CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای ایرج اله دادی

Iraj Alah dadi

استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3693

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای ایرج اله دادی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه به زراعی کشاورزیانتشارات دانشگاه تهران
هیات تحریریهمجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزیاصفهان- خوراسگان

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کنفرانس سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران، تهران ۳ مهر ۱۳۹۵

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

علی قربانی

Ali Ghorbani

سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای ایرج اله دادی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای دو فصلنامه کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۸۳
۲ اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر برخی صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی زیره سبز فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۳ اثر تیمارهای پوشش دهی بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه کلزا و رشد قارچ های بیمارگر فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۴ اثر تیمارهای مختلف پوشش بذر بر جوانه زنی کلزا در شرایط تنش خشکی و شوری: با استفاده از راهبرد مدلسازی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۵ اثر سامانه هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک جو تحت تنش کم آبی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۶ اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای دو فصلنامه کشاورزی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۸۲
۷ ارزیابی تحمل به تنش های دمای بالا و پایین و خفتگی ثانویه ناشی از خشکی در ارقام کلزا فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۸ بررسی اثر زیولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا تحت شرایط کم آبی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۹ بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم دو فصلنامه کشاورزی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۸۵
۱۰ بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی ها بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۱ بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۲ بررسی رابطه سیستم ریشه ای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۳ تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۴ تاثیر پرایمینگ بنه با اسید سالیسیلیک و وزن بنه مادری بر گلدهی و خصوصیات کیفی کلاله زعفران فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۱۵ تاثیر پرایمینگ هورمونی و وزن بنه بر عملکرد گل و خصوصیات بنه های دختری زعفران درسال اول فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۱۶ تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف های هرز وعملکرد ذرت فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۷ تاثیر تراکم و آرایش کاشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) بر میزان مصرف علفکش ها فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۸ تغییرات میزان تعرق کوتیکولی، موم و کریستال های موم برگ ژنوتیپهای جو در پاسخ به تنش خشکی انتهایی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۹ کاهش اثرات ناشی از تنش خشکی بر عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای با استفاده از ترکیب کودهای زیستی و فسفر فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۲۰ ویژگی های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز ساختاری اسیدهای چرب پنج رقم کتان روغنی (Linum usitatissimum L) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲ اثر آرایش کاشت روی تغییرات ساختار کانوپی ذرت (Zea mays L.) در حضور تاج خروس ریشه قرمز و قیاق دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳ اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴ اثر تلقیح با برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر خصوصیات کیفی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵ اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و صفات کمی هیبریدهای آفتابگردان سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۶ اثر تنش کمبود آب بر کیفیت و عملکرد هیبرید های آفتابگردان اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷ اثر روشهای مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی کلزا بذر در شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۸ اثر سطوح مختلف تنش آبی روی برخی خصوصیات کیفی دانه و خصوصیات زایشی ارقام کلزا سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۹ اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر سطح فتوسنتز کننده، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۰ اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر برخی از صفات بلال، درصد کلنیزاسیون ریشه و عملکرد گیاه ذرت دانهای اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۱ اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲ اثرتیمارهای مختلف پوشش دهی بذرکلزا براستقرارگیاهچه تحت شرایط مختلف محیطی اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۶
۱۳ ارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴ ارزیابی 24 ژنوتیپ نخود از نظر واکنش به تنش شوری اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۱۵ ارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۶ ارزیابی اثرات تنش خشکی بر واریته های کلزا (Brassica napus) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۷ ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۸ ارزیابی عملکرد دانه و بیولوژیکی اکوتیپ های سیاه دانه (.Nigella Sativa L) در منطقه پاکدشت دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۹
۱۹ استفاده از کود پلت شده دامی و اوره روشی نوین در کاهش مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی پایدار اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۲۰ اصلاح الگوی مصرف از منظر قران و معارف اسلامی اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۸۸
۲۱ بررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۲۲ بررسی اثر تنش کمبود آب بر میزان همبستگی صفات زراعی مؤثر در عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۲۳ بررسی اثر روش های کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه ای تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۴ بررسی اثر کود میکروکامپوزیت اوره پلی فنول بر صفات مورفولوژیکی ذرت تحت تنش خشکی سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۲۵ بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی و اوره و ریزمغذی های بر برخی خصوصیات زراعی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. Styriaca) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۶ بررسی اثر مقادیر مختلف کود پلت شده دامی واوره وریزمغدی ها بربرخی خصوصیات مرفولوژیک وعملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی (Cucurbita Pepo Var. S) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۷ بررسی اثرات زیست محیطی واستانداردهای کیفی استفاده ازپساب فاضلاب در کشاورزی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۲۸ بررسی اثرات سطوح کود کامل مقادیر سوپرجاذب بر صفات رویشی ذرت (.Zea mays L) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۲۹ بررسی اثرات کاربرد اسیدفولیک بر عملکرد کمی گندم اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۳۰ بررسی اثرات مایه تلقیح سویا، سودوموناس فلورسنس و قارچ میکوریز بر ویژگیهای رشدی بذور حاصل از تنش کم آبی سویا سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۳۱ بررسی اثرتنش کم آبی برعملکردو اجزاء عملکرد ارقام کلزای بهاره یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۲ بررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۳ بررسی امکان کاهش میزان مصرف علف کش به وسیله مدیریت کود نیتروژن درمزارع ذرت(Zea mays L. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۴ بررسی بحران آب در ایران از منظر شاخص های توسعه پایدار اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۳۵ بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای 704 SC همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۳۶ بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بذرروی مراحل رشدوکیفیت ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۷ بررسی تاثیر زمان کاشت و میزان بذرروی عملکرد و اجزای عملکرد ماشک گل خوشه ای درشرایط دیم یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۸ بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۳۹ بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر کاهش مصرف آب در گیاه سویا اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۸۸
۴۰ بررسی تاثیرزئولیت و کودنیتروژن برصفات کمی و کیفی کلزا درشرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۱ بررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرز دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۴۲ بررسی تنش شوری برجوانه زنی و رشدگیاهچه ارقام خلر یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۳ بررسی توان رقابتی ارقام نخود دیم در تراکم های مختلف نخود با علف های هرز رایج در منطقه کرمانشاه هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۴۴ بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر شرایط تنش کمبود آب سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۴۵ بررسی خصوصیات فیزیکی دانه هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش خشکی سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۴۶ بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۴۷ بررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتریPseudomonas در شرایط تنش خشکی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۸ بررسی عملکرد بنه زعفران تحت تاثیر پرایمینگ و محلول پاشی تنظیم کننده های رشد گیاهی سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۴۹ بررسی میزان روغن و پروفیل اسیدهای چرب هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۰ بررسی نقش اسیدفولیک بر خصوصیات کیفی گندم رقم کویر بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۵۱ بررسی واکنش های بیوشیمیایی هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۲ بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ای SC704 تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۵۳ بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۴ بررسی همبستگی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد روغن هیبریدهای آفتابگردان تحت تاثیر تنش کمبود آب سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۵۵ بیوماس به عنوان منبع انرژی تجدید پذیر همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی ۱۳۸۹
۵۶ پیش بینی الگوی رویش تاج خروس Amaranthus retroflexus قیاق Sorghum halepense و سلمه تره Chenopodium album در کشت خالص و مخلوط ارقام سویا دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۵۷ تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۵۸ تاثیر چهار الگوی مختلف کاشت بر کاهش مصرف علف کش ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در ذرت(zea maiz اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۵۹ تاثیر دما بر جوانه زنی ارقام کلزا تولیدشده در استان های گلستان مازندران سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۶۰ تاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۱ تاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ تاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر بر روی برخی از شاخص های رشدی ذرت پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۶۳ تاثیرفاصله بین ردیف و کاربرد محلول پاشی متانول برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۴ تعیین دماهای کاردینال در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ۱۳۹۷
۶۵ تغییر اقلیم و اهمیت کشت پاییزه چغندرقند در ایران سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۶۶ جایگاه نوآوری باز در مدیریت تحقیق و توسعه در کشور همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری ۱۳۸۹
۶۷ روند تغییرات عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر سیستم های مختلف شخم (No-Tillage, Min-Tillage) و فواصل مختلف کاشت بوته نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۸ شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۹ طراحی و سنتز نانوکودی با قابلیت رهایش آهسته اوره اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۷۰ کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷۱ کاربرد هورمون پرایمینگ بر روی بنه و نقش آن بر بهبود خصوصیات گل زعفران (Crocus sativus L) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۷۲ کود پلت شده دامی و اوره دانش نوین اصلاح الگوی مصرف کودهای نیتروژنه درکشاورزی اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۷۳ مخاطرات زیست محیطی استفاده از کودهای اوره بدون پوشش در بخش کشاوری اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۷۴ مطالعه اثر آبیاری با آبهای شور بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه رقم زرفام کلزا همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۷۵ مطالعه اثر ابیاری با آبهای شور برجوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام آفتابگردان همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۷۶ مطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ای اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷۷ مطالعه اثر تنش خشکی و کاربرد ترکیب کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر تعدادی از صفات مورفولوژیک عملکرد و همبستگی بین آنها در گیاه ذرتZea mays L.) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷۸ مطالعه اثرات سطوح مختلف تنشخشکی بهمنظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه در دشت ورامین اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷۹ مطالعه ای بر ویژگی های گیاه دانه روغنی جوجوبا و روغن آن همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۸۰ نقش پارک فناوری مجازی درمدیریت جریان تولید دانش و سرمایه همایش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار ۱۳۸۸