CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
صفحه از ۲
شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۵۸۹۶
نام صاحب امتیاز: محمد نصیری

۲. نشریه بین المللی یادگیری و کنترل حرکتی

International Journal of Motor Control and Learning

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش، ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۶۷۶-۳۴۵۱
نام صاحب امتیاز: دکتر مهدی شهبازی

۳. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

Communication Management in Sports Media

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۵۵۷۸
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۴۹۶۱
نام صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
ضریب تاثیر: ۰.۱۳۳

۴. مجله علوم ورزشی و سلامت

Journal of Exercise and Health Science

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی

Journal of Sport Psychology Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۹۷۸-۲۳۴۵
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۱۵۰۴
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۶. فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

Studies of Physical Education and Sport Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۶۸۴۴
نام صاحب امتیاز: فرهاد زارعی

۷. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی

Journal of Sport Physiology

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۱۶۴X
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۰۵۰
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۱۸۱
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۸. فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها

Journal of Physical Activity and Hormones

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۱۸۸۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۴۲۲۰
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رتبه علمی: علمی-ترویجی

۹. فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری

Journal of Motor and Behavioral Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۶۴۵-۷۸۰۶
شاپای الکترونیک: ۲۶۴۵-۷۷۹۲
نام صاحب امتیاز: مهدی تاراجیان
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۰. فصلنامه رفتار حرکتی

Journal of Motor Behavior

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۲۷۳X
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۵۵۹۳
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۰۳۹
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۱. فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۲. دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

Journal of Sport Management Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوماهانه
شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۳۲۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۲۲۱
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۲۷۹
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۳. دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

International journal of applied science in physical education

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوماهانه
شماره استاندارد: ۲۴۳۸-۲۵۳۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

۱۴. دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی

Journal of Sport and Biomotor Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۷۲۳۱-۲۲۲۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه حکیم سبزواری
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۵. دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی

Journal of Sport Medicine Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۱۶۵۸
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۱۵۱۲
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۶. دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش

Human Resource Managment in Sport Journal

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۱۴۹۹
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۱۵۰۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۷. دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی

New Approaches in Sport Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۶۶۱۴-۲۵۸۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

۱۸. دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)

Research in Educational Sport

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۲۷۲۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۳۸
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

۱۹. دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

journal of practical studies at Biosciences in Sport

حوزه‌های تحت پوشش: طب ورزشي، ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۰۱۸۲
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۴۶۹۴
نام صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند

۲۰. پژوهشنامه اقتصاد و بازاریابی ورزشی

Research in Sport Management

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

ترتیب انتشار: فصلی
شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۶۰۴۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۰۶۹
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی
تعداد نتایج در هر صفحه
مرتب سازی با صعودی نزولی
صفحه از ۲