CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: پیش بینی تمایل به جدایی بر اساس نشخوار فکری و تمایزیافتگی زنان شاکی از مسائل زناشویی شهر شیراز

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: روانشناسی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تمایل به جدایی بر اساس نشخوار فکری و تمایزیافتگی زنان شاکی از مسائل زناشویی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاکی از مسایل زناشویی شهر شیراز بود که به دفاتر و مراکز روانشناسی مراجعه کردند و نمونه پژوهش شامل 150 نفر از زنان شاکی از مسایل زناشویی بود که به روش نمونه گیری دردسترس از جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل مقیاس سنجش گرایش به طلاق و جدایی، پرسشنامه تمایزیافتگی خود (DSI) و پرسشنامه نشخوار فکری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت و آزمون فرضیه ها به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان انجام شد. نتایج نشان داد مولفه پاسخ های نشخواری به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی تمایل به جدایی می باشد. از دیگر نتایج این بود که از ابعاد تمایزیافتگی مولفه جایگاه‌ من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران نیز به صورت منفی و معنادار قادر به پیش بینی تمایل به جدایی می باشد.
واژگان کلیدی: تمایل به جدایی، نشخوار فکری، تمایزیافتگی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۶ - تعداد مشاهده ۳۷ بار
پیش بینی تمایل به جدایی بر اساس نشخوار فکری و تمایزیافتگی زنان شاکی از مسائل زناشویی شهر شیراز

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری