CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر عبدالرضا باقری

Doctor Abdoreza Bagheri

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 4439

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا باقری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایرانمشهد-ایران
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای زراعی ایرانمشهد-ایران

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
رئیس کمیته علمی اولین همایش ملی شورورزی مرکز تحقیقات شوری، یزد ۳ آبان ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

محمدمهدی مجتهدی

Mohamad Mahdi Mojtahedi

پژوهشگر مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

سیامک باقری

Siamak Bagheri

دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم

عباس چهاردولی

Abass Chahardoli

دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر عبدالرضا باقری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲ اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه های TCL مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۳ ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۴ ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود Cicer arietinum L در واکنش به تنش خشکی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۵ ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۶ ارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۷ ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۸ ارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۹ استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۰ انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۱۱ بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود دو فصلنامه کشاورزی دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۸۲
۱۲ بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریومدر ارقام خربزه (Cucumis melo L ) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۳ بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلویورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های متحمل و حساس نخود Cicer arietinum L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۴، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۱۴ بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۱۵ بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۶ بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۱۷ بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۸ بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۹ بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم((Anthuriumscherzerianum مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۲۰ تاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum L فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۱ تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۲۲ تحلیلهای آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۳ تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۲۴ روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخودCicer arietinum L در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۵ شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرمولکولی ITS فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۲۶ گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۷ گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۲۸ مطالعه خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum در پاسخ به تنش رطوبتی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۹ مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۳۰ واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۳۱ واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکی دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۳۲ واکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود Cicer arietinum L در شرایط تنش خشکی در مزرعه دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۳

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ آنالیز پروتئوم ژنوتیپهای نخودCicer arietinum L. در شرایط تنش شوری به روش SDS- PAGE پنجمین همایش ملی حبوبات ۱۳۹۲
۲ آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۳ اثر اشعه گاما بر خصوصیات موفولوژیکی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionanta L.) در شرایط In vitro اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴ اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵ اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶ اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم آنتوریوم (Anthurium andraeanum) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۷ اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای بذر آنتوریوم (Anthurium andraeanum) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران ۱۳۹۳
۸ اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۹ اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۱۰ اثر نوع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۱۱ اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۲ اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳ ارتباط کارکرد اجتماعی تلویزیون با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی ۱۳۹۴
۱۴ ارزیابی اثر ضدباکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاه (Bunium persicum) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۲
۱۵ ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزه نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۷ استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۱۸ امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۱۹ انتقال ژن به نخود (Cicer arietinum L.): پیشرفتها و موانع اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۲۰ با روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلی دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۵
۲۱ باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۲ بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۲۳ بررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 محیط‌کشت در رشد، قهوه‌ای شدن و ریشه‌زایی کالوس نخود چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۲۴ بررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترو اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۳
۲۵ بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera Jamesonii) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۲۶ بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۲۷ بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۲۸ بررسی اثر نمک بر باززایی پایه های رز Rosa. Multiflora در شرایط این ویترو دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۲۹ بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی ۱۳۹۲
۳۰ بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیه با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی درزعفران اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۳۱ بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۳۲ بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در شرایط مزرعه سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۳۳ بررسی اساس تولید ترکیبات پلیفنولی به عنوان عامل قهوهای شدن ریزنمونه درکشت بافت و روشهایکاهش آسیب به ریزنمونه هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۴ بررسی الگوهای پلوئیدی در طول القای کالوس و تاثیر آن در باززایی نخود با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۳۵ بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۳۶ بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۷ بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳۸ بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳۹ بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA ، 2,4-D و NAA بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۴۰ بررسی تاثیر کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۴۱ بررسی تاثیرتنش خشکی دربیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1درژنوتیپهای نخود زراعی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۴۲ بررسی تأثیر نوع وغلظت Agrobacterium rhizogenes بر ایجاد ریشه های مویین در گیاه گاوزبان کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن ۱۳۹۴
۴۳ بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۴۴ بررسی تغییرات پرولین آزاد کالوسهای نخود (Cicer arietinum L. ) در مرحله خوسرمائی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۴۵ بررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۴۶ بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۴۷ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۴۸ بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به سرما در کشت پاییزه ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۴۹ بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitro دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۵۰ بررسیاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیکاسید بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا درشرایطاینویترو اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۵۱ بررسیاثر نوع و غلظتسیتوکنین بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایطاینویترو اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۵۲ بهبود نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت اینویترو هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۵۳ بهینه سازی بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم در ارقام ملون اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۵۴ بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵۵ بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۶ بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۷ بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم Silybum marianum توسط الیسیتور به منظورافزایش تولید سیلی مارین سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۸ بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۵۹ بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۰ بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونی هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۶۱ بیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفتها و تلاشهای پیش رو چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۶۲ تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۶۳ تاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی در نخود (Cicer arietinum L.) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۴ تاثیر سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه داتوره (Datura innoxia) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۳
۶۵ تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۶۶ تاثیرتغییرات کروموزومی ناشی از تنوع سوماکلونال بر روی گزینش این‌ویترو برای تحمل به یخ‌زدگی در نخود چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران ۱۳۸۴
۶۷ تأثیرغلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم Silybum marianum سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۶۸ تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۹ تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجادموتاسیون دربنفشه آفریقایی Saintpaulia ionanta L. درشرایط این ویترو کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۷۰ تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۷۱ تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران ( Crocus sativus )در شرایط این ویترو دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران ۱۳۹۴
۷۲ تکثیر و کلونینگ ژنFol-SIX1با هدف ساخت سازه بیانیpCaS1 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳
۷۳ تمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی ( Cicer arientinum L. ) به کمک نشانگر SSR اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی ۱۳۹۵
۷۴ تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۷۵ تولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعی سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷۶ جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۷۷ دانشگاه کارآفرین، زمینه ساز توسعه اقتصادی اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی ۱۳۹۲
۷۸ دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۹ راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادی) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم ۱۳۹۲
۸۰ روشهای به‌گزینی برای تحمل به دماهای پایین در نخود (Cicer arietinum L.) اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۸۱ ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۵
۸۲ سامانه ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه ی آینده هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) ۱۳۹۳
۸۳ شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ایران اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار ۱۳۹۲
۸۴ فراهمسازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۸۵ کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰
۸۶ کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۸۷ مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۸۸ مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زیره سیاه پارسی (Bunium persicum) ایران، هند، افغانستان و اروپا با استفاده از مارکر مولکولی RAPD دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۸۹ مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) در شرایط این ویترو دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۹۰ مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی) ۱۳۹۱
۹۱ نقش کارآفرینی کشاورزی در کشاورزی پایدار اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲