CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۱۸
دی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی میزان تأثیر درس کارورزی بر قابلیت های فردی و تخصصی دانشجویان رشته حسابداری

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید

افراد مهم علمی نشست

آقای بهنام ابراهیمی

ارائه کننده (کد محقق: ۷۱۵۳)

آقای دکتر حبیب الله نخعی

استاد راهنما (کد محقق: ۷۱۵۸)

آقای دکتر کریم نخعی

داور جلسه (کد محقق: ۷۱۵۴)

آقای دکتر محمد حسین رخشانی

داور جلسه (کد محقق: ۷۱۵۹)

حوزه های تحت پوشش: حسابداری
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

هدف اساسی این تحقیق، بررسی میزان تأثیر درس کارورزی بر قابلیت‌های فردی و تخصصی دانشجویان رشته حسابداری (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه‌های استان خراسان جنوبی) است. این تحقیق، ازنظر هدف در دسته پژوهش‌های کاربردی قرارمی گیرد در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که از مقیاس لیکرت طراحی شده که شامل 33 سوال که شامل 8 فرضیه میباشد، استفاده شده است در پژوهش حاضر برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که بر اساس حجم جامعه که 380 دانشجو در نظر گرفته شد نمونه بر اساس جدول مورگان 181 پرسشنامه استفاده شده است ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب پایایی پرسشنامه 0.857 بوده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته‌شده است و از آزمون کای دو استقلال برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های توصیفی جمع‌آوری‌شده از پرسشنامه‌ها استفاده‌شده است؛ و نتایج تحقیق نشانگر این است که بین درس کارورزی و قابلیت‌های فردی و تخصصی وافزایش توان اجرایی، شانس جذب، ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری، کارایی، اثربخشی، بهره‌وری، شناخت و خود سنجی دانشجویان از میزان تحصیلاتشان، تبدیل آگاهی‌های علمی و تخصصی به آگاهی‌های کاربردی و توسعه فردی و تخصصی سطح معنی‌داری وجود دارد.

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۱۸ دی ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۲ تا ۱۳
استان: خراسان جنوبى
شهر: بیرجند
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،دانشکده علوم پزشکی طبقه سوم

تبلیغات

درج در سایت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - تعداد مشاهده ۳۳۵ بار
بررسی میزان تأثیر درس کارورزی بر قابلیت های فردی و تخصصی دانشجویان رشته حسابداری

نشستهای مشابه

کنفرانسهای مشابه

به اشتراک گذاری