CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۰
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: پیش بینی شدت علایم اختلال یادگیری بر اساس سبک های فرزند پروری و اضطراب والدین دانش اموزان دختر مبتلا به اختلال یاد گیری مقطع دبستان شهر جهرم

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: روانشناسی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف اصلی این پژوهش پیشبینی شدت علائم اختلال یادگیری بر اساس سبکهای فرزندپروری و اضطراب والدین دانشآموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری مقطع دبستان شهر جهرم که در سال تحصیلی 98-1397 به مرکز اختلال یادگیری شهر جهرم مراجعه کرده بودند و والدین آنها بود. با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد 100 نفر از دانشآموزان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند، پرسشنامه اضطراب بک و همکاران و پرسشنامه اختلال یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران استفاده شد. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سبک اقتدارطلبی منطقی قادر به پیش بینی منفی و معنادار شدت علائم اختلال یادگیری میباشند. سبک استبدادی، سبک آزادگذاری مطلق و اضطراب والدین قادر به پیشبینی شدت علائم اختلال یادگیری نمیباشد.
کلمات کلیدی: سبکهای فرزندپروری ، اضطراب والدین، شدت علائم اختلال یادگیری

---

نگارنده:آزیتا عدالت
استاد راهنما:جناب دکتر کوروش بنی هاشمیان
استاد مشاور:سرکار خانم دکتر فا‌یزه فریدونی
استاد داور:جناب دکتر خسروی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۳ تا ۱۵
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - تعداد مشاهده ۳۱ بار
پیش بینی شدت علایم اختلال یادگیری بر اساس سبک های فرزند پروری و اضطراب والدین دانش اموزان دختر مبتلا به اختلال یاد گیری مقطع دبستان شهر جهرم

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری