CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتباط بین مدیریت موجودی و عملکرد شرکت و تاثیر آن بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

شواهدی تجربی مربوط به نقش موجودی در پیش‌بینی عملکرد سازمان و ارتباط آن¬هامتناقض می‌باشد. دیدگاهی که در این تحقیق بررسی شد بیان می‌کند که این ارتباط به مرحله‌ی چرخه‌ی عمر سازمانی تکیه دارد و با توجه به مرحله‌ی چرخه‌ی عمر سازمانی می‌تواند متفاوت باشد، بدین علت که تصمیم‌گیری درباره‌ی موجودی، همانند هر تصمیم گیری دیگری نه تنها به بهای تمام شده و مزایای تصمیم بلکه به محیط پیش روی سازمان، بستگی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیرچرخه‌ی عمر بر روی ارتباط مدیریت موجودی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. متغیر مستقل تحقیق مدیریت موجودی می‌باشد و متغیر وابسته عملکرد سازمان و متغیر تعدیل گرا چرخه‌ی عمر سازمان در نظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسناد کاوی صورت‌های مالی می‌باشد. در گام نخست با استفاده از داده‌های نمونه آماری متشکل از 141 شرکت برای دوره‌ی زمانی ده سال 1387 تا ۱۳۹۶ با کمک متغیرهای چرخه عمر شامل رشد فروش، نسبت سود تقسیمیو مخارج سرمایه‌ای، نمونه به سه طبقه شامل شرکت‌های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و افول دسته‌بندی شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت موجودی و کیوتوبین در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌ها با یکدیگر تفاوت معنی‌داری دارند. بررسی‌ها بیشتر نشان داد که بین مدیریت موجودی و بازده دارایی رابطه معناداری وجود ندارد و بین مدیریت موجودی و کیوتوبین رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون نشان داد که مرحله رشد و بلوغ و افول چرخه عمر شرکت بر رابطه بین مدیریت موجودی و بازده دارایی تأثیرمعناداری ندارد. مرحله رشد و بلوغ چرخه عمر شرکت بر رابطه بین مدیریت موجودی و کیوتوبین تأثیرمعناداری دارد. همچنین مرحله افول چرخه‌ی عمر شرکت به عنوان یکی از مراحل چرخه عمر بر رابطه بین مدیریت موجودی و کیوتوبین تأثیرمعناداری ندارد.

---

نگارنده: پریا رضوی
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا ایمانی
استاد مشاور: سرکار خانم فریدونی
استاد داور: دکتر مرادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۴
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۵ - تعداد مشاهده ۲۵ بار
ارتباط بین مدیریت موجودی و عملکرد شرکت و تاثیر آن بر چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری