CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۵
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت‌های زیرمجموعه فلات قاره و مقایسه آن با عملکرد واقعی آن‌ها با روش تحلیل شکاف و تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

این مطالعه با هدف رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت‌های زیر مجموعه فلات قاره و مقایسه آن با عملکرد واقعی آن‌ها با روش تحلیل شکاف و تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه را مدیران ارشد، مدیران میانی،کارشناسان و خبرگان حوزه مدیریت مالی در شرکت‌های زیرمجموعه فلات قاره به تعداد 413 نفر تشکیل می‌دهند که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 200 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته شامل سه بعد و 21 گویه استفاده شده است که بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه تدوین شده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین وضعیت ایده‌آل و وضعیت مطلوب هر سه بعد مورد بررسی یعنی مدیریت ارزش، کنترل هزینه، و کنترل ریسک، شکاف معناداری وجود دارد. همچنین رتبه‌بندی متغیرها نشان داد که مدیریت ارزش از بیشترین اهمیت برخودار بوده و کنترل ریسک و کنترل هزینه به ترتیب در رتبه‌های دوم وسوم قرار دارند.
واژگان کلیدی: عملکرد مالی، مدیریت ارزش، کنترل ریسک، کنترل هزینه

---

نگارنده:الهام نیازی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد کیامهر
استاد مشاور:جناب آقای دکتر غلامحسن زارع
استاد داور:جناب آقای دکتر مرادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۵ - تعداد مشاهده ۴۰ بار
رتبه‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت‌های زیرمجموعه فلات قاره و مقایسه آن با عملکرد واقعی آن‌ها با روش تحلیل شکاف و تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری