CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۶
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثر مقایسه ایی هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تعیین قیمت فروش در شرکت فراماکیان لوتوس تیرازیس

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر مقایسه‌ای هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت بر تعیین قیمت فروش می باشد. مطالعه موردی این پژوهش بر روی شرکت فرا ماکیان لوتوس تیرازیس انجام شده است. تعداد پرسنل در این شرکت برابر با ده نفر بود که به دلیل اندک بودن تعداد جمعیت آماری، همان تعداد افراد در حجم نمونه نیز در نظر گرفته شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از مصاحبه و گزارشات مالی شرکت فرا ماکیان لوتوس تیرازیس می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در فرضیه اول از آزمون ویلکاکسون و در فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین متوسط بهای تمام ‌شده به ‌دست‌ آمده بر اساس سیستم هزینه‌یابی سنتی با متوسط به‌دست ‌آمده بر اساس سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در تولیدات ماکیان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بهای تمام شده محاسبه شده به روش هزینه‌یابی سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت اثر معناداری بر تعیین قیمت فروش دارند.


واژه های کلیدی: هزینه یابی سنتی، هزینه یابی برمبنای فعالیت، بهای تمام شده

---

نگارنده: فاطمه پیروی
استاد راهنما: غلام رضا رضایی
استاد مشاور: مرضیه فریدونی
استاد داور:دکتر مرادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۷ تا ۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۰ - تعداد مشاهده ۱۸ بار
بررسی اثر مقایسه ایی  هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تعیین قیمت فروش در شرکت فراماکیان لوتوس تیرازیس

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری