CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط کیفیت خدمات بر عوامل تاثیرپذیر از ارزش چرخه عمر مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر استان فارس)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

در سال های اخیر تحولات بزرگی در ارایه خدمات بیمه ای در دنیا رخ داده است . شرکت ها ی بیمه ای در ایران نیز در این تغییرات بی تأثیر نبوده اند. با توجه به فعالیت شرکت های بیمه خصوصی سطح رقابت در میان شرکت های بیمه افزایش یافته و چیزی که بیش از همه کانون توجه شرکت های بیمه ای در کشور قرارگرفته است ، جذب مشتریانی با بالاترین سودآوری است. شرکت ها ی بیمه برای باقی ماندن در سطح رقابت علاوه بر اینکه نیازمند جذب مشتریان جدید هستند بیش از آن باید هرچه بیشتر سعی در بالا بردن کیفیت خدمات و حفظ مشتریان ارزشمند خود نمایند لذا این مطالعه در سال 1398 و با هدف بررسی ارتباط کیفیت خدمات بر عوامل تاثیرپذیر از ارزش چرخه عمر مشتری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان و نمایندگان شرکت بیمه کوثر استان فارس تشکیل می دهند ، که از بین آنها 297 نفر با استفاده از روش لیزرل و نمونه گیری تصادفی محاسبه شده است.روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. در سطح استنباطی از ابزار تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی و پایایی مدل، از مدلیابی معادلات ساختاری و آزمون سوبل جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. نسخه 2/10 نرم افزار لیزرل برای تدوین مدل معادلات ساختاری و اس پی اس اس نسخه 24 برای آمار توصیفی استفاده شده است.
واژه های کلیدی: کیفیت خدمات ، رضایتمندی، اعتماد،تعهد، ارزش چرخه عمر مشتری ، ارزش سهام ،تبلیغات شفاهی، استراتژی ارتباطی بازاریابی

---

نگارنده: محمد مهدی حسین پور
استاد راهنما:جناب آقای دکتر رمضانی قطب آبادی
استاد مشاور:جناب آقای دکتر فرهادی
استاد داور:جناب آقای دکتر صفری نژاد

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - تعداد مشاهده ۳۶ بار
بررسی ارتباط کیفیت خدمات بر عوامل تاثیرپذیر از ارزش چرخه عمر مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر استان فارس)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری