CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲
مهر

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: رتبه بندی استان های کشور ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی با استفاده از مدل های تصمیم گیری

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می رود. از طرفی یکی از الزامات اساسی فرایند توسعه پایدار ملی، توجه به ویژگی های منطقه ای با استفاده از مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا ضمن شناسایی این تفاوت ها بتوان منابع را بصورت بهینه به مناطق مختلف تخصیص داد. یکی از مواردی که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید شده است، توسعه یافتگی همراه با عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسان هاست. برای رسیدن به این امر مهم ترسیم سیمای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هر منطقه با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود که معرف شاخص های توسعه یافتگی باشند از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی استانهای کشور ایران و رتبه بندی آنها بر اساس میزان توسعه یافتگی، برای هدایت برنامه ریزان و سیاست مدارن در تعیین اولویت سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفته است. بدین منظور 27 شاخص در حوزه های اقتصادی، آموزش، بهداشت و درمان، فرهنگی و زیرساخت و زیربنایی و آمارهای متناظر با آنها بر اساس سالنامه سال 1395، برای 31 استان جمع آوری گردید. سپس وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش آنتروپی شانون انجام گرفت و استانها با روش تاپسیس رتبه بندی شدند و همچنین به روش تاکسونومی نیز رتبه بندی انجام شد، که بر این اساس استان¬ یزد توسعه یافته ترین و استان سیستان و بلوچستان محرومترین استانها بودند.

---

نگارنده: فاطمه احمدی
استاد راهنما: علیرضا رحمن ستایش
استاد مشاور:محمد رضا مظفری
استاد داور: کیومرث بحرینی

واژگان کلیدی: توسعه یافتگی، رتبه بندی، استانهای کشور، تاپسیس، تاکسونومی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: شیراز- چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۷/۲ - تعداد مشاهده ۳۹ بار
رتبه  بندی استان های کشور ایران براساس شاخص های توسعه  یافتگی با استفاده از مدل های تصمیم گیری

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری