CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر علی عبادی

Doctor Ali Ebadi

استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 3959

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر علی عبادی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه علوم باغبانی ایرانایران
هیات تحریریهمجله علوم باغبانیمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

جواد باذلی

Javad Bazeli

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر علی عبادی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر تغذیه روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود Cicer arietinum L در تنش کم آبی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۴ ارزیابی دورگه های برتر انگور در مقایسه با رقم های بی دانه بومی ایران مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره .۱۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۵ ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۶ الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار رقم پسته ی تجاری فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۷ انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگولاتوری آن از طریق قرارداد تضمین عرضه فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره .۱۸، شماره ۶۹، سال ۱۳۹۷
۸ بررسی اثر پیش تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی های دای آلل ارقام بی دانه انگور فلیم سیدلس، پرلت و یاقوتی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۹ بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوه ی توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۰ بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس» فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۱ بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۳۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
۱۲ بررسی پراکنش ویروس بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش های مایه زنی بر روی گیاهان محک DAS-ELISAوIC-RT-PCR دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۴۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۳ بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت و فنل کل در برخی ارقام گلابی آلوده شده به بیماری آتشک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۴ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۵ بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ های انگور (Vitis vinifera) درشرایط شوری فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۶ بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۷ بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۸ بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۹ بررسی وضعیت ناسازگاری و عمیقی در چهار رقم زردآلوی تجاری ایران فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۰ پاسخ های بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۲۱ تاثیر تنش شوری در بیان پروتیین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدان ها در گیاه دارویی گاوزبان با کاربرد کلسیم دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۲ تاثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های سازگاری سلولی ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۳ تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۲۴ تأثیر تنش خشکی و آبیاری مجدد بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم انگور ساهانی، فرخی و بیدانه سفید فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۲۵ تعیین و شناسایی آلل های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۱، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۲۶ توارث پذیری آلل خودسازگاری (Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۲۷ تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک و گل کامل فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۲۸ تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونه تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانه سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۲۹ ریز ازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۳۰ شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۰، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۳۱ طراحی، ساخت و انتقال سازه های ژنی جهت خاموش سازی ژن های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۲ غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۳۳ مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیرین دو فصلنامه کشاورزی دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۸۶
۳۴ مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۳۵ مقایسه کمی بیان ژن های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه دار، شاهرودی و گونه ریپاریا (Vitis riparia) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۴

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۲ اثر پوترسین بر عملکرد کوانتوم و فلورسانس کلروفیل گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳ اثر پیش تیمار بذر بر رشد و عملکرد نخود در خاک شور دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴ اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵ اثر پیش تیمار گلایسین بتائین در کاهش اثر تنش کادمیوم بر سیاه دانه (Nigella sativa) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶ اثر تنش شوری بر جذب نیترات، رشد گیاهچه و میزان تجمع برخی ازعناصر در ارقام گندم دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۷ اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۸ اثر تنش کم آبی بر میزان فلورسانس کلروفیل و پرولین در سه ژنوتیپ سورگوم دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۹ اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۰ اثر شوری بر رشد گیاهچه نخود و یافت راه کاری برای کاهش تأثیرات تنش دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۱ اثر فاصله بین بوته ها در روی ردیف و هرس ساقه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۲ اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک سیب زمینی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۳ اثر نسبت های متفاوت امونیم بهنیترات برتجمع نیترات ، رشد و عملکرد در چهار رقم توت فرنگی اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای ۱۳۸۴
۱۴ اثر نوع دانه گرده روی درصدتشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۱۵ اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی روی جوانه زنی علف هرز تلخ بیان نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ اثرتغذیه بر صفات کمی زیتون ارقام روغنی و ماری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۷ اثرتنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد کنجد (Sesame indicum L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۸ اثرتنش کم آبی بر روی برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفهای اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۹ اثرمصرف نیتروژن بربرخی صفات فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی جودرشرایط تنش کم آبی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۲۰ ارزیابی ارقام گلابی به بیماری آتشک با مارکرهای تخصصی SSRs و خصوصیات مورفولوژیکی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۱ ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر محتوای پرولین و کلروفیل در برخی ژنوتیپ های انگور نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۲ ارزیابی تغییرات نسبت عملکرد به وزن تر و سطح ویژه برگ در گل راعی با مصرف کودهای نیتروژن و روی اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۲۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۴ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۲۵ ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۲۶ استفاده از فناوری فراسرد برای نگهداری بذور پسته اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۲۷ استفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیم اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۲۸ استفاه از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در شناسایی ژنوتیپ های جدید خودسازگار بادام دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۹ افزایش محصول توت فرنگی با استفاده از مدیریت محلول غذایی در سیستم کشت هیدروپونیک پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۳۰ الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۳۱ اهمیت نقش شهرداری ها و سازمان های قطار شهری متبوع در توسعه پایدار شهر و خطوط مترو همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ۱۳۹۵
۳۲ SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۳ Study the amount of dry matter remobilization from different aerial organs to grain on barley varieties under rain-fed condition اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۳۴ بررسی اثر بقایای علف کش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۳۵ بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی نخود تحت تنش شوری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۳۶ بررسی اثر پوترسین و تنش کم آبی بر تغییرات کلروفیل در یونجه (Medicago sativa L.) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۳۷ بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تعدادی از هیبریدهای ذرت در مغان سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۸ بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدراتهای کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۹ بررسی اثر تنش کم آبی بر شاخص های جوانه زنی ارقام برتر گلرنگ دیم ( L.،Carthamus tinctorius) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۰ بررسی اثر نتیرات کلسیم بر درصد جوانه زنی دانه گرده برخی ارقام گرده زای خرما در محیط کشت درون شیشه ای نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۴۱ بررسی اثرات کسر حجمی نانوذرات در جریان آرام نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم در یک کانال افقی اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی ۱۳۹۱
۴۲ بررسی برخی پارامتر های موثر در اندازه و خواص الکتریکی نقاط کوانتومی در روش مهارکنندگی آبی دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ۱۳۸۹
۴۳ بررسی برخی جنبه های تحمل به خشکی ارقام کنجد در منطقه شمال دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۴ بررسی بیان پروتئین های القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein70 تحت اثر تیمار با اسیدسالیسیلک طی مرگ برنامه ریزی شده سلولی با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۴۵ بررسی بیان پروتئینهای القاء شده Aspartate Aminotransferase و Heat Shock Protein 70 تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۴۶ بررسی بیان لیزین و متیونین در دو گونه ی مقاوم و حساس گندم تحت اثر بیماری زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp tritici سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۴۷ بررسی پایه های انگور ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی ۱۳۹۲
۴۸ بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و سبززدایی پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۹ بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی جوانه زنی ارقام مختلف جو نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۵۰ بررسی تاثیر تنش گرما و محلول پاشی مواد موثر بر رشد بر تغییرات رنگیزه ها و عملکرد دانه کلزا کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۵۱ بررسی تاثیر دزهای مختلف مویان غیر یونی بر کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی در منطقه قروه کردستان سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۵۲ بررسی تاثیر ژنوتیپ مادری، نوع گرده افشانی بر میزان تشکیل بذر و رشد دانهال حاصل از آن در پسته دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۵۳ بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بربرخی صفات مرفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۵۴ بررسی تاثیر فلز جیوه بر روی آنزیمهای آنتیاکسیدانت در دو رقم گندم هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۵۵ بررسی تاثیر قطر پایه و طول پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۵۶ بررسی تاثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۵۷ بررسی تاثیر کودهای زیستی برروی عملکرداجزای عملکردو شاخص برداشت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۸ بررسی تاثیر گلوکز و ساکارز بر روی ریشه زایی پایه رویشی فرسیانا در شرایط درون شیشه ای هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۵۹ بررسی تاثیر موقعیت جوانه پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو Juglansa regia L. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۶۰ بررسی تأثیرمحلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۶۱ بررسی تغیرات بیان آنزیم پراکسایداز با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید)گندم در اثر بیماری زنگ زرد هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۶۲ بررسی تغییرات محتوای پروتئین، پلی فنل اکسیداز و لیزین در رقمهای حساس و مقاوم به قارچ فوزاریوم در گندم نان طی مرگ برنامهریزی شده در اثر تیمار با اسید سالیسیلیک همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۶۳ بررسی تغییرات یکسری از آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم طی مرگ برنامه ریزی شده در اثر تیمار با اسیدسالیسیلیک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۶۴ بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگر SSR دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۵ بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگرهای رپید (RAPD) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۶۶ بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های ایرانی زرشک با استفاده از نشانگر اس اس آر هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۶۷ بررسی تنوع ژنتیکی بین کلون های انگور رقم بیدانه سفید به کمک نشانگرهای ریز ماهواره هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۶۸ بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۹ بررسی خصوصیات زراعی و روابط آنها با عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم دیم دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۷۰ بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۷۱ بررسی ژنوتیپ های حاصل از تلاقی برخی ارقام بیدانه و دانه دار انگور هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۷۲ بررسی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای بذوردوگونه گیاهی تحت تنش شوری اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم ۱۳۹۱
۷۳ بررسی علل اصلی تشکیل میوه کم در زردالوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۷۴ بررسی علل و زمان ریزش گل ومیوه در 4 رقم زردآلو سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) ۱۳۸۷
۷۵ بررسی کارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملکرد سیبزمینی چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴
۷۶ بررسی کاربرد پوترسین بر پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۷۷ بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۷۸ بررسی مصرف توام کود زیستی فسفاتین و محلول پاشی روی بر عملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم دیم اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۷۹ بررسی میزان انتقال ماده مجدد خشک از اندام های مختلف هوایی به دانه در ارقام جو تحت شرایط دیم اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۸۰ بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ زرد همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۸۱ بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم(گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۸۲ بررسی میزان، کارایی و سهم مواد پرورده ذخیره شده در اندام های مختلف هوایی در عملکرد دانه ارقام گندم دیم دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۸۳ بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۸۴ بررسی و تعیین سهم عوامل موثر در کاهش عملکرد دانه کلزا درشرایط شمال خوزستان دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۸۵ بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن چهارمین کنگره علوم باغبانی ۱۳۸۴
۸۶ بهینه سازی انرژی و اگزرژی و تحلیل پارامتری سیستم سرمایش جذبی لیتیوم-بروماید با استفاده از الگوریتم ژنتیک سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۸۷ بهینه سازی پیوندهای جوانه (Budding) در گردو تحت شرایط مزرعه ای هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۸۸ پاسخ رشدو عملکرد ژنوتیپهای جوبهاره به تغذیه برگی روی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۹ پاسخ مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تعدادی از پایه ها و ارقام پسته به تنش شوری دومین همایش ملی پسته ایران ۱۳۹۷
۹۰ پتانسیل گیاه هالوفیت سالیکورنیا برای گیاه پالایی خاک های شور آلوده به نفت اولین همایش ملی شورورزی ۱۳۹۶
۹۱ تاثیر آبیاری تکمیلی برمراحل فنولوژیکی میزان کلروفیل درصد جذب تابش ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه درارقام گلرنگ بهاره یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۲ تاثیر ارتباط متقابل سطوح کودی نیتروژن و روی با مقادیر نیترورژن و روی و فسفر موجود در سرشاخه های گلدار در گیاه دارویی گل راعی اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۹۳ تاثیر افزایش تری فنیل فسفین اکسید (TPPO) در سرعت تشکیل کک روی صفحاتی از فلزات با جنسهای مختلف در فرآیند شکست حرارتی نفتا دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۴
۹۴ تاثیر براسینواستروئید بر تغییرات کلروفیل تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۹۵ تاثیر براسینواستروئید بر قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و عملکرد کوانتوم تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۹۶ تاثیر پتاسیم و روی برصفات فیزیولوژیک نخوددرشرایط دیم ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۷ تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر و تغییرات فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط دماهای مختلف اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۹۸ تاثیر پیش تیمار بذربرجوانه زنی گلرنگ درشرایط شوری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۹۹ تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۰۰ تاثیر تراکم گیاهی بر صفات مرفولوژیکی ارقام سویا در کشت دوم دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۰۱ تاثیر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی بذریونجه همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۰۲ تاثیر توسعه بازار سرمایه بر بقای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا ۱۳۹۷
۱۰۳ تاثیر سطوح نیتروژن بربرخی خصوصیات فیزیولوژیک واریته های گندم درمرحله گیاهچه ای یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۴ تاثیر عناصرریزمغذی آهن و روی بربرخی خصوصیات سیب زمینی رقم آگریا درمنطقه اردبیل یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۵ تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر تغییرات آنزیمی گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تنش کم آبی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۱۰۶ تاثیر کاربرد پوترسین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و قند محلول یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران ۱۳۹۳
۱۰۷ تاثیر کاربرد روی و آهن برعملکردواجزای عملکردوبرخی صفت های کمی گندم آبی درمنطقه اردبیل یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۸ تاثیر گرده افشانی برمیزان تشکیل میوه و میزان روغن زیتون درارقام زیتون روغنی وماری دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۱۰۹ تاثیر مصرف پتاسیم و منیزیم برغلظت برخی عناصردراندام های هوائی درگلرنگ یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱۰ تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخصهای فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۱۱ تاثیر نشاط وشادابی در انگیزش پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمونه دولتی شهرستان بیله سوار کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی ۱۳۹۳
۱۱۲ تاثیر نوع رقم پیوندک در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی ۱۳۹۲
۱۱۳ تاثیر نیتروژن معدنی برروی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک یونجه در شرایط شوری همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۱۴ تاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۰
۱۱۵ تاثیر نیتروژن و تاریخ بر شاخص های فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) ۱۳۸۷
۱۱۶ تاثیر هیدروژن پراکسید بر فلورسانس رنگدانه های فتوسنتزی، ماده خشک و برخی متابولیت ثانویه نعناع فلفلی در شرایط تنش کم آبی دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۵
۱۱۷ تاثیر هیدروژن پراکسید و تنش کمآبی بر رنگدانه های فتوسنتزی نعناع فلفلی Mentha piperita L دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران ۱۳۹۵
۱۱۸ تاثیرپتاسیم و منیزیم برروی برخی ازویژگیهای فیزیولوژیک گلرنگ یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۱۹ تاثیرپیش تیمار بذر بر تغییرات محلول های سازگاری در گیاهچه های سورگوم تحت تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲۰ تاثیرتلقیح بذربا قارچ میکوریزا بررشدیونجه تحت شرایط تنش کم آبی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲۱ تاثیرسطوح نیتروژن بربرخی شاخصهای رشد واریته های گندمدرمرحله گیاهچه ای یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲۲ تاثیرمصرف نیتروژن برانتقال مجدد مواد خشک درجوبهاره درشرایط تنش کمبود آب یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲۳ تاثیرنیتروژن برروابط آبی و کارآیی مصرف نیتروژن دریونجه درشرایط کم آبی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲۴ تأثیر استفاده از باکتری محرک رشد نیتراژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم گندم دیم آذر 2، سرداری و هما اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۲۵ تأثیر پتاسیم و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۲۶ تأثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۲۷ تأثیر پتاسیم و روی بر میزان کلروفیل برگ نخود در شرایط دیم سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۱۲۸ تأثیر تراکم گیاهی بر نغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دوم همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه ۱۳۹۳
۱۲۹ تبدیل کاتالیتیکی متانل به اولفین (MTO) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۳
۱۳۰ تحلیل پارامتری و بهینه سازی اگزرژتیک در یک سیستم CCHP سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۱۳۱ تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای ترکیب شده با سیستم CCHP سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۱۳۲ تصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۱۳۳ تعیین آلل های خودناسازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ های آلو ژاپنی Prunus salicina Lindl موجود در کشور با روش PCR اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۱۳۴ تولید جنین سوماتیکی در برخی ارقام انگور ایرانی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۳۵ حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در محیط متخلخل با دمای دیواره ثابت سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۱۳۶ شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۱۳۷ شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۰
۱۳۸ طراحی بناها در تبریز براساس اقلیم منطقه (مطالعه موردی: باز شو های تبریز) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 ۱۳۹۷
۱۳۹ غربالگری برخی ارقام و پایه های انگور نسبت به تنش شوری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۴۰ کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر جوانه زنی گلرنگ سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۴۱ کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر رشد گلرنگ در شرایط کنترل شده سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۴۲ مدیریت مصرف بارهای سرمایشی و گرمایشی و بهینه سازی انرژی و اقتصادی در یک سیسیتم تولید سه گانه سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا ۱۳۹۷
۱۴۳ مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (1) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی ۱۳۹۱
۱۴۴ مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (2) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی ۱۳۹۱
۱۴۵ مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم به روش همرسوبی کربنات کلسیم از آب آشامیدنی چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۱
۱۴۶ مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۱۴۷ مطالعه بیان پروتئین های (HSP70 (Heat shock protein 70 و ATP synthase β subunit در دو گونه گندم (گاسپارد و مروارید) تحت اثر بیماری زنگ زرد همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۴۸ مطالعه پروتئین های القاء شده ATP synthase CF1 beta subunit و phosphoglycerate kinase تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۱۴۹ مطالعه روش های موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدی PMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک ۱۳۹۴
۱۵۰ مطالعه روشهای موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدیPMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک ۱۳۹۴
۱۵۱ مطالعه عددی اثرات اضافه کردن نانوذرات برپارامترهای بعدداردرجریان آرام نانوسیال آب - Al2o3 درکانال افقی چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۱
۱۵۲ معماری پایدار ایستگاه های مترو در گرو بکارگیری الزامات نوین پدافند غیرعامل حیات فعالیت و استفاده پناهگاهی درشرایط بحران (ایستگاه شهیدآجرلو کرج) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۱۵۳ مقایسه ژنوتیپ های برتراصلاح شده انگور با چهار رقم بیدانه از نظر کیفیت وعملکرد محصول نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۵۴ نانوLa2O 3 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن به منظور سنتز بیودیزل به روش تبادل استری روغن جاتروفا نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ۱۳۹۶
۱۵۵ نحوه بیان اسیدهای آمبنه لایزین و متیونین در گندم تحت اثر کادمیوم و جیوه دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲