CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۳۱
شهریور

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: پیش بینی میزان گرایش اعتیاد به مواد مخدر بر اساس احساس تنهایی؛تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری در بیماران معتاد مرکز TCشیراز

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

مطالعه حاضر به منظور بررسی پیش بینی میزان گرایش اعتیاد به مواد مخدر بر اساس احساس تنهایی، تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری در بیماران معتاد مرکز TCشیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیش بین بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این مطالعه کلیه بیماران معتاد مرکز TC شهر شیراز بود که از این جامعه آماری نمونه ای به حجم 90 روش به روش کل شمار انتخاب شد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه گرایش به مواد مخدر، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و مقیاس احساس تنهایی استفاده شد. داده­های پژوهش بر اساس روش همبستگی تحلیل رگرسیون تحلیل شد، نتیجه تحلیل نشان داد که بین احساس تنهایی و گرایش به اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنی­دار وجود دارد، همچنین مؤلفه تنظیم شناختی هیجان دارای قدرت پیش بینی گرایش به اعتیاد به مواد مخدر است، به علاوه بین تاب آوری و گرایش به اعتیاد به مواد مخدر رابطه معنی­دار وجود دارد. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد احساس تنهایی، تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری دارای قدرت پیش بینی گرایش به اعتیاد به موادمخدر است، که 34 درصد از واریانس گرایش به اعتیاد به مواد بوسیله احساس تنهایی، تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری تبیین میشود.
چکیده: گرایش اعتیاد به مواد مخدر، احساس تنهایی، تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری

---

نگارنده:مریم عروی
استاد راهنما:دکتر کامکار
استاد مشاور:دکتر فریدونی
استاد داور:دکتر کجباف

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۴ تا ۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: خیابان ستارخان-انتهای دوازده متری نمازی-دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی زند

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۶/۳۰ - تعداد مشاهده ۳۸ بار
پیش بینی میزان گرایش اعتیاد به مواد مخدر بر اساس احساس تنهایی؛تنظیم شناختی هیجانی و تاب آوری در بیماران معتاد مرکز TCشیراز

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری