CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی مقایسه ای اضطراب امتحان و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از کلاس های تقویتی

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسۀ اضطراب امتحان و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از کلاس های تقویتی بود. روش انجام این پژوهش از نوع علی –مقایسه ای (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه عادی و دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های تقویتی در سال تحصیلی 98-97 شهر شیراز بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 200 نفر(100 نفر از دانش آموزان عادی) و (100 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های تقویتی) انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های اضطراب امتحان فریدمن و عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از مینگین نمرات درسی آنها استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین اضطراب امتحان و عزت نفس در دانش آموزان استفاده کننده از کلاس های تقویتی و دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد بین ابعاد اضطراب امتحان (تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی) در دانش آموزان استفاده کننده از کلاس های تقویتی و دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد عزت نفس(عمومی، خانوادگی، اجتماعی و تحصیلی) در دانش آموزان استفاده کننده از کلاس های تقویتی و دانش آموزان عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اضطراب امتحان، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دوره دوم متوسطه، کلاس های تقویتی.

---

نگارنده: عباس گلچین
استاد راهنما: دکتر علی کامکار
استاد مشاور: دکتر فائزه فریدونی
استاد داور: دکتر کجباف

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۲۷ - تعداد مشاهده ۳۹ بار
بررسی مقایسه ای اضطراب امتحان و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه استفاده کننده و غیر استفاده کننده از کلاس های تقویتی

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری