CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۵
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط بین کیفیت سود و وجه نقد اضافی و ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت سود و وجه نقد اضافی و ارزش نهایی وجه نقد در شهرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 2فرضیه تدوین شد. در فرضیه اول به بررسی" ارتباط بین کیفیت سود و نگهداری وجه نقد اضافی شرکتها " در فرضیه دوم به بررسی "ارتباط بین کیفیت سود و ارزش نهایی وجه نقد شرکتها " پرداخته شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 117شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1391الی 1396انتخاب شدند. جهت نرمال سنجی متغیرهای وابسته پژوهش از آزمون جاک – برا استفاده شد. در ادامه با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده شیوه حداقل مربعات و مدل ترکیبی با اثرات ثابت و مدل پول، اثر کیفیت سود بر نگهداری وجه نقد اضافی و ارزش نهایی وجه نقد شرکتها مورد بررسی قرار گرفت نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که کیفیت سود تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان نگهداری وجه نقد اضافی دارد. اما نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد کیفیت سود بر ارزش نهایی وجه نقد تاثیر معناداری ندارد
واژگان کلیدی:ارزش نهایی وجه نقد، وجه نقد، کیفیت سود، اقلام تعهدی

---

نگارنده :زینب رستمی
استاد راهنما:آقای دکتر غلامرضا رضایی
استناد مشاور:خانم دکتر مجد زاده طباطبایی
استاد داور:آقای دکتر کیاسر

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۵ - تعداد مشاهده ۳۱ بار
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و وجه نقد اضافی و ارزش نهایی وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری