CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر گودرز احمدوند

Doctor Gudarz Ahmadvand

دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

کد محقق - Researcher ID: 4514

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر گودرز احمدوند

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های گندمکردستان،سنندج
هیات تحریریهفصلنامه بوم شناسی کشاورزیمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

ابراهیم خدایی

Ebrahim Khodai

دانشیار دانشگاه تهران

رضا محمدی

Reza Mohamadi

رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر گودرز احمدوند در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲ اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۳ اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۴ اثربقایای گیاهان پوششی برکنترل علف های هرز، شاخص های فیزیولوژیک عملکرد واجزاعملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۵ ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۶ بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۷ بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۸ بررسی جنبه های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا (Glycine max L.) و ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۹ بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۰ بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف هرز چاودار و خردل وحشی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۱۱ بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در حضور قارچ میکوریز دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره .۵۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۱۲ تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکردو اجزاء عملکرد پنج ژنوتیپ نخود فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۹
۱۳ تاثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۴ تاثیر قارچ Piriformospora indica بر عملکرد سویا و ارزن در کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۵ تاثیر کشت مخلوط بر کارآیی مصرف آب، عملکرد کمی و کیفی ارزن و سویا در رژیم های مختلف آبیاری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۶ تاثیر گیاه پوششی و سیستم های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد سیب زمینی مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۷ تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و تاریخ کاشت برخصوصیات جوانه زنی و چندشاخص فیزیولوژیک رشدسه رقم سویا Glycine max Lدرهمدان فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۸ دوره بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۹ مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اتفون و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آبیاری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲ اثر الگوهای مختلف کاشت بر اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد ماده آلی خاک اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۳ اثر پرایم بذر سویا با نیترات پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۴ اثر پرایم و کنترل علف هرز بر سرعت و درصد سبز شدن، عدد اسپاد و عملکرد دانه ذرت اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۵ اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۶ اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر ماده خشک، شاخص سطح برگ و کارایی مصرف آب ارزن معمولی اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی ۱۳۹۲
۷ اثر تنش کم آبی بر عملکرد واجزای عملکرد لوبیا چیتی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۸ اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album) بر شاخص های رشد سویا رقم هابیت ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۹ اثر رو شهای مختلف خاک ورزی و روش های سمپاشی علف کش بر عملکرد غده وجمعیت علف های هرز سیب زمینی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۰ اثر روش های مختلف کاشت بر درصد سبز بذور، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در همدان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۱ اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذیCucurbita دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲ اثر قارچ های میکوریز روی برخی از اجزای رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه گندم تحت شرایط تنش شوری اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳ اثر قارچ های میکوریز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۱۴ اثر کنترل تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayes L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۵ اثر کود سبز غلات زمستانه بر دمای خاک و برخی شاخص های رقابتی بوته های سیب زمینی با علف های هرز پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۶ اثر کود سبز گیاهان پوششی زمستانه بر مدیریت کنترل علف های هرز کشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷ اثر محلول پاشی عناصر روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۸ اثر میکوریزا بر اجزای رشد و میزان پرولین در گندم تحت شرایط تنش خشکی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۹ اثر هیدروپرایمینگ بذر آفتابگردان بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش خشکی و شوری اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۲۰ اثرات پرایمینگ بذر درمزرعه و تاریخ کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا Glycine max .L درهمدان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۱ اثرتنش رطوبتی برروند رشدوعملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۲ اثرتنش رطوبتی برکارآیی مصرف آب و شاخصهای تحمل تنش ژنوتیپ های لوبیا چیتی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۳ اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردارقام گندم زمستانه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۴ اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردکلزا و گندم پاییزه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۵ اثرکم آبیاری وکودهای بیولوژیک برعملکردواجزاء عملکردسیاهدانه Nigella sativa L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۶ اثرکود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد، نمو و عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۷ اثرکودهای سبز جو وخلربرکنترل علفهای هرزمزارع سیب زمینی (Solanum tubersoum L.) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۸ اثرمحلول پاشی روی و منگنز درشرایط کمبود آب بررشدوعملکرد ذرت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۹ ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط جایگزینی ارزن معمولی با سویا بر تراکم و تنوع زیستی علف های هرز تحت شرایط تنش کم آبی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳۰ ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳۱ ارزیابی تأثیر تنش رطوبتی در تغییرات عملکرد دانه و تعیین صفات مؤثر برآن در ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۲ ارزیابی تنوع پذیری و قابلیت توارث عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. تحت شرایط عدم تنش وتنش رطوبتی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۳۳ ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۳۴ ارزیابی قابلیت رقابت ژنوتیپ های لوبیا با علف های هرز یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۵ ارزیابی کارنده های مختلف در ارتباط با میزان جریان بذر ، جوانه زنی ، عمق کاشت و یکنواختی توزیع بذر کلزا پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ۱۳۸۷
۳۶ استفاده از توان رقابتی ژنوتیپهای لوبیا با علفهای هرز در جهت کاهش مصرف علفکش اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۳۷ بررسی اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد واجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب وهوایی سنندج دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۸ بررسی اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳۹ بررسی اثر کودهای سبز جو و خلر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مزرعه سیب زمینی با تراکم کشت بذری اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۴۰ بررسی اثر گیاهان دگرآسیب در دو تراکم کاشت بر مدیریت کنترل علفهای هرزکشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۴۱ بررسی اثرات پوششی چاودار به عنوان کود سبز بر کاهش تراکم علفهای هرز زراعت سیب زمینی اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۴۲ بررسی اثرگیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز زمستانه یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۳ بررسی امکان کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو در منطقه همدان: تاکید بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۴۴ بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت سیب زمینی بر میزان خسارت گل جالیز مصری ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۴۵ بررسی تاثیر تراکم خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفوفیزیولوژیک کلزای پاییزه اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۴۶ بررسی تاثیر تراکم های مختلف لوبیا بر عملکرد و پتانسیل کنترل علف های هرز ذرت ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۴۷ بررسی تاثیر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر عملکرد و تنوع زیستی علف های هرز ذرت در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۴۸ بررسی شاخصهای تنوع گونهای علفهایهرز مزارع گندم آبی مناطق ایبکآباد، مرکزی و مشکآباد در شهرستان اراک کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۴۹ بررسی فلور، تنوع، تراکم و گونه های غالب علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۵۰ بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۵۱ بررسی نحوه تاثیر کشت مخلوط افزایشی جو بر فرونشانی علف های هرز و عملکرد دانه نخود اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۵۲ تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت میانرس دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۳ تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر سرعت و درصد سبز شدن و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی در دو رقم ذرت میان رس دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۴ تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم – ذرت در زرقان استان فارس یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران ۱۳۹۷
۵۵ تاثیر علف کش متریبوزین بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۵۶ تاثیر کاربرد در هنگام طلوع یا غروب اکسی فلورفن، پاراکوات و گلوفوسینات بر کنترل علف های هرز در همدان اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران ۱۳۹۷
۵۷ تاثیر گیاه پوششی بر شاخص های تنوع زیستی علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۵۸ تاثیر گیاهان پوششی برکاهش مصرف کود نیتروژن عملکردواجزا عملکرد سیب زمینی بذری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۵۹ تاثیر گیاهان پوششی جو و خلر بر کاهش مصرف کود نیتروژن، کاهش مصرف علف کش و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در دو تراکم بذری و تجاری اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶۰ تاثیر نیتروژن بر برخی شاخص های رشد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperitia L) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) ۱۳۸۷
۶۱ تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۲ تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و آبیاری تکمیلی بربرخی شاخصهای رشددورقم نخود Cicer arietinum L. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۳ تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه وآبیاری تکمیلی برسرعت جوانه زنی عملکرد و اجزاء عملکرد دورقم نخود (Cicer arietinum L یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۴ تاثیرنیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ترو خشک و تجمع نیترات در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۸۸
۶۵ تأثیر مساحت مزارع بر تنوع زیستی علفهایهرز مزارع گندم آبی منطقه مشکآباد در شهرستان اراک اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۶۶ تجزیه وتحلیل رشد همیشه بهار تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶۷ تعداد ساقه، استولون وعملکرد غده سی بزمینی در واکنش به کنترل مکانیکی- شیمیایی علف های هرز دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶۸ تغییرات عملکرد طبق 4 رقم آفتابگردان (Hellianthus annuus) در فواصل مختلف کاشت در همدان اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۶۹ مطالعه ی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی نخود-جو اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ۱۳۹۰
۷۰ واکنش تعداد، وزن هرغده و عملکردمحصول سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۱ واکنش سرعت رشد غده،سرعت سبز شدن سیب زمینی و دمای خاک به کود سبز غلات زمستانه دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۲ واکنش صفات ریخت شناسی و مقدار کلروفیل کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L. به کود زیستی حل کننده فسفات در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۳ واکنش عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم اوکاپی به سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در همدان اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۷۴ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در تداخل با علف هرز ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۷۵ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان به تغییر فاصله کاشت نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۶ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا چیتی به کشت مخلوط جایگزینی و کنترل علف های هرز کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۳
۷۷ واکنش عملکردماده خشک، پروتئین وبقایای نیترات غده سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳