CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد عملیاتی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد عملیاتی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 92 تا 96 می‌باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش اطلاعات مالی 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1396 مورد تحلیل قرار گرفته‌ است. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1392 تا 1396 می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد، لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی خارج از بورس می‌باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش در خصوص تایید فرضیات پژوهش، حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و عملکرد عملیاتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم‌چنین بین عملکرد عملیاتی با عملکرد مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، عملکرد عملیاتی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی، نقش واسطهای دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه فکری- عملکرد عملیاتی- عملکرد مالی- ارزش شرکت- بورس اوراق بهادار تهران

---

نگارنده: لادن رنجبران
استاد راهنما: دکتر حسن سلطانی
استاد مشاور: دکتر مرضیه فریدونی
استاد داور: دکتر مرادی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۵ - تعداد مشاهده ۲۹ بار
بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد عملیاتی در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری