CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس جو عاطفی خانواده، سبک‌های دلبستگی و همدلی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر خرمشهر

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: روانشناسی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

در جامعهی آماری تحقیق مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره خرمشهر بودند ونمونه آماری 150 نفر که شامل 75 زوج هستند انتخاب شدند. این تحقیق هدف اصلی پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس جو عاطفی خانواده، سبک‌های دلبستگی و همدلی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر خرمشهر، بوده است. بدین منظور 75 زوج مراجعه کننده به مرکز مشاوره شهر خرمشهر انتخاب گردید.ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق 4 پرسشنامه رضایت شغلی، جو عاطفی خانواده، دلبستگی و همدلی بوده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون گام به گام در نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها موجب پذیرش فرضیه ها در سطح معنی داری 95 درصد گردید و نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده، سبک های دلبستگی و همدلی می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی نمایند.
واژگان کلیدی: رضایت زناشویی، جو عاطفی خانواده، سبک‌های دلبستگی، همدلی

---

نگارنده: مریم رهبری
استاد راهنما: دکتر علی کامکار
استاد مشاور:دکتر سمیرا نکومند
استاد داور: دکتر کج باف

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۷ - تعداد مشاهده ۳۷ بار
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس جو عاطفی خانواده، سبک‌های دلبستگی و همدلی در زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر خرمشهر

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری