CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
۲۷
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آثار تعدیل کنندگی تعهد سازمانی و سبک رهبری بر رابطه بین بودجه ریزی مشارکتی و مازاد بودجه ای

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

بررسی آثار تعدیلکنندگی تعهد سازمانی و سبک رهبری بر رابطه بین بودجهریزی مشارکتی و مازاد بودجهای هدف اساسی این مطالعه بوده است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب میآید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و مسئولان بودجه دستگاههای دولتی در استان فارس است. نمونه آماری پژوهش 217 نفر به دست آمد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روشهای آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین بودجهریزی مشارکتی و مازاد بودجهای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که تعهد سازمانی و سبک رهبری رابطهمدار رابطه بین بودجهریزی مشارکتی و مازاد بودجهای را تعدیل میکند، اما سبک رهبری وظیفهمدار دارای این قدرت نیست.
واژگان کلیدی:بودجهریزی مشارکتی، مازاد بودجهای، سبک رهبری رابطهمدار، سبک رهبری وظیفهمدار، تعهد سازمانی

---

نگارنده:سعیده رحمانی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا رضایی
استاد مشاور:خانم فریدونی
استاد داور:دکتر ناظمی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۷
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: شیراز- چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۰ - تعداد مشاهده ۱۷ بار
بررسی آثار تعدیل کنندگی تعهد سازمانی و سبک رهبری بر رابطه بین  بودجه ریزی مشارکتی و مازاد بودجه ای

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری