CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
۲۷
دی

رویداد کارآفرینی: سمینار علمی-آموزشی چشم‌انداز مهارت‌آموزی دانش آموزان هنرستان‌ها در شکل‌گیری مشاغل نوپا (استارتاپی)

نشستهای علمی

ثبت نشست جدید


حوزه های تحت پوشش: آموزش
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

بدون تردید، آموزش و پرورش تأثیری آشکار در افزایش تولید و درآمدها دارد و دراین میان، آموزش متوسطه، به ویژه آنچه جنبه فنی و حرفه ای دارد، از مقولۀ سرمایه گذاری تولیدی و وسیله توسعۀ اقتصادی قلمداد میشود. همانطور که از هنرستانها انتظار میرود باید به عنوان مراکز تولید کار عمل کنند و شهروندان کارآفرین (نه دانش آموزان کارجو) تربیت نمایند .
پر واضح است که آموزش و پرورش، عمل زیربنایی رشد و توسعه کشورها قلمداد شده است و از آن به منزله "صنعت رشد" یاد میشود، لیکن در حال حاضر نارضایتی بسیاری از دول جهانی، از عملکرد آموزش و پرورش حاکی از نگرانی آنها از این موضوع است که اقتصاد کنونی و آینده و چالشهای اجتماعی به نحوی مناسب پاسخگوی این نظام نیست. اعتقاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی و امریکایی این بوده است که کاهش رشد اقتصادی و شکست در رقابتهای بین المللی به نحوی متأثر از عملکرد نظام آموزش و پرورش بوده است . روشن است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها با نظام آموزش و پرورش آنها گره خورده است و آموزش و پرورش، شاخص پیشرفت اکثر مطالعاتی است که به "سرمایه انسانی معروفند.بدیهی است آموزش و پرورش مسیری ویژه برای ابزار افزایش دروندادهای بازارکار و در نهایت اثربخشی بروندادهای آن است و به همین دلیل است که می بایست کشورها درصدی از تولید ناخالص ملی خود را به امر آموزش و پرورش اختصاص دهند.
با توجه به اهمیت نقش آموزشهای فنی و حرفهای در توسعه اقتصادی و اشتغال، در طراحی نظام جدید آموزش ، کوشش می شود جهت گیری این نظام به سمت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای با هدف آموزش فنون و مهارتهای موردنیاز جامعه باشد. یکی از هدفهای اصلی هر نظام آموزش فنی و حرفهای تربیت نیروهایی است که بتوانند از مهارتهای کسب شده است .
در جریان آموزش بهطور موفقیت آمیزی در محیط کار بهرهبرداری کنند و با کارایی بالا به انجام امور بپردازند.
کیفیت آموزش فنی موجب بالا رفتن کارائی و کارآفرینی نیروی انسانی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم گردد. تحقق این هدف در مرحله اول مستلزم شناخت نیازهای در حال تغییر بازار کار ؛ کارائی و انعطاف پذیری نظام آموزشی است بنحوی که بتواند فعالیتهای تجاری و تیمی کوچک و بزرگ به واسطه جذب و رشد فعالیتهای ایده پروری تجاری رخ بنمایاند .

سرفصل موارد مورد بحث
دروندادهای بازار کار و اثربخشی مهارت آفرینی
نگاه مثبت به فعالیتهای تیمی و استارت آپ
سرمایه گذاری تولیدی و توسعه اقتصادی
آموزش و پرورش " صنعت رشد "
تربیت شهروندان کارآفرین
مهارت آموزی و اشتغال

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: ۲۷ دی ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۰ تا ۱۲
استان: فارس
شهر: شیراز
محل برگزاری: شیراز، پل معالی‌آباد، پردیس سینمایی گلستان

تبلیغات