CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۸
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت‌ های فعال در زمینه صنایع غذایی در استان فارس)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی بود. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی است که به روش توصیفی پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده مدیران ارشد و میانی شرکت های فعال در زمینه محصولات غذایی استان فارس هستند. با توجه به این که جامعه آماری 250 نفر است، حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 151 نفر تعیین شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های مزیت رقابتی، سرمایه فکری، نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی بود. به منظور تایید روایی از روش روایی محتوایی (نظر اساتید و خبرگان) استفاده شد. به منظور تایید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مزیت رقابتی(850/0)، سرمایه فکری(897/0)، نوآوری سازمانی(754/0) و یادگیری سازمانی(708) بدست آمد. برای آزمون فرضیه‌ ها از مدلیابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه فکری با مزیت رقابتی رابطه معناداردارد. همچنین، نوآوری با مزیت رقابتی رابطه معناداردارد. از سویی، یادگیری سازمانی با مزیت رقابتی رابطه معناداردارد. بعلاوه اینکه، سرمایه فکری با مزیت رقابتی از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی رابطه معناداردارد. همچنین، در بررسی فرضیات فرعی نیز، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری با مزیت رقابتی از طریق نوآوری سازمانی رابطه معناداردارد اما سرمایه انسانی با مزیت رقابتی از طریق نوآوری سازمانی رابطه معنادارندارد. از سویی، سرمایه ارتباطی و سرمایه انسانی با مزیت رقابتی از طریق یادگیری سازمانی رابطه معناداردارد. در حالی که سرمایه ساختاری با مزیت رقابتی از طریق یادگیری سازمانی رابطه معنادارندارد.

---

نگارنده:سمیه السادات تقوی
استاد راهنما:دکتر حمید محمودآبادی
استاد مشاور:دکتر کاظم نحاس
استاد داور:دکتر ناظمی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۸ تا ۱۹
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: چهارراه ریشمک- نرسیده به برج صنعت- سالن همایش ساختمان امیرکبیر موسسه آموزش عالی زند شیراز

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - تعداد مشاهده ۴۱ بار
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت‌ های فعال در زمینه صنایع غذایی در استان فارس)

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری