CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۶
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بیش اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: حسابداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

یکی از مهمترین مسائل پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیمهای مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزای ضروری عملیات هر نوع واحد تجاری است. در فرآیند تصمیمگیری واقعی مدیران اغلب ویژگیهای غیر منطقی مانند خصوصیت اخلاقی بیشاطمینانی میتواند تأثیر قابل توجهی بر انتخاب سیاست و روش تأمین مالی داخلی و کارآیی طرحهای سرمایهگذاری انتخاب شده از سوی مدیران داشته باشد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین بیشاطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون 164 شرکت در بازه زمانی1390 تا 1395 نشان میدهد که بین بیشاطمینانی مدیریت و انتخاب سیاست تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین، انتخاب راهکار تأمین مالی داخلی بر معیار کارایی سرمایهگذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طوری که انتخاب روش تأمین مالی داخلی از سوی مدیران بیشاطمینان، موجب افزایش جریانهای نقدی آزاد در شرکتها شده و سرمایهگذاری بیش از حد در پروژهها را تشدید میکند. با این وجود نتایج به دست آمده حاکی از آن است که انتخاب سیاست تأمین مالی داخلی از سوی مدیران بیش-اطمینان موجب سرمایهگذاری کمتر از حد نمیشود.

---

نگارنده: احسان رستگاریان
استاد راهنما: دکتر امیر سروستانی
استاد مشاور: دکتر اکبر زارع گاریزی
استاد داور: دکتر امین ناظمی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ تا ۱۸
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - تعداد مشاهده ۷۳ بار
بیش اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری