CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر رجب چوکان

Doctor Rajab Chookan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

کد محقق - Researcher ID: 10472

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر رجب چوکان

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایرانایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر رجب چوکان در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۲ بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۳ بررسی تنوع توده های خربزه و طالبی Cucumis melo L برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۴ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵ تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۶ تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۷ واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۸

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۲ اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳ ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴ ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵ ارزیابی منابع ذرت حاره ای و نیمه حاره ای درترکیب با لاین های معتدله دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶ اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره همایش ملی انار ۱۳۹۰
۷ انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۸ بررسی پایداری عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت دانه ای در مناطق مختلف دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹ بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۱۰ بررسی ترکیب پذیری خصوصی چهارده لاین ذرت با استفاده ازمدل امی ammi اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱ بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۲ بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه درهیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳ بررسی شاخص های رشدی و عملکردی 4 رقم کلزای بهاره در شرایط رقابت با علف های هرز در منطقه رودان هرمزگان دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی ۱۳۹۵
۱۴ بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۱۵ بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۱۶ بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۱۸ بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف درژنوتیپ های نخود یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۹ بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۰ بررسی مقدماتی عملکردوپایداری هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ای دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۱ بررسی هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس درفارس یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۲ تاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرت دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۳ تأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرت دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۴ تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۵ تجزیه خوشه ای هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت ازنظر خصوصیات زراعی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۶ تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۷ تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۸ تعیین گروه های هتروتیک لاین های ذرت ایرانی با استفاده ازGGE biplot یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۹ تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلف دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۰ روابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شده دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۱ مطالعه نحوه توارث و عمل ژن مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۲ مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۳ مقایسه عملکرد و اجزاءعملکرد 11 هیبرید ذرت درشرایط آب و هوایی کرج ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۳۴ میزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آلل دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷