CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم

Doctor Parviz Rezvani Moghadam

استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 4517

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
مدیر مسئولفصلنامه پژوهشهای زراعی ایرانمشهد-ایران
سردبیرفصلنامه بوم شناسی کشاورزیمشهد-ایران
سردبیرفصلنامه زراعت و فناوری زعفرانتربت حیدریه
هیات تحریریهفصلنامه زراعت و فناوری زعفرانتربت حیدریه

لیست سخنرانیها و نشستها

سمت رویداد نوع رویداد تاریخ
سخنران اولین همایش ملی امنیت غذایی با رویکرد محصولات ارگانیک و تغذیه سالم سخنرانی علمی ۲۴ مهر ۱۳۹۶

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

سارا فرزای

Sara Farzai

مربی موسسه آموزش عالی مازیار

میرسعید حسینی شیروانی

Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

علی قربانی

Ali Ghorbani

سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

مسعود روحانی

Masoud Rohani

دانشیار دانشگاه مازندران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۲ اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانیEchium amoenum مجله علوم باغبانی دوره .۳۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳ اثر تاریخ کاشت و تراکم بر مراحل نمو و وزن خشک اندام های هوایی کاسنی پاکوتاه(Cichorium pumilum Jacq.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۴ اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۸
۵ اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در شرایط آب و هوایی جیرفت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۶ اثر تناوب بر پویایی مکانی علف های هرز شاه تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۷ اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۸ اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۹ اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۰ اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۱ اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۱۲ اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۱۳ اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۱۴ اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۱۵ اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۱۶ اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه ای فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۱۷ اثر کابرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۸ اثر کاربرد همزمان میکوریزا و کودهای آلی کمپوست، ورمی کمپوست و گرانوله گوگردی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.) در یک نظام زراعی کم نهاده فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۱۹ اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۲۰ اثر مقدار و زمان کاربرد مالچ بقایای گندم بر گلدهی و خصوصیات مرفولوژیکی بنه های دختری زعفران Crocus sativus L فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۲۱ اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۲ اثرات الگوی کاشت و زمان اولین آبیاری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۲۳ اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۲۴ اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۲۵ اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۶ اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۲۷ اثرات دگرآسیبی عصاره های آبی و دوره های پوسیدگی اندام های آفتاب گردان (Helianthus annus L.) بر جوانه زنی و رشد سس (Cuscuta compestris Yuncker.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۲۸ اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۲۹ اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۰ اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۳۱ اثرات مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۳۲ ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تاثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۳ ارزیابی اثر دوگونه میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۳۴ ارزیابی اثر کود دامی و همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمی و روغن ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۳۵ ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۳۶ ارزیابی اثرات کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر شاخص های رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۳۷ ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم نظام های تولید زعفران در استان خراسان رضوی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۳۸ ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۳۹ ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۴۰ ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۴۱ ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا در استان خراسان رضوی مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۴۲ ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۴۳ ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۴۴ ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۴۵ ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۴۶ ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تاثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۴۷ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۴۸ ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های دمایی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۴۹ ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) تحت تاثیر منابع مختلف تغدیه ای و رژیم های آب آبیاری فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۵۰ ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای لوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L.) مناسب جهت کشت دربوم نظامهای کم نهاده با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۵۱ بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه(Protulaca oleracea L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۵۲ بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۵۳ بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۵۴ بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفهای رقم اسپیدفید فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۵۵ بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۵۶ بررسی انرژی های ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل اقتصادی بوم نظام های تولید پسته (Pistacia vera L.) در شهرستان زرند کرمان فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۵۷ بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی موثر در افزایش قدرت رقابتی گندم (Trticum aestivum) در رقابت با علف هرز بروموس (Bromus japonicus) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
۵۸ بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.)) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۵۹ بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۶۰ بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه(Nigella sativa L.) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۶۱ بررسی تاثیر مدیریت های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۶۲ بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۶۳ بررسی تاریخ کاشت کودبیولوژیک و کشت مخلوط برعملکرد وکمیت اسانس زیره سبزوشنبلیله فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۶۴ بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۶۵ بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۶۶ بررسی تنوع گونه ای، ساختاری و کارکردی علف های هرز بوم نظام های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۶۷ بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۶۸ بررسی تیمارهای شکست خواب و برخی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۶۹ بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تاثیر عصاره آبی حاصل از اندام های هوایی چهار گیاه دارویی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۷۰ بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۴، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۷۱ بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی (Althea officinalis L.)تحت تاثیرتنش خشکی و شوری فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۷۲ بررسی رقابت اندام های هوایی و زمینی علف هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۷۳ بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۷۴ بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۱
۷۵ بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۷۶ بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۷۷ بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (.Phalaris canariensis L) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۴، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۷۸ بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تاثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۷۹ بررسی مدیریت کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۸۰ برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۸۱ تاثیر انواع روش های خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی چغندرقند (Beta vulgaris) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۸۲ تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۸۳ تاثیر انواع و مقادیر کودهای معدنی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptica) درگوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۸۴ تاثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد موثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۳، شماره ۴، سال ۱۳۹۵
۸۵ تاثیر تاریخ‎ و روش‎ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) در شرایط کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۸۶ تاثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۸۷ تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۸۸ تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانهFoeniculum vulgare درشرایط گلخانه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۸۹ تاثیر سطوح مختلف عمق کاشت و مقادیر مختلف بنه بر عملکرد گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۹۰ تاثیر طول دوره تداخل علف های هرز بر درصد و کارایی جذب فسفر و پتاسیم سیاهدانه (Nigella sativa L.) و علف های هرز آن فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۹۱ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۹۲ تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۹۳ تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۹۴ تاثیر منابع تغذیه ای و سطوح آب آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان آنتوسیانین کاسبرگ گیاه دارویی چای ترش (.Hibiscus sabdariffa L) در جیرفت فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۹۵ تاثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۹۶ تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بومنظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۹۷ تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۹۸ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۹۹ تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (.Nigella sativa L) در مشهد فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۰
۱۰۰ مدل سازی الگوی سبز شدن گیاهچه سه گونه علف هرز در واکنش به دما و رطوبت خاک در مزرعه مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره .۱۲، شماره ۴۸، سال ۱۳۹۶
۱۰۱ مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۱
۱۰۲ مطالعه اثر کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگی های بنه های دختری و گل زعفران (.Crocus sativus L) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۷
۱۰۳ مطالعه دوره بحرانی کنترل علف های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تاثیر دوره های کنترل و تداخل فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۱۰۴ مطالعه صفات مورفولوژیک مؤثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و تراکمهای مختلف گیاهی فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۰۵ مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب فصلنامه آب و خاک دوره .۲۹، شماره ۵، سال ۱۳۹۴
۱۰۶ مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۱۰۷ نقش مدیریت تلفیقی کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه کاسنی پا کوتاه (pumilum Jacq. Cichorium) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۱۰۸ واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۱، شماره ۳، سال ۱۳۹۷

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تراکم های مختلف کشت و مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه بذری Cirullus Lunatus نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲ اثر جنس های مختلف میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۳ اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دو گونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۴ اثر رژیم های مختلف آبیاری بر خصوصیات کیفی بذور گیاهی دارویی اسفرزه هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۵ اثر کاربرد کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶ اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی وکیفی گیاه دارویی ختمی کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۲
۷ اثر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۸ اثر کودهای زیستی و کاربرد اسیدهای هیومیک و فولویک بر برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی ۱۳۹۷
۹ اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد اندام های هوایی و درصد ایندیگوکارمین گیاه دارویی وسمه Indigofera tinctoria L نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۱۰ اثر مقادیر مختلف کود نتیروژن و تراکم کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف نور کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۲
۱۱ اثر میدان مغناطیسی، هیدروپرایمینگ و شوری بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی بذر ماریتیغال سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲ اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۱۳ اثرات کاربرد بیوچار و کودشیمیایی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن سیاه دانه(.Nigella sativa L) در رژیمهای مختلف آبیاری کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی ۱۳۹۷
۱۴ ارزیابی اثرات مدیریت برداشت و روش های خشک کردن محصول بر فاکتورهای کیفی زرشک بی دانه همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۵ ارزیابی اثرکاربرد مواد آلی کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی عملکردواجزاء عملکرد درگیاه سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۶ ارزیابی تاثیروزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک برتراکم و زیست توده علفهای هرزوعملکردزعفران اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۱
۱۷ ارزیابی تغییرات کیفی میوه زرشک بی دانه در پاسخ به ساعات برداشت روزانه همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۸ ارزیابی تنوع زیستی علف های هرز در بوم نظام های برنج از منظر زمانی سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۹ ارزیابی خصوصیات اکوفیتوشیمیایی گیاهان دارویی خانواده نعنا در استان خراسان همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۰ ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علفهای هرز تحت تأثیر کاشتانواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۲۱ ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه Bunium persicum Bioss تحت تاثیر مصرف کود دامی و وزن غده نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۲ ارزیابی شاخص های گل زعفران تحت تاثیر وزن های مختلف بنه و عمق های مختلف کاشت سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 ۱۳۹۵
۲۳ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تیمارهای مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۴ ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۲۵ استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی ۱۳۸۷
۲۶ بررسی اثر بر همکنش شوری آب آبیاری، قارچ مایکوریزا و کود فسفر بر میزان پرولین، جذب برخی عناصر معدنی و عملکرد گیاه لوبیا (Phaseseolus vulgaris L.) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۷ بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم 3279 ILC در شرایط آب و هوایی نیشابور اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۲۸ بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده و تنوع علفهای هرز اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۲۹ بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علفهای هرز کرچک (Ricinus communis L.) اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۳۰ بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملرد کلاله زعفران دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۳۱ بررسی اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی و اجزای عملکرد(Bunium persicum Bioss.) گیاه دارویی زیره سیاه همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۳۲ بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۳۳ بررسی اثر وزن بنه و کودهای آلی و شیمیایی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi) در شرایط زراعی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۴ بررسی اثرات ابیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ۱۳۸۹
۳۵ بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش از دیدگاه طب سنتی همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی ۱۳۹۲
۳۶ بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۳۷ بررسی تاثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Maticaria chamomilla) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۳۸ بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه‌زنی سیاهدانه دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۳۹ بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare mill) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۴۰ بررسی تاثیر زمان های مختلف قطع آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۴۱ بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۴۲ بررسی تاثیر سیستم های رایج و پایدار کود نیتروژن بر شاخص کلروفیل گندم اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۳ بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۴۴ بررسی تاثیر مایکوریزا بر خصوصیات کیفی گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۵ بررسی تاثیرحاصلخیزی پایدار خاک توسط مایکوریزا بر خصوصیات کمی و مورفولوژیک گیاهان دارویی ریحان ، مرزه و بادرنجبویه اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۶ بررسی تاثیرقارچ های میکوریزا و کود آلی برروی برخی صفات کمی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۷ بررسی تاثیرمنابع تغذیه ای مختلف روی گیاه دارویی انیسون Pimpinellaanisum دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۸ بررسی تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کرچکRicinus communis اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۴۹ بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۵۰ بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Sylibum marianum L) تحت تأثیر میدان مغناطیسی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۱ بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۲ بررسی سیستم های تغذیه ای تلفیقی و میکوریزا بر عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و عملکرد بیولوژیک گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) اولین همایش ملی بیابان ۱۳۹۱
۵۳ بررسی شاخص های تحمل و حساسیت در ژنوتیپ های لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L ) تحت مدیریت زراعی کم نهاده ششمین همایش ملی حبوبات ایران ۱۳۹۵
۵۴ بررسی عکس العمل گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واکنش به تیمارهای مختلف کود کمپوست ، ورمی کمپوست و دامی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۵ بررسی علل حضور علفهای هرز در مزارع گندم خوزستان اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۶ بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۵۷ بررسی کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی و مایکوریزا بر روی درصد و عملکرد اسانس و کیفیت سیر تولیدی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۸ بررسی نقش تراکم و رقم در مدیریت علفهای هرز در سیستم کاشت دو ردیفه ذرت و مقایسه آن با سیستم کاشت تک ردیفه اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۹ تاثیر انواع کود شیمیایی و آلی بر فاکتورهای رشدی بنه و عملکرد زعفران همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶۰ تاثیر باکتریهای محرک رشد و ورمی کمپوست برخصوصیات کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۱ تاثیر تراکم بنه و زمان اولین آبیاری بر وضعیت رشدی بنه های زعفران همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶۲ تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۶۳ تاثیر فواصل آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۶۴ تاثیر کاربرد بیوچار در بهبود برخی ویژگی های خاک و رشد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش آبی کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی ۱۳۹۶
۶۵ تاثیر کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی میکوریزا بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۶۶ تاثیر کود بیولوژیک و مقادیر مختلف کودشیمیایی بر عملکرد گندم اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶۷ تاثیر کودهای آلی برشاخصهای رشد و عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۸ تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L چهارمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۴
۶۹ تاثیر مدیریت کودی اکولوژیک بر برخی خصوصیات زایشی گیاه کاسنی پا کوتاه (Cichorium pumilum Jacq.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷۰ تاثیرانواع و مقادیرکودهای آلی و معدنی برمدیریت علف هرزانگلی گل جالیزOrobanch aegyptica L.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۱ تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیک کنجد یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۲ تاثیرکاربرد تلفیقی کودبیولوژیک میکوریزا باکودهای آلی و شیمیایی بربرخی خصوصیات کمی و درصد روغن گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۳ تاثیرکشت محصولات تابستانه و روشهای خاکورزی روی علفهای هرز گندم در استان خوزستان اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۷۴ تاثیرکشتهای تابستانه (برنج، ماش،کنجد و ذرت) روی فلور و تراکم علفهای هرز مهم گندم استان خوزستان سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۵
۷۵ تاثیرکودهای بیولوژیک برخصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۶ تأثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۷۷ تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و اجزای عملکرد گیاه دارویی وسمه (Indigofera tinctoria L) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۷۸ تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری همراه با مصرف کودهای بیولوژیک بر عملکر دانه، میزان کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی کنجدSesamum indicum L اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۷۹ تأثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران ۱۳۹۳
۸۰ تأثیر قارچ های میکوریز بر صفات کمی و کیفی گیاهان دارویی شوید، گشنیز و رازیانه اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۸۱ تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در مزارع چغندرقند استان خراسان شمالی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ۱۳۹۲
۸۲ تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی ۱۳۹۶
۸۳ تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۵
۸۴ تعیین درجه حرارت پایه و بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه دارویی اسفرزه نسبت به درجه حرارت های مختلف در شرایط آزمایشگاهی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۸۵ تعیین درجه حرارت های حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۸۶ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی Rumex turcomanicus Czerep با استفاده از مدل های رگرسیونی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران ۱۳۹۴
۸۷ تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۸۸ تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زرشک بی دانه از نظر بهبود صفات کمی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۸۹ شناسایی تکمیلی و تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز گندم اراضی کشاورزی خوزستان با استفاده ازGIS اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۹۰ عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی شوید (Anethumgraveolens L.) تحت تاثیرتعداد چین، منابع مختلف کودی و تلقیح میکوریزایی همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۹۱ کاربرد تولید محصول پیاز و بهبود آن با توجه به تغییرات آب و هوایی اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۹۲ کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد وعملکرد گیاه ذرت اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ۱۳۸۹
۹۳ کنترل علف هرز یولاف وحشی(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش های تلفیقی وکاهش علفکشها در استان خوزستان اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۹۴ مطالعه آنالیز های رشد گیاه ماش در تراکم های مختلف گیاهی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۹۵ مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۹۶ مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کود زیستی بیوسولفور بر عملکرد رویشی و عملکرد اسانس گیاه دارویی (Coriandrum sativum) گشن همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۹۷ مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص های میفی میوه زرشک بی دانه همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۹۸ مطالعه امکان استفاده از برخی آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی جهت کنترل باکتری بیماری زای اشرشیاکولای همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۹۹ مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران Crocus sativus L. در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت پنجمین همایش ملی زعفران ۱۳۹۷
۱۰۰ مطالعه تاثیر کمپوست قارچ بر حصوصیات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۰۱ مطالعه ترکیب و ساختار علف های هرز تحت مدیریت های مختلف شالیزار سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۴
۱۰۲ مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن ه ای غده در گیاه دارویی زیره سیاه (.Bunium persicum Bioss) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور ۱۳۹۲
۱۰۳ مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۰۴ مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی ۱۳۹۴
۱۰۵ میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۰۶ واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) د رمقایسه با ذرات غیر نانو دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۱۰۷ واکنش رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ گیاه دارویی مرزنجوش به فواصل مختلف آبیاری و مقادیر کوددامی دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۱۰۸ واکنش گیاه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر برخی منابع اصلاح کننده آلی و بیولوژیک خاک سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳