CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

تاثیر هشت هفته تمرینات کششی ایستا بر توان انفجاری پا در دختران ۸ تا ۱۱ سال

اعتبار موردنیاز : ۰ | تعداد صفحات: ۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۴۷ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: SPORTSAMAV01_015
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۳۹۹.۹۶ کیلوبایت
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله منتشر نشده و درپایگاه سیویلیکا موجود نمی باشد.

منبع مقالات سیویلیکا دبیرخانه کنفرانسها و مجلات می باشد. برخی از دبیرخانه ها اقدام به انتشار اصل مقاله نمی نمایند. به منظور تکمیل بانک مقالات موجود، چکیده این مقالات در سایت درج می شوند ولی به دلیل عدم انتشار اصل مقاله، امکان ارائه آن وجود ندارد.

خرید و دانلود فایل مقاله

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات کششی ایستا بر توان انفجاری پا در دختران ۸ تا ۱۱ سال

مرجان عرب مقصودی - کارشناس ارشد تربیت بدنی
ماندانا غلامی - دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده مقاله:

تاکنون روش های تمرینی بسیار گوناگونی معرفی شده که اهداف آن ها بالا بردن سطح عملکردی ورزشکار و افراد عادی در فااکتور های مختلف ورزشی است. از جمله ی این متد ها که بدون عارضه جانبی و با در نظر گرفتن اصول فیزیولوژیکی بدین تدوین شده است، می توان تمرینات کششی را نام برد که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در کاهش آسیب به ویژه در آسایب هاای ورزشی مطرح گردیده است. افرادی که در سطح بالایی از توان باشند کمتر دچار آسیب می شوند. با توجه به اینکه این عامل، خاود تحت تاثیر تمرینات ورزشی از جمله تمرینات کششی هستند، طی سالیان اخیر همواره توصیه می شود که قبل از رقابت هاای ورزشای و یا به طور کلی انجام ورزش جهت آمادگی بیشتر، از تمرینات کششی استفاده شود. از این رو تحقیقات مختلفی در این ماورد انجاام شده است که از آن جمله میتوان پژوهش های زیر اشااره کرد. یاناگ ۲۰۰۱ به مقایسه اثرات تمرین های کششی عضلات اکستنسوری پا در تمرین پریدن و توان انفجاری پا پرداختند نتایجی که از این تحقیق بدست آمد بدین شرح باود: تمریناتی که کشش همراه با دویدن بوده، اثر بهبود بخشی بر نیروی انفجاری پا داشته است. در تحقیقی دیگرسسمون و همکاران ۲۰۱۲ به اثر تمرینات کششی ایستا و پویا همراه با تمرینات ویژه در پروتکل گرم کردن پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که در تمریناتی که همراه با کشش ایستا و همراه با گرم کردن اختصاصی بوده، افزایش دامنه حرکتی و تقویت و افزایش عملکرد باحداکثر سرعت دیده شده است. در تحقیق دیگر یاماگوجی و همکاران ۲۰۰۵ اثر تمرین های کششی ۳۰ ثانیه ای اساتاتیک و کشش دینامیک بر توان انفجاری پا را مورد بررسی قرار دادند و هدف آن اعتبار بخشی به این فرضیه بود که کشش ایستا، عملکرد عضلات را کاهش نمی دهد و همچنین تمرینات پویا سبب افزایش این عملکرد می شوند. این کار با استفاده از قدرت به عنوان شاخص عملکرد عضلانی در طی یک حرکت پرش عمودی مورد ارزیابی قرار گرفته بود.نتایج نشان داده بود که تمرینات ایستا هیچ اثار معناا داری بر توان اکستنشن پا نداشته اند ولی سبب کاهش قدرت هم نشده بودند. جی سن و همکاران 2007 اثر یک دوره کشش با سه ست ۳۰ ثانیه ای در افرادی که به صورت تفریحی به تمرین والیبال میپرداختند را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل اثر معناداری در پرش عمودی نداشته اند. پژوهش های هوت وهمکاران ۲۰۰۹ اشاره کرد که گفته اند کشش استاتیک اثر منفی بر روی پرش عمودی دارد. در پژوهش دیگرگان کالوز ۲۰۱۰ طی ۱۲ جلسه جوانان فوتبالیست زیر ۱۷ سال خود را به صورت رندومی در دو گروه قرار دادند گروهی که تمرینات کششی ایستا انجام داده بوند بهبود عملکرد را داشتند لازم به ذکر است که مدت این تمرینات کششی زیر ۳۰ ثانیه ذکر شده بود با توجه به مطالعات مقالات و توجه محققین به علوم ورزشی در این مورد که توام با تردید است در پژوهش حاضر سعی بران است که به تاثیر این تمرینات بر روی توان انفجاری پا در دختران غیر ورزشکار بپردازد تا شاید بتوان از آسیب دیدگی ها واختلالات ورزشی که ممکن است در این افراد از طریق تمرین نامناسب به وجود آید جلوگیری گردد. روش آماری: جامعه پژوهش ۳۰۰ نفر از دختران ۸ تا ۱۱ سال است که در یکی از دبستان های مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند ازجامعه حاضر تعداد ۳۶ نفر از دانش آموزان ۸ تا ۱۱ سال واجد شرایط به صورت تصادفی انتخاب شدند. فرم رضایت نامه ها بین آنها و والدین آنها توزیع و دریافت گردید. این ۳۶ نفر در سه گروه تقسیم شدند. همه ۳۶ نفر از نظرقد و جرم نرمال بودند. گروه اول تمرین های کششی ۱۵ ثانیه ای و گروه دوم کشش های ۴۵ ثانیه ای را بر پنج گروه از عضلات در اندام تحتانی انجام دادند. گروه سوم گروه کنترل بود که هیچ تمرینی را انجام ندادند. همه آزمودنی ها دو روز قبل از شروع تمرینات توجیه شده اند وبا تمرینات وآزمون آشنا شده اند. قبل از شروع تمرینات از آنها پیش آزمون گرفته شد، هر جلسه تمرینی با پنج دقیقه دویدن برای گرم کردن آغاز می شد و سپس حرکات کششی بر پنج عضله مورد هدف در اندام تحتانی، انجام می گرفت. لازم به ذکر است که هر هفته سه جلسه تمرین کششی در برنامه کار وجود داشت. بعد از هشت هفته از آنها تست پس آزمون گرفته شد. در بخش آماری توصیفی شامل فراوانی داده ها ،میانگین ،انحراف استاندارد و رسم شکل ها به بررسی و شرح دادها پرداخته شده است. آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای تعیین توزیع نرمال بودن داده ها و آزمون لوین برای تعیین تجانس واریانس نمونه ها به - کار رفته است. برای مقایسه میانگین متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون هر گروه از ازمون t استفاده شده است. از تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA تفاوت معناداری بین سه گروه استفاده شد. برای نشان دادن سطح معناداری آماری α=۰.۰۵ در نظر گرفته شد . یافته ها : بین تفاوت پیش آزمون و پس آزمون توان انفجاری پا در کودکان ۸ تا۱۱ سال در گروه ۱۵ ثانیه ای و ۴۵ ثانیه و گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به سطح معنی داری تعیین شده، فرض صفر در مورد تفاوت بین میانگینهایتوان انفجاری پا در گروهها در پس آزمون تایید شده و تفاوت معنی داری بین گروه ها دیده نمی شود. p=0.156. بحث ونتیجه گیری: از انجاییکه نتایج بررسی ها نشان داد که هشت هفته تمرینات کششی ایستا ۱۵ ثانیه ای و ۴۵ ثانیه ای بر روی کودکان ۸ تا ۱۱سال - بر توان انفجاری پا اثر معنا داری ندارد. با توجه به یافته های پیشین که در بعضی از این یافته ها حاکی از منفی بودن کشش ایستاتیک بر پرش عمودی بوده است. پیشنهاد میشود که این تمرینات در پروتکل های تمرین مختلف همراه با دیگر تمرینات مورداستفاده قرار گیردو همچنین از انجاییکه که در پژوهش حاضر نتایج معنادار نبوده وسبب ارتقاء توان انفجاری پا نشده است لذا توصیه می شود این تمرینات به تنهایی و مخصوصا در نزدیکی زمان مسابقات در ورزش هایی وابستگی زیادی به توان انفجاری پا دارند استفاده نشود.

کلیدواژه‌ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-SPORTSAMAV01-SPORTSAMAV01_015.html
کد COI مقاله: SPORTSAMAV01_015

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
عرب مقصودی, مرجان و ماندانا غلامی، ۱۳۹۴، تاثیر هشت هفته تمرینات کششی ایستا بر توان انفجاری پا در دختران ۸ تا ۱۱ سال، اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، ورامین، آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ورامین، https://www.civilica.com/Paper-SPORTSAMAV01-SPORTSAMAV01_015.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (عرب مقصودی, مرجان و ماندانا غلامی، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (عرب مقصودی و غلامی، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • Andarjic O.(2012). An Invertion in to th effct of different ...
 • Jason B.Willam A, Paul E.1, Arun V, Alicja C.(2007).Time course ...
 • hough, P, A.(2009) .Effect of dynamic and static stretching _ ...
 • -Jason B.Willam A, Paul E.1, Arun V, Alicja C.(2007).Time course ...
 • -Sasmon M, Button C.D, Behm D.G.(2012). Effects of dynamic and ...
 • مدیریت اطلاعات پژوهشی

  اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

  مقالات پیشنهادی مرتبط


  مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

  مقالات مرتبط جدید

  شبکه تبلیغات علمی کشور

  به اشتراک گذاری این صفحه

  اطلاعات بیشتر درباره COI

  COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
  کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.