم غذايي، حرفه هاي پزشكي (عمومي)، علوم تغذيه، شيمي (عمومي)

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۷۴۱۷
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۴۲۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۱. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۲۵۲-۰۹۳۷
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۲۳۵۷
نام صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۲. دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

Journal Of Iranian Food Science and Technology Research

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه

ترتیب انتشار: دوماهانه
شماره استاندارد: ۱۷۳۵-۴۱۶۱
شاپای الکترونیک: ۲۲۲۸-۵۴۱۵
نام صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۳. دوفصلنامه پژوهش های گندم

Journal of Wheat Research

حوزه‌های تحت پوشش: علوم تغذيه، علوم خاك، علوم كشاورزي

ترتیب انتشار: دوفصلی
نام صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان
شماره استاندارد: ۲۳۳۲۲-۲۸۸
شاپای الکترونیک: ۲۴۲۳-۸۰۹۰
نام صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی