CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر علیرضا کوچکی

Doctor Alireza Kochaki

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 1124

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا کوچکی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولفصلنامه بوم شناسی کشاورزیمشهد-ایران
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعیشیراز-ایران
هیات تحریریهفصلنامه بوم شناسی کشاورزیمشهد-ایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
مشاور علمی رئیس همایش سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند ۷ شهریور ۱۳۹۴

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران اولین همایش ملی امنیت غذایی با رویکرد محصولات ارگانیک و تغذیه سالم سخنرانی علمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد یوسفی

Ahmad Yosefi

عضو هیأت علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

محمدکاظم شیخ الاسلامی

Mohammadkazem Shekhoeslami

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد اخلاق‌پور

Mohammad Akhlaghpour

مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری

حسین مصلی‌نژاد

Hosein Mosalainezhad

رئیس اداره مؤسسات کارآموزی آزاد و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علیرضا کوچکی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲ اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳ اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۴ اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵ اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۶ اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۷ اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۸ اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۹ اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۰ اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۱ اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۲ اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۳ اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۴ اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۵ اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۶ اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۷ اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۱۸ اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۹ ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضوی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۲۰ ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲۱ ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۲ ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲۳ ارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۲۴ ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۵ ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۶ ارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۲۷ ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۲۸ ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۹ ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۳۰ ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳۱ ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۳۲ ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۳۳ استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۳۴ استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذایی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۳۵ استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۳۶ امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳۷ برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره .۲۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۳۸ برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۳۹ برآورد هزینه اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای حبوبات در ایران دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۴۰ بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۴۱ بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۴۲ بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۴۳ بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۴۴ بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۴۵ بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۴۶ بررسی تاثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۴۷ بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۴۸ بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۴۹ بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی های رشدی عملکرد دانه و علوفه ذرت فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۵۰ بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۵۱ بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۵۲ بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۵۳ بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۵۴ بررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایران دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۵۵ بررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۵۶ بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۵۷ بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۵۸ بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۵۹ بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۶۰ بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۶۱ بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۶۲ بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۶۳ بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۶۴ بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۶۵ بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۶۶ بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۶۷ بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۶۸ پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه وارد فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۶۹ پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۷۰ تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (.Helianthus annus L)، لوبیا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) و کنجد (.Sesamum indicum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۷۱ تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۷۲ تاثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۷۳ تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۷۴ تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۷۵ تاثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۷۶ تاثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۷۷ تاثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۷۸ تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۷۹ تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۳، سال ۱۳۸۸
۸۰ تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۸۱ تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۸۲ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۸۳ تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان های استان خراسان فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۸۴ شبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۸۵ شبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۸۶ فراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایران فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۸۷ فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۸۸ کاربرد نیمرخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره .۳، شماره ۳، سال ۱۳۸۸
۸۹ مطالعه جنبههای اکولوژیکی کشت مخلوط کنجد (.L indicum Sesamum )و ماش سبز (.L radiata Vigna) تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علفهای هرز دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۹۰ مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۹۱ مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۵، سال ۱۳۹۴
۹۲ مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۹۳ مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۹۴ مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۹۵ مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۹۶ مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۹۷ نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۹۸ نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلولپاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر درزعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۹۹ نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران Crocus sativus L فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۵

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقند دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳ اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۴ اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۵ اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶ اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۷ اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۸ اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۹ اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰ اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۱۱ اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۱۲ اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۳ اثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرز یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴ اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۳
۱۵ اثرسطوح مختلف وزن بنه مادری برعملکردگل و کلاله زعفران (Crocus sativus L درشرایط استفاده ازاسید هیومیک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۶ اثرسطوح مختلف هیومیک اسید و وزن بنه مادری بربرخی خصوصیات کمی بنه های خواهری زعفران Crocus Sativus L باتاکید برعملیات زراعی اکولوژیک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷ اثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانته یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۸ ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور ۱۳۹۲
۱۹ ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۲۰ ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) ۱۳۸۷
۲۱ ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۲ ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۲۳ ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه ( Foeniculum vulgar Mill ) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش ( Vigna radiata L. Wilczek ) ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۲۴ ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش (Vigna radiate L. Wilczek) در کشت مخلوط جایگزینی ب رازیانه (Foeniculum vulgar Mill) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۵ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۲۶ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۷ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۸ ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۹ ارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۰ ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد نهاده های آلی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۱ استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی ۱۳۸۷
۳۲ اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۳۳ برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۳۴ برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳۵ برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۳۶ بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علف های هرز اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۳۷ بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۸ بررسی اثرات تلقیح سویه های ریزوبیوم(Mesorhizobium ciceri) بومی و خارجی بر گره زایی و عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) در منطقه مشهد اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۳۹ بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۰ بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۴۱ بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۴۲ بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۳ بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۴۴ بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۴۵ بررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانه دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۶ بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۷ بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۸ بررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی ۱۳۹۱
۴۹ بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده برپایه مدل کامل مبدل باک- بوست مستقیم متصل به آرایه خورشیدی بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ۱۳۹۳
۵۰ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۵۱ بررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانه دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵۲ بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵۳ بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۵۴ بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی ۱۳۸۷
۵۵ تاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نور یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۶ تاثیر دما وتنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بذرآویشن خراسانی L. Thymus transcuspicus همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۵۷ تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۸ تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۵۹ تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۰ تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۶۱ تأثیر تنوع کاتابولیکی ذاتی خاک بر مقاومت جوامع میکروبی خاک به تنش یا مداخله همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۶۲ تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۶۳ تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۶۴ تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶۵ تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیر دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۶۶ ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۶۷ جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار ۱۳۹۶
۶۸ شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۹ طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۰ فراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایران چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۷۱ فراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهان چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۷۲ فراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۷۳ فراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۷۴ کاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۷۵ کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۷۶ مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۷ مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۷۸ مطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴
۷۹ مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۸۰ مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۸۱ مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع بهارکیش قوچان اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۸۲ مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۸۳ مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۸۴ مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۸۵ مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۸۶ مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۸۷ مقایسه جذب و کارایی مصرف نوردرکشت مخلوط و خالص دوگیاه لوبیا و ریحان بذری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۸ نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۸۹ نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۹۰ نقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستایی اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۳
۹۱ نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) ۱۳۹۳
۹۲ نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست ۱۳۹۳
۹۳ نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۹۴ نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل ۱۳۹۳
۹۵ واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳