CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۴
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکاران اجرایی شرکت گاز (مطالعه موردی شرکت گاز استان همدان)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

مدیران موفق کسانی هستند که در سایه‌ی پیشرفت علم با استفاده از فناوری پیشرفته در مسائل ایمنی و حفاظتی، کار و تلاش خود را با مقررات ایمنی همراه می‌سازند. در صنعت گاز به دلیل وجود عوامل و شرایط خطرناک؛ رعایت دستورالعمل‌های ایمنی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. هدف از انجام این پایان‌نامه بررسی وضعیت رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکاران اجرایی در پروژه‌های ساخت شرکت گاز استان همدان می‌باشد. کاربرد این پایان‌نامه سیاست‌گذاری و ایجاد مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت شرکت گاز است. بدین منظور از مجموعه‌ دستورالعمل‌های HSE پیمانکاران شرکت گاز، 58 پرسش با طیف لیکرت طراحی شد و روایی پرسش‌نامه مورد تأیید مدیران و کارشناسان شرکت گاز استان همدان قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 0.75 به دست آمد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده و به شیوه میدانی از طریق پرسش‌نامه انجام شد. 38 نفر از پیمانکاران اجرایی شرکت گاز استان همدان از تکمیل‌کنندگان فرم‌های پرسش‌نامه بوده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. در سطح توصیفی، از نمودار درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون T تک نمونه‌ای، کولموگروف-اسمیرنف و فریدمن استفاده گردید. معیارهای مهم و اثرگذار در بررسی رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکاران اجرایی شرکت گاز استان همدان مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهند که توان مالی پیمانکار با 91.75%، سپس آموزش با 88.5% و نیز استفاده از دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معمول با 88% از مهم‌ترین این معیارها بودند. نتایج همچنین نشان می‌دهند که به‌طورکلی رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکاران اجرایی در شرکت گاز استان همدان 89.25% است که در سطح رضایت بخشی است. در شهرستان‌های تابعه با توجه به اینکه میانگین امتیازها نزدیک به هم است رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی دارای تفاوت قابل‌توجهی با یکدیگر نمی‌باشند. از سوی دیگر می‌توان گفت که کمترین میزان رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی پیمانکاران اجرایی شرکت گاز در شهرستان کبودرآهنگ و بیشترین آن در شهرستان همدان است. نتایج حاصل از این پایان‌نامه می‌تواند به افزایش رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی در شرکت گاز استان همدان کمک نماید.
واژه‌های کلیدی: دستورالعمل‌های ایمنی، پیمانکاران اجرایی، رعایت مسائل ایمنی، شرکت گاز.

ارائه دهنده: آقای مهندس پدرام ابوالقاسمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر محمدرضا طهماسبی، دانشور رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد ممتحن: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت و ساخت

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۱ تا ۱۳
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)- چهارراه نظری(عارف)- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه- سالن اجتماعات

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - تعداد مشاهده ۹۳ بار
بررسی رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی توسط پیمانکاران اجرایی شرکت گاز (مطالعه موردی شرکت گاز استان همدان)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری