CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر محمدحسن راشد محصل

Doctor Mohamad Hassan Rashed Mohasel

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

کد محقق - Researcher ID: 4548

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسن راشد محصل

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
سردبیرفصلنامه حفاظت گیاهانمشهد-ایران
هیات تحریریهفصلنامه حفاظت گیاهانمشهد-ایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

احمد یوسفی

Ahmad Yosefi

عضو هیأت علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین

محمدکاظم شیخ الاسلامی

Mohammadkazem Shekhoeslami

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر محمدحسن راشد محصل در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف های هرز فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۲ اثر سطوح مختلف نیتروژن و کود سبز بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه دارویی خرفه فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۷
۳ اثر شوری و درجه حرارت بر خصوصیات جوانه زنی، رشد گیاهچه، محتوای سدیم و آب علف هرز مهاجم خربزه وحشی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۴ اثر نیتروژن بر رقابت یولاف وحشی (Avena fatua) با گندم (Triticum aestivum) در مرحله رشد رویشی فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۵ ارزیابی اثرات اختلاط علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون با توفوردی + ام سی-پی آ در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز و سلمه تره فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۶ ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۷ ارزیابی جوانه زنی و سبزشدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علفکش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستان های دزفول و اندیمشک فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۳، سال ۱۳۹۰
۸ ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۹ استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون +یدوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۱۰ بررسی اختلاط پذیری علف کش های تری بنورون متیل+کلودینافوپ پروپارژیل و مزوسولفورون+یدوسولفورون با حشره کش فنیتروتیون و کود لیبرلBMX بر رشد رویشی گندم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۱ بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۱۲ بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشدگیاهچه های چهار گونه علف هرز فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۳ بررسی ترکیب های مختلف کاشت و اثر کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۱۴ بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۴، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
۱۵ بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۶، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۶ تاثیر انواع و مقادیر کودهای آلی بر مدیریت علف هرز انگل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca Perss.) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۱۷ تاثیر علف کش متری بیوزین بر منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در بیوتیپ های مقاوم و حساس علف هرز درنه (Echinochloa colona) در شرایط گلخانه فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد سیاهدانه هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۲ اثر تناوب گیاهان زراعی بر جمعیت کل و جنس های غالب باکتری های خاک هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳ اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L .) بر رشد اولیه لوبیا (Phaseulus vulgaris L) اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۴ اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زنی و رشد اولیه ماش(Vigna radiata L) اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۵ اثز تنش شوری و خشکی بز جوانه سنی بذر گیاه دارویی بنگدانه (.Hyoscyamus reticulatus L) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۶ ارزیابی پتانسیل پالایش زیستی خاک الوده به سرب بوسیله خردل وحشی (Sinapis arvensis) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۷ ارزیابی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر پایداری علفکش تریفلورالین در خاک با استفاده از گیاه سورگوم پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۸ ارزیابیرقابت نوری در کانوپی مخلوط سه رقم گندم زمستانه و یولاف وحشی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۹ استفاده از تکنیک زیست سنجی به منظور بررسی آلودگی به نیکل آب آبیاری اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۵
۱۰ بررسی اثر بازدارندگی زعفران بر صفات رشدی ماش و لوبیا اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۱۱ بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) با مدیریت محتوای نیتروژن خاک پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۲ بررسی تاثیر بقایای علف کش تریفلورالین در خاک بر رشد برخی گیاهان پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۳ بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و کربنات کلسیم آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۴ بررسی روند پویایی ازت کل خاک در تناوب گیاهان زراعی هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۵ بررسی عملکرد ذرت دانه ای تحت تاثیر کاربرد علفکش و مدیریت نیتروژن دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۶ بررسی کارایی علف کش ریمسولفورون و کلروسولفورون در کنترل علف هرز انگلی گل جالیز (Orobanche aegyptica) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۷ بررسی کنترل برخی از پهن برگهای مهم اراضی چغندرقند (Beta vulgaris) با استفاده از آزمون دز- پاسخ طی آزمایشات گلخانه ای سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۸ پالایش زیستی سرب بوسیله شلمی (Rapistrum rugosum) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۹ تاثیر بازدارندگان فتوسیستم 2 بر روند منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسنس کلروفیل در سلمه تره(Chenopodium album L.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۰ کنش پیوسته علف کش های بازدارنده فتوسنتز + سنتز چربی و اکسین در چغندرقند ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۲۱ مقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲