CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۸
بهمن

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی آسیب های شایع در اندام های تحتانی ورزشکار نخبه زن استان همدان

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

تحقیق حاضر با هدف بررسی آسیب های شایع در اندام های تحتانی ورزشکاران نخبه زن استان همدان انجام شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات زمینه یابی (میدانی) و جامعه آماری پژوهش شامل؛ کلیه ورزشکاران زن استان همدان که در طی 5 سال اخیر در حدود 30 هزار نفر بودند. گروه نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این تحقیقی از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و جلسات بحث متمرکز نیز بهره برداری گردید. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها در جامـعه آماری برای مقایسة داده های حاصل از روش های آماری یومن ویتنی و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرم افزر 22SPSS استفاده گردید.
یافته ها بیانگر آن بودند، آسیب های مربوط به پا 47/1 درصد، آسیب های زانو 27/9 درصد و آسیب های کمربند لگنی 15/1 درصد از کل آسیب های وارده بر اندام های تحتانی ورزشکاران را تشکیل می دهند. بیشترین آسیب های وارده در مفصل مچ پا شامل، پیچ خوردگی، شکستگی بسته و پارگی و در بخش روی پا و انگشتان پا، التهاب، کوفتگی، زخم و درفتگی در روی ساق پا، کوفتگی، پشت ساق پا گرفتگی، رباط صلیبی زانو و دررفتگی بیشترین آسیب کشکک و آسیب برای مینیسک پارگی و دررفتگی بودند. همچنین در عضلات چهار سر ران بیشترین آسیب ورزشی التهاب و آسیب های کوفتگی، کشیدگی و گرفتگی به ترتیب آسیب های عضلات همسترینگ بودند و مفصل ران دارای تنها آسیب شکستگی بسته بود. بین تمرین در مکان های ورزشی سالن تمرین، سالن وزنه، محیط باز و پیست و عضو آسیب دیده تفاوت معناداری وجود داشت و تفاوت میانگین رتبه ها نشان می دهد که بیشترین آسیب ورزشی وارده بر ورزشکاران، در سالن تمرین و بعد از آن در سالن وزنه رخ می دهد و بین فصول مختلف تمرین در شکل گیری آسیب ورزشکاران تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بیشترین آسیب وارده بر اندام های تحتانی ورزشکاران شامل روی پا و انگشتان پا و مچ پای ورزشکاران می باشد.در راستای کاهش آسیب وارده بر ورزشکاران پیشنهاد می شود. در جهت بالا بردن دانش و آگاهی مربیان ورزشی در علم تمرین با تاکید بر فواید گرم کردن اولیه و سرد کردن پایانی، بخصوص در اندام های پایینی و با تاکید بر پا اقدام شود. در راستای توانمند نمودن مربیان ورزشی در شناخت، پیشگیری و مواجه با آسیب های ورزشی، بخصوص در آسیب های وارده بر مچ پا و زانوی ورزشکاران اقدام شود و آموزش ورزشکاران در شناخت، پیشگیری، مواجه و درمان آسیب های ورزشی، بخصوص در بحث گرفتگی، کوفتگی و کشیدگی انجام شود.
واژه های کلیدی: مچ پا، زانو، لگن،اندام تحتانی

---

ارائه دهنده: خانم زهرا ضمیری شجاع، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی،حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی
استاد راهنما: آقای دکتر محمد علی سماواتی شریف، دانشیار رشته آسیب شناسی ورزشی
استاد مشاور: آقای دکتر شهاب الدین باقری، استادیار رشته آسیب شناسی ورزشی
استاد ممتحن: آقای دکتر رضا قهرمانی، استادیار رشته آسیب شناسی ورزشی
استاد ممتحن: آقای دکتر یاسین حسینی، استادیار رشته آسیب شناسی ورزشی

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۸ تا ۱۰
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: میدان جهاد (دانشگاه)- چهارراه نظری(عارف)- مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه- سالن اجتماعات

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ - تعداد مشاهده ۶۴ بار
بررسی آسیب های شایع در اندام های تحتانی ورزشکار نخبه زن استان همدان

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری