CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۷
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: تأثیر استانداردهای زیست محیطی بر ابعاد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت گلسار فارس)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استانداردهای زیست محیطی بر ابعاد کارت امتیازی متوازن در شرکت گلسار فارس بوده است. در این پژوهش، از داده‏های مقطعی استفاده شده و روش همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، کارکنان و کارشناسان شرکت گلسار فارس تشکیل می‏دهند. تعداد نمونه براساس جدول مورگان انتخاب شده است که در نهایت از تعداد 220 پرسشنامه صحیح، برای تحلیل نهایی استفاده شد که به‏روش نمونه‏گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده بودند. ابزار اندازه‏گیری در این پژوهش نیز، پرسشنامه‏های استاندارد، استانداردهای زیست محیطی نمک‏شناس جهرمی (1393)، ابعاد کارت امتیازی متوازن موسوی (1391)، توانا (1395)، دواریان (1395) بودند که روایی محتوای آن از طریق اساتید و خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‏ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که استانداردهای زیست محیطی بر هر یک از ابعاد مالی، مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و رضایت کارکنان تأثیرات مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی: استانداردهای زیست محیطی، کارت امتیازی متوازن، شرکت گلسار فارس.

---

نگارنده: سیدحسین یزدانی
استاد راهنما: دکتر علیرضا مؤمنی
استاد مشاور: دکتر شراره مجدزاده طباطبایی
استاد داور: دکتر امین ناظمی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات