CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای محمدرضا نقوی

Mohamad Reza Nagahavi

دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3948

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای محمدرضا نقوی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایرانایران
هیات تحریریهدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزیکرمان،ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد شاکرنژاد

Ahmad Shakerzadeh

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

نیما فرجیان

Nima Farajian

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان کی-مدیرگروه کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای محمدرضا نقوی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲ ارزیابی ارقام کلزای بهاره از نظر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل ترین و حساس ترین آنها دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳ ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۴ ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۵ بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۶ بررسی الگوی بیان ژن هایMYBدر گندم Triticum aestivum L تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده ازراهکارRT-PCR کمی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۷ بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۸ بررسی تغییرپذیری های الگوی بیان پروتئین در رقم های متحمل و حساس کلزا در شرایط تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۹ بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایران فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۰ بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (GS-HMW )در نمونه های crassa Aegilops بومی ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۳، سال ۱۳۸۸
۱۱ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان های گل بنفشه ایران (.Viola spp) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۲ بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۳ بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۱۴ بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۱۵ بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۶ بررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهر مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره .۴، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۳
۱۷ بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۸ بررسی و مقایسه گونه های مختلف جوهای بومی ایران از نظر میزان کلروفیل، کاروتنویید، پروتیین و آنزیم فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۹ بیان موقت عامل های رونویسی دو خانواده WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua آنامد و وحشی ایرانی به منظور افزایش تولید پیش ماده آرتمیزینین فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۰ تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری×آریگاشار فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۱ تاثیر کلشی سین بر خصوصیات رشدی و سیتوژنتیکی لاله واژگون (Fritillaria raddeana Regel.) در شرایط درون شیشه ای دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۲۲ تاثیر نانو محرک ها بر تولید و بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدها در دروایه شقایق شرقیPapaver orientale L. فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۲۳ تأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۲۴ تجزیه ژنتیکی زودرسی در نخود Cicer arietinum L.با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۵ تغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۶ تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۲۷ تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Venturia inaequalis روی رقم های مختلف سیب در شمال ایران دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۲۸ سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونه موردی: شهر ساحلی نور فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره .۱۶، شماره ۵۲، سال ۱۳۹۷
۲۹ شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۳۰ شناسایی miRNA ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در گیاه خشخاش ( Papaver somniferum) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۳۱ شناسایی پروتیین های دارای جرم مولکولی بالادرAegilops crassa بومی ایران فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۳۲ شناسایی سیتوتیپ های گندم نیاAegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنها فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۳۳ شناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار درجنس Aegilops بااستفاده ازنشانگرمولکولی اختصاصی DNA فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۳۴ شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالدهی در آجیلوپس(Aegilops tauschii) تحت تنش شوری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳۵ گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۶ مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۳۷ نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۸ نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با کیفیت علوفه جو تحت شرایط تنش خشکی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۳۹ هم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۲

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز ژنتیکی تحمل به شوری در جمعیت لاین خالص نوترکیب (RIL) جو زراعی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲ اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه Artemisia annua همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳ ارتباط فیلوژنتیکی زیرگونه های جو زراعی با استفاده از ژن استیل کوآنزیمآکروبوکسیلاز دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۴ ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاهان Alyssum minus و sophora sp در شرایط درون شیشه ای اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک ۱۳۹۲
۵ ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶ ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷ ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸ ارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L( کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۹ ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۰ ارزیابی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی در جنس Pisum به کمک نشانگرهای مولکولیSSR اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۱ ارزیابی عملکردواجزای عملکردارقام کلزای بهاره تحت تنش خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲ ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۳ ارزیابی و انتخاب گیاهان شورپسنذ در اراضی شور مستعذ با استفاده ازرهیافت اصلاحی و مولکولی دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۱۴ استراتژی و چالش های حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۱۵ استفاده از روش های مختلف کمی در برآورد تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به سفیدک سطحی در جو هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۶ استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷ بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران ۱۳۹۱
۱۸ بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۹ بررسی اثرات تنش کمبود آب و مقادیرپتاسیم بردرصد روغن واسیدهایی چرب کدوی تخمه کاغذی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۲۰ بررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی در گندم نان چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۱ بررسی بیان ژن dreb2 تحت تنش خشکی در سویا با استفاده از Real time PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۲ بررسی بیان ژن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCR سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۳ بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۲۴ بررسی پاسخ پروتیینی دخیل در فتوسنتز در ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۲۵ بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و میزان جذب آب نسبی گیاه ذرت اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۶ بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانال های مستطیلی با شرط مرزی دمای دیواره ی ثابت اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ۱۳۹۱
۲۷ بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران براساس خصوصیات مورفولوژی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۸ بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۹ بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳۰ بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده ازصفات مورفولوژی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۱ بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۸۸
۳۲ بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراه دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۸۸
۳۳ بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۴ بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۳۵ بررسی طیف اثر تولیدی به وسیله ریزوباکتری های مولد فیتوتوکسین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۳۶ بررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۳۷ بررسی عوامل ضایعات (خوابیدگی وریزش دانه) بر عملکرد ارقام مختلف گندم اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی ۱۳۸۳
۳۸ بررسی کالوس زایی از گلبرگ گونه های وحشی در معرض خطر لاله واژگونFritillaria raddeana در شرایط درون شیشه ای نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۳۹ بررسی گروه های عملکردی پروتیینی مشترک ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش خشکی با استفاده از روش پروتیومیکس کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۴۰ بررسی مفاهیم کمی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح گندم کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۴۱ بررسی میزان آرتمیزینین تحت تاثیر غلظتهای متفاوت متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی Artemisia annua L سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۲ بررسی و تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با توجه به رویکردهای توسعه پایدار اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین ۱۳۹۱
۴۳ بررسی وضعیت ژنهای تولید کننده توکسین های مسئول بیماریزایی در جمعیت ایرانی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۴ پیش بینی توالی مورد توافق کدون شروع ترجمه و ایجاد تمایز بین ژن های با بیان بالا و پایین در ژنوم گندم نان به کمک الگوریتم های کلاسیک و مبتنی برSVM اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۴۵ تاثیر تنش شوری در صفات مورفولوژیکی در گیاه سویا اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۴۶ تاثیر سطوح آبیاری و پتاسیم بر اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۴۷ تاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۸ تأثیر تنش خشکی روی شاخص و فلورسانس کلروفیل در گیاهان پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۴۹ تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۰ تجزیه بیان متفاوت ژنها در برهم کنش گندم - Mycosphaerella graminicola سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۱ تغییرات مورفولوژیک - فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون 2.4-D و باکتری آزوسپیریلیوم اولین همایش ملی علوم زیستی ۱۳۹۰
۵۲ تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۳ تنش خشکی و پاسخ های مولکولی در گیاهان چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۵۴ تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پائین در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای اختصاصی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۵ جداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آن اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵۶ جداسازی و تعیین توالی ژن کیتیناز از باکتری Bacillus subtilis Subsp. SG2 جمع‌آوری شده از خاکهای شور ایران چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۵۷ حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵۸ رفتار همودینامیکی جریان خون در نواحی تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در مدل سه بعدی انشعاب سرخرگ کاروتیدی سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ۱۳۸۴
۵۹ روش تعیین غلظت پروتیین در تجزیه پروتیومیک گیاهان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۶۰ سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Silybum marianum سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۱ شمارش کروموزومی تعدادی از گونه های جنس Artemisia در ایران کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۶۲ شناسایی ارقام مختلف سیب توسط نشانگر SSR ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۳ شناسایی QTL های کیفیت مالت در70لاین هاپلوئید مضاعف جو به همراه والدین Morexو Steptoe دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۴ شناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاودار دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۵ شناسایی زیر واحد جدید پروتئین گلوتنین با وزن مولکولی بالا، در Aegilops Cylindrica نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۶ شناسایی مکانهای ژنی کمی (QTL) کنترل کننده مقاومت به ویروس در جو زراعی (Hordeum vulgare) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۷ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۸ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۹ شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۰ شناسایی و ارزیابی مورفولوژیکی زیر گونه های (Trigonella monantha) بومی ایران اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۷۱ ظرفیتها و جاذبه های گردشگری مناطق روستایی ایران دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ۱۳۸۹
۷۲ کاربرد نانوجاذب های مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدار چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی ۱۳۹۶
۷۳ کاربرد نانوورقه هایگرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) در فرایند پیش تخلیص تاکسول و بهینه سازی آن با RSM چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی ۱۳۹۶
۷۴ گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷۵ گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۷۶ گیاهپالایی عناصر سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاه دارویی Brassica nigra در شرایط درون شیشه ای اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷۷ محدودیت ها و راهکارهای استفاده ازدستاوردهای تحقیقات کشاورزی در ایران نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۸ مطالعات جراحات دیواره سرخرگ کاروتیدی با استفاده از CFD یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۲
۷۹ مطالعه ارتباط تنش خشکی و هذایت روزنهای گیاهان دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۸۰ مطالعه برخی گروه های عملکردی پروتئین و نقش آنها در پاسخ به تنش خشکی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۸۱ مطالعه پروتیین های شوک گرمایی و تنش غیرزیستی در گیاهان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۸۲ مطالعه تکامل گونه های از جنس Hordeum، با بررسی نواحی اینترون اگزونی ژن استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۸۳ مطالعه تنش خشکی و گندم و پاسخ پروتئینی آن دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۸۴ مطالعه تنوع سیتوژنتیکی کلونهای انتخابی چای ( Camellia sinensis ) در ایران ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۸۵ مطالعه روش الکتروفورز تک بعدی در گیاهان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۸۶ مطالعه روش تجزیه پروتئوم و بررسی پاسخ پروتئینی گیاهان به تنش های غیرزیستی چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۸۷ مطالعه شناسایی توالی پروتئینی با استفاده از روش طیف سنجی جرمی سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۷
۸۸ مطالعه فیلوژنتیکی مولکولی ژن ACC، در جنس Hordeum و مقایسه آن با جنس های Leymus وElymus کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ۱۳۹۰
۸۹ مطالعه متابولومیکس و نقش متابولیت های اولیه و ثانویه در بیولوژی سلولی گیاهان سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۷
۹۰ مطالعه مهمترین گروه های ژن ها و پروتیین های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاهان همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۹۱ مطالعه نظام سنتی تقسیم آب در مراتع ییلاقی چهارباغ، استان گلستان همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب ۱۳۹۰
۹۲ مفهوم بازده ژنتیکی و اجزای آن و نحوه محاسبه کمی آنها چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۹۳ مقایسه روش نیمرخ شیمیایی و استفاده از نشانگرهای مولکولی در تعیین کمی و کیفی مواد دارویی گیاهی همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۵
۹۴ مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت بین برخی لاین های دابل هاپلوئیدSteptoe & morex با ارقام ایرانی جو دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۹۵ مکانیسم های مقاومت به تنش شوری در گیاهان چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۹۶ نحوه تشخیص لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش غیرزیستی در روش پروتئومیک پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۵
۹۷ نحوه مطالعه بزخی پارامتزهای ژنتیکی بزای صفات سراعی در خانواده هاییونجه دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۴
۹۸ نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه ی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنعت قالیبافی دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ۱۳۸۹
۹۹ نقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعه همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲