CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر همت اله پیردشتی

Doctor Hematolah Pirdashti

دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

کد محقق - Researcher ID: 5028

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر همت اله پیردشتی

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهیایران

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

نسرین انصاری

Nasrin Ansari

عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی

صابر عظیمی

Saber Azimi

عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر همت اله پیردشتی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر تراکم اردک بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.)در کشت ارگانیک برنج-اردک فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۲
۲ اثر تلقیح بذری قارچ Piriformospora indica و محلول پاشی پاکلوبوترازول بر مقاومت به تنش سرمازدگی در گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۶
۳ اثر دما در مرحله پر شدن دانه بر برخی صفات کیفی دانه برنج در شرایط اقلیمی مازندران مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۰، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۴ اثر دما و شدت تشعشع بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج درشرایط اقلیمی مازندران فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۵ اثر روش های مختلف تلقیح با باکتری بومی افزاینده رشد بر صفات رویشی و عملکرد برنج (رقم ’طارم هاشمی‘) تحت تاثیر سطوح مختلف کود پتاسیم فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۲۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۷
۶ اثر روش های مختلف کاربرد کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن در خاک، برگ و دانه ذرت (Zea mays L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۷ اثر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مس فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۸ اثر محلول پاشی عناصر سیلیس، پتاسیم و روی بر برخی ویژگی های زراعی و خسارت بیماری بلاست و کرم ساقه خوار نواری( Chilo suppressalis Walker) برنج رقم طارم هاشمی فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۴، سال ۱۳۹۳
۹ ارزیابی تراکم و ویژگی های رویشی علف های هرز برنج (Oryza sativa L.) در کشت تلفیقی برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۱۰ ارزیابی رشد سویا (Glycine max L.) در واکنش به قارچ های افزاینده رشد گیاه در شرایط اقلیمی مازندران فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۱۱ ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توام برنج- اردک (Oryza sativa L.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۴، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۲ ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۱
۱۳ افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۹
۱۴ بررسی اثرات آللوپاتیک توتون بر جوانه زنی ورشدگیاهچه کلزا فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۱، شماره ۲، سال ۱۳۸۸
۱۵ بررسی تاثیر محلول پاشی پلی آمین اسپرمیدین بر بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد سویا در شرایط کم آبیاری فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۵۰، شماره ۳، سال ۱۳۹۸
۱۶ بررسی تاثیر نرخ خشک شدن و طول دوره استراحت دهی در خشک کردن شلتوک به روش لایه نازک فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره .۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۱۷ بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۵
۱۸ بررسی عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) و باقلا (Vicia faba L.) در تراکم و ترکیب های مختلف کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰
۱۹ بررسی عملکرد دانه و شاخص های رقابتی در کشت مخلوط ذرت دانه ای (Zea mays L.) با ارقام مختلف لوبیا (Phaseolus spp.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۷، شماره ۱، سال ۱۳۹۴
۲۰ بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی گل سرخارگل [purpurea (L.) Moench Echinacea] در کشت مخلوط با لوبیا سبز و تاریخ های مختلف کشت تابستانه فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۵۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۱ بهره گیری از ورمی کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی های کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره .۴۵، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۲ تاثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف هرز مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۸، شماره ۳، سال ۱۳۹۴
۲۳ تاثیر بیوپرایمینگ بذر با قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma virens بر مولفه های رویشی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه ماش سبز (Vigna radiata L.) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره .۱، شماره ۲، سال ۱۳۹۳
۲۴ تاثیر پاکلوبوترازول بر مکانیسم های تحمل به تنش کم آبیاری در دو رقم کنجد (Sesamum indicum) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره .۱۳، شماره ۵۰، سال ۱۳۹۷
۲۵ تاثیر پیش تیمار بذر با اسپرمیدین بر بهبود شاخص های جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم-های آنتی اکسیدان گیاهچه های سویاتحت تنش خشکی فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۷
۲۶ تاثیر پیشتیمار باکتریهای محرک رشد (PGPR )بر برخی پارامترهای رشدی و رنگدانههای فتوسنتزی دو رقم گیاه لوبیاسبز (.L vulgaris Phaseolus )تحت تنش شوری دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره .۵، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۲۷ تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی، مقادیر مالون دی آلدئید، پروتئین محلول و نیتروژن کل برگ سویا (.Glycine max L) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۱، سال ۱۳۹۸
۲۸ تاثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر عملکرد دانه گندم (Triticum aestivum L.) در سطوح مختلف نیترات کادمیوم فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۲۹ تاثیر کاربرد درازمدت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های رقابتی ریحان وکنجد در الگوهای مختلف کاشت دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۴
۳۰ تاثیر کاربرد هم زمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.spp Trichoderma) بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره .۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۴
۳۱ تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج Oryza sativa L فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۹
۳۲ تاثیر همزیستی قارچTrichoderma atrovirideبر ویژگیهای رشد و عملکرد دو رقم کلزا(Brassica napus L.)در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۶
۳۳ تاثیر همزیستی گونه های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳۴ تجزیه و تحلیل خلا عملکرد برنج در ارتباط با ویژگی های خاک در دشت فومنات مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۰، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۳۵ تحلیل اقتصادی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد برنج دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳۶ تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژیواستاتیک فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۲۷، شماره ۳، سال ۱۳۹۲
۳۷ تهیه نقشه پراکنش و گیاگان علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS فصلنامه حفاظت گیاهان دوره .۳۱، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۳۸ کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مولفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره .۲۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۵
۳۹ مطالعه توزیع مکانی علف های هرز مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژیواستاتیک فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۵، شماره ۱، سال ۱۳۹۲
۴۰ نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو Hordeum vulgare L در یک خاک آلوده فصلنامه آب و خاک دوره .۲۸، شماره ۱، سال ۱۳۹۳
۴۱ واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۲، شماره ۳، سال ۱۳۸۹
۴۲ واکنش ظهور و رشد گیاهچه ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
۴۳ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد بادامزمینی Arachis hypogaea L به کاربرد همزمان آهن و گوگرد دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۵
۴۴ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم هاشمی در کشت توام برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۶، شماره ۳، سال ۱۳۹۳
۴۵ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلفآبیاری فصلنامه آب و خاک دوره .۲۷، شماره ۲، سال ۱۳۹۲
۴۶ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد (.Sesame indicum L) به کاربرد تلفیقی نیتروژن و کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره .۳، شماره ۱، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر اقلیم های متفاوت محلی بر فنولوژی و برخی ویژگی های مورفولوژی دو رقم برنج( Oryza sativa L) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴
۲ اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۳ اثر پیش تیمار نانو نقره بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای دو رقم گندم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴ اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت سمیت کادمیوم سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵ اثر پیشتیمار نانوسیلیکون بر مؤلفه های جوانه زنی کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶ اثر تاریخ کشت بر تراکم و زیست توده علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با لوبیا سبز در منطقه ساری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۷ اثر تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیکی لاین امید بخش برنج (IR6874-3-2) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۸ اثر تلقیح قارچ indica Piriformospora و باکتری aquatilis Rahnella بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۹ اثر تناوب زراعی گندم- ذرت بر همبستگی مکانی بانک بذر تاج خروس (. Amaranthus spp ) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۰ اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر شاخص های فیزیولوژیک چهار رقم برنج دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۱ اثر تنش سرما و نور بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه سویا (Glycine max L) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۲ اثر تنش سرما و نور بر رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۳ اثر تنش شوری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana B. کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست ۱۳۹۳
۱۴ اثر تنش عنصر سنگین مس بر برخی صفات رویشی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni) در شرایط درون شیشه ای دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۵ اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۶ اثر سمیت سولفات مس بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی استویا ( Stevia rebaudiana Bertoni ) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۷ اثر شدت نور و تنش سرما بر روند تغییرات مؤلفه های فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max L) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۸ اثر شدت نور و تنش سرما بر مؤلفههای فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۹ اثر فواصل نشا کاری و کود نیتروژن بر ویژگیهای زراعی برنج (لاین امیدبخش 843) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۰ اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت سمیت مس چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۸
۲۱ اثر قارچ Piriformospora indica بر سیستم آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni تحت تنش شوری در شرایط کنترل شده چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۲۲ اثر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens) و باکتریهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچهی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش عنصر مس همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۲۳ اثر قارچ هایTrichoderma virens و Piriformospora indica بر صفات مورفولوژیک و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه ماش سبز (Vigna radiate L.) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۲۴ اثر کاشت تاخیری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۵ اثر کود سبز، دامی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت (رقم سینگل کراس(704 اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۲۶ اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۷ اثر کودهای بیولوژیک بر مقاومت به تنش عنصر مس در گیاه ریحان همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار ۱۳۹۱
۲۸ اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۹ اثر نانو سیلیکون بر بهبود تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای کنجد (Sesamum indicum L) اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ۱۳۹۲
۳۰ اثر نانوذرات نقره بر روابط آلومتریک دو رقم گندم تحت تنش شوری در مراحل اولیه رشد سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۱ اثر نانوسیلیکون بر بهبود برخی مولفه های رشدی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش اسمزی در مراحل اولیه ی رشد ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران ۱۳۹۷
۳۲ اثر نانوسیلیکون بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brassica napus L) تحت سمیت کادمیوم اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها ۱۳۹۲
۳۳ اثر همزیستی اندوفیتی و سمیت عنصر مس بر رنگیزه های فتوسنتزی و صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی استویا کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی ۱۳۹۸
۳۴ اثر همزیستی شبه میکوریزایی و محلولپاشی پاکلوبوترازول بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه لوبیا سبز( Phaseoluse vulgaris L.)تحت تنش سرما کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست ۱۳۹۳
۳۵ اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر میزان اسانس و تجمع فلاونوئید درنعناع فلفلی تحت تنش شوری دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ۱۳۹۵
۳۶ اثر همزیستی قارچ های تریکودرما، شبه میکوریز و باکتری حل کننده فسفات بر رنگیزه های فتوسنتزی گیاه فلفل (.Capsicum annuum L) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۳۷ اثر همزیستی قارچی Trichodermavirens و Piriformosporaindica به همراه باکتری Rahnellaaquatilis بر رشد ریشه و اندام هوایی عدس (Lens culinaris) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۳۸ اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی علفهای هرزتاج خروس اویارسلام علف خونی و سلمه برجوانه زنی و رشدگیاهچه کلزاBrassica napus L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۹ اثرات دگرآسیبی توتون (Nicotiana tobaccum L.) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (Brasica napus L.) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۴۰ اثرات کاربرد کودهای شیمیایی و باکتریهای محرک رشد برعملکردواجزای عملکرد جو(Hordeum vulgare) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۱ اثربخشی تلقیح قارچ Piriformospora indica بر فلورسانس کلروفیل در برگ گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش سرما ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۴۲ اثرقارچPiriformospora indica و پاکلوبوترازول بربرخی ویژگیهای رشدی گیاه لوبیاسبز Phaseolus vulgaris L. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۴۳ اثرکشت مخلوط ریحان Ocimum basilicum و لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata برجمعیت و زیست توده علفهای هرزدرمقادیر مختلف کود نیتروژن دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۴ ارزیابی برخی از صفات رویشی گیاه دارویی استویا(Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری در کشت درون شیشهای اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۵ ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۴۶ ارزیابی برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تنش یخ زدگی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۴۷ ارزیابی تاثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفر و محرک رشد بر برخی شاخص های مورفولوژیک ذرت سینگل کراس 604 اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران ۱۳۸۷
۴۸ ارزیابی تأثیرپذیری صفات مورفولوژیک هیبریدهای آفتابگردان از مرتبط با تراکم بوته تحت شرایط آبی در منطقه گنبد سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۴۹ ارزیابی جوانه زنی و رشد گیاهچه های دو رقم گندم تحت تنش شوری و پیش تیمار نانونقره سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۰ ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک کنجد تحت شرایط کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی ۱۳۹۱
۵۱ ارزیابی روش آبیاری تناوبی و غرقابی در گیاهچه های خو گرفته با خشکی بر برخی صفات زراعی و مصرف آب در ارقام برنج سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۵۲ ارزیابی ژنوتیپ های برنج با استفاده از برخی سازوکارهای فیزیولوژیکی و رنگیزه های فتوسنتزی کلروفیل به منظور انتخاب ارقام متحمل به خشکی سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۴
۵۳ ارزیابی صفات موفولوژیکی سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۵۴ ارزیابی کاربرد پنج ساله کمپوست لجن فاضلاب و کودمعدنی برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز Phaseolus vulgaris L. اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن ۱۳۹۱
۵۵ ارزیابی کاربرد چهارساله کمپوست زباله شهری و کودمعدنی برعملکردواجزای عملکردلوبیا سبزPhaseolus vulgaris L.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۶ ارزیابی کاربرد دراز مدت مقادیر مختل ورمی کمپوست و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۵۷ ارزیابی کاربرد درازمدت مقادیر مختلف لجن فاضلاب و تلفیق آن با کود شیمیایی برخصوصیات مرتبط با عملکرد ریحان L. Ocimum basilicum دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۵۸ ارزیابی کشت مخلوط کنجد(Sesamum indicum L.) و لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.)با استفاده از شاخصهای رقابتی اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۵۹ ارزیابی واکنش جوانهزنی و رشد گیاهچهای شوید (Aniethum graveolens) به تنش عنصر مس و تیمار با قارچ تریکودرما و باکتریهای محرک رشد همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۶۰ ارزیابی وراثت پذیری عمومی و پیشرفت ژنتیکی درژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L.) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۱ ارزیابی ویژگیهای کمی کشت مخلوط سیر (Allium sativum) با نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل اولیه رشد در منطقه ساری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۲ استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۶۳ اهمیت برگ پرچم در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۴ بررسی اثر پلی آمین اسپرمیدین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در سویا در شرایط کم آبیاری همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی ۱۳۹۷
۶۵ بررسی اثر پیش تیمار بذر بر بهبود جوانه زنی و قدرت گیاهچه در دو رقم گیاه کنجد (Sesamumindicum L.) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۶۶ بررسی اثر تراکم علف هرز اویارسلام برخصوصیات رشدی در مراحل مختلف رشد برنج دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۶۷ بررسی اثر تراکم علف هرز سوروف بر خصوصیات رشدی برنج و سوروف در مراحل مختلف رشد سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۸ بررسی اثر تنش دمای پایین بر گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) با استفاده از تکنیک فلورسانس کلروفیل سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۶۹ بررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا [Glycine max (L.) Merr.] دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۷۰ بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۷۱ بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ و زیست توده ارقام مختلف برنج دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۷۲ بررسی اثرات دماهای پایین در مراحل اولیه رشد ارقام مختلف برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۳ بررسی اثرگذاری بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas putida) بر تغییرات عمودی شاخص سبزینگی سورگوم علوفه ای تحت تنش کادمیم دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست ۱۳۹۸
۷۴ بررسی انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف ارقام برنج در واکنش به تغییرات منبع و مخزن نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۵ بررسی برخی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی سرخارگل purpurea (L.) (Echinacea Moench در پاسخ به تراکم بوته در تاریخ کشت های بهاره در منطقه ساری همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۷۶ بررسی برخی ازپارامترهای جوانه زنی گیاه لوبیاسبزPhaseolus vulgaris L. تحت پیش تیمارباکتریهای محرک رشدPGPR دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۷ بررسی پارامترهای فیزیولوژیک گیاهچه برنج (Oryza sativa L.) تحت عصاره آبی علفهای هرز تاجخروس ،(Amaranthus retroflexus) اویارسلام ،(Cyperus rotundus) علفخونی (Phalaris minor) و سلمه (Chenopodium album) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۷۸ بررسی پتانسیل کنترل جمعیت علفهای هرزدوگیاه کنجدSesamum indicum L. و لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata L. درتراکم های مختلف کشت مخلوط دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۹ بررسی پیش تیمارهای اسمزی برپارامترهای جوانه زنی دردو رقم کلزا Brassica napus L یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۰ بررسی تاثیر جهت های کاشت (شمال‐ جنوب و شرق‐ غرب) با ماشین نشاءکار برروی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۸۱ بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 4 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۸۲ بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد روغن کلزا رقم هایولا 401 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۸۳ بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 40 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۶
۸۴ بررسی تاثیر نسبت های مختلف اوره و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۷
۸۵ بررسی تاثیربیوپرایمینگ باکتریهای محرک رشدبرپارامترهای جوانه زنی و رشدی در4رقم کلزاBrassica napus L.) تحت شرایط تنش شوری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۶ بررسی تغییرات توزیع ماده ی خشک گیاه گنذم (. Triticum aestivum L )در رقابت باعلف های هرز و شدت های مختلف نور دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۸۷ بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی گیاه لوبیا سبز (Phaseoluse vulgaris L.) در پاسخ به تلقیح قارچ Piriformospora indica و محلولپاشی پاکلوبوترازول سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۸۸ بررسی تغییرات کادمیوم در خاک و گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در حضورباکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۸۹ بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در کشت مخلوط گیاه دارویی ریحان و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata( L) Walp) در سطوح مختلف کود نیتروژن پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۹۰ بررسی خصوصیات لاین های پیشرفته گندم با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۹۱ بررسی خصوصیات مورفولوژیک سه رقم برنجOryza sativa L درکشت توام برنج - اردک کشاورزی ارگانیک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۹۲ بررسی رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه برنج (Oryza sativa L) در مطالعه اثر کاربرد کود پتاسیمی کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۹۳ بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد برنجOryza sativa L. رقم طارم دیلمانی تحت تاثیر باکتریهای محرک رشد PGPR ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۹۴ بررسی روند تغییرات جوانهزنی گیاهچه فلفل (Capsicum annuum L.) تحت آلودگی مس و پیش تیمار بیولوژیکی همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۹۵ بررسی سطح آشنایی مردم شهرستان قائمشهر با کشاورزی ارگانیک هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۹۶ بررسی سطوح و کاربردهای مختلف کود سولفات روی بر رشد رویشی و عملکرد دانه لوبیا ( Phaseolus vulgaris L. )در شرایط گلخانه دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۹۷ بررسی سودمندی قارچ شبهمیکوریزا و تریکودرما در افزایش تحمل به تنش نیترات مس همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار ۱۳۹۱
۹۸ بررسی عمق بانک بذرخاک و رابطه آن با علفهای هرز سبز شده درطول فصل رشدبرنج Oryza sativa L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۹۹ بررسی عملکردوشاخصهای رقابتی درکشت مخلوط دورقم برنج طارم محلی و هاشمی درتاریخ و ترکیب های مختلف کاشت دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۰۰ بررسی عوامل بازدارنده در پذیرش و توزیع محصولات ارگانیک از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان قائمشهر هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۰۱ بررسی عوامل زراعی بر کشت تأخیری کلزا قبل از برداشت برنج همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۱۰۲ بررسی غلظتهای مختلف تریپتوفان بر تولید ایندول استیک اسید توسط باکتریهای حل کننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۰۳ بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی استویا Stevia rebaudiana Bertoni در واکنش به قارچ های اندوفیتی و کاربرد پلی آمین اسپرمیدین تحت تنش شوری ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی ۱۳۹۷
۱۰۴ بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۰۵ بررسی مهمترین ترکیبات روغن اسانسی گیاه دارویی نارنج Citrus aurantium L در دو استان مازندران و گلستان همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۰۶ بررسی نقش گیاهان پوششی مختلف در بهبود حاصلخیزی خاک باغات مرکبات دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۰۷ بررسی واکنش صفات مرتبط با عملکرد دانه کلزا (Bassica napus L.) رقم هایولا- 401 به سمپاشی هدایت شده با استفاده از علف کش پاراکوات و تاریخهای متفاوت کاشت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۰۸ بررسی همبستگی بین میزان درصد اسانس با رنگدانه های فتوسنتزی و متابولیت های ثانویه در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی نعناع تحت تنش شوری هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۰۹ بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum با گیاه گندم (Titicum aestivum L.) در جذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۱۱۰ بررسی همراهی قارچ Trichoderma harzianum باگیاه جو Hordeum vulgare L درجذب کادمیوم تحت خاک آلوده به نیترات کادمیوم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۱ بهبود رشد گیاهچه سویا با استفاده از ریزجانداران افزاینده رشد در شرایط تنش خشکی دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی ۱۳۹۷
۱۱۲ پاسخ اکوفیزیولوژیکی ارقام بومی و اصلاح شده برنج Oryza sativa L.) دررقابت با تعدادمتفاوت علف هرز اویارسلام زرد (Cyperus esculentus دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۳ پاسخ برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکردگندم Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان نیتروژن وکودهای بیولوژیک دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۱۴ پاسخ عملکرد کنجد(Sesamum indicum L.)به افزایش تراکم لوبیا سفید(Phaseolus vulgaris L.) در کشت مخلوط اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۱۵ پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج Oryza sativa L.) به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۱۱۶ پاسخ مؤلفه های رویشی ماش سبز (Vigna radiata L.) در پاسخ به تلقیح قارچ های indica Piriformospora و Trichoderma virens اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۱۷ پویایی مکانی بانک بذر تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum L.) در مزرعه با تناوب گندم باقلا ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۱۱۸ پیش بینی ارتفاع بوته دو رقم کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از روابط آلومتریک سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۱۹ تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر افزایش تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L ) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار ۱۳۹۱
۱۲۰ تاثیر پیش تیمار نانوکلوئید سیلیکون بر رنگیزه های فتوسنتزی گندم (.Triticum aestivum L) تحت تنش خشکی در مرحله جوانه زنی ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران ۱۳۹۷
۱۲۱ تاثیر تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک بر برخی ویژگی های بیوشیمایی برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۱۲۲ تاثیر تراکم های مختلف علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) بر ویژگی های مورفولوژیک رتون برنج (رقم طارم هاشمی) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۴
۱۲۳ تاثیر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی در کلزاBrassica napus L. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۲۴ تاثیر درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کودشیمیایی برتجمع عناصر کم مصرف دردانه دو رقم برنج ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۱۲۵ تاثیر کاربرد درازمدت لجن فاضلاب و کمپوست زباله جامد شهری برتجمع عنصرنیکل درگیاه گاو پنبه (Abutilon theophrasti medic اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن ۱۳۹۱
۱۲۶ تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر خصوصیات مورفولوژیک سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۲۷ تاثیر متقابل کود سیلیس و نیتروژن روی صفات رویشی برنج رقم طارم دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی ۱۳۹۳
۱۲۸ تاثیر مدیریت کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۲۹ تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۱۳۰ تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و محدودیتهای منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام مختلف برنج دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۳۱ تاثیر مقدارونحوه مصرف باکتریهای محرک رشد PGPR برشاخصهای رشد گیاه برنج Oryza sativa L. رقم طارم دیلمانی ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۱۳۲ تاثیراسیدسالیسیلیک برمیزان کلروفیل و برخی صفات ریختی گیاه برنج Oryza sativa L. تحت تنش شوری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۳ تاثیرپیش تیمارتیازول برافزایش تحمل به سرما دربرخی ازژنوتیپ های برنج Oryza sativa L. درمرحله گیاهچه ای دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۴ تاثیرسطوح مختلف کودهای شیمیایی و زیستی برشاخصهای رشدی گیاه جو رقم صحرا Hordeum vulgare L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۵ تاثیرقارچ تریکودرماTrichoderma virens وباکتریهای محرک رشد بربهبود جوانه زنی و رشدگیاهچه گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum graecum L تحت آلودگی عنصرمس اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن ۱۳۹۱
۱۳۶ تاثیرکاربرد چهارساله مقادیر مختلف ورمی کمپوست همراه با کود شیمیایی برغلظت برخی عناصرغذایی درگیاه ریحان Ocimum basilicum L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۷ تاثیرکاربرد درازمدت مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بربرخی پارامترهای رشدی و عملکردگیاه سویاGlycine max L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳۸ تاثیرکودهای شیمیایی دامی و تلفیقی برعملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه آلمانی (Matricaria chamomile یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۳۹ تاثیرمبارزه تلفیقی علف هرزوتراکمهای متفاوت کاشت برعملکردواجزای عملکردباقلا(Vicia faba L.) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴۰ تاثیرمیکروارگانیسم های محرک رشدوحل کننده فسفات برعملکردواجزای عملکرد گندم رقم N80 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۴۱ تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (لاین IR6874-3-2) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۴۲ تأًثیر مقادیر و انواع مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۴۳ تأثیر اردک به همراه آزولا Azolla sp و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک برنج Oryza sativa L دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۱۴۴ تأثیر باکتری های محرک رشد PGPR و قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum بر جذب نیتروژن و برخی صفات رویشی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum تحت سمیت کادمیوم اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۴۵ تأثیر باکتری های محرک رشد در پارامترهای فلورسانس کلروفیل در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)تحت تنش شوری اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۴۶ تأثیر باکتریهای محرک رشد بر پارامترهای جوانه زنی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکی دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۱۴۷ تأثیر باکتریهای محرک رشد بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاه گشنیز(Coriandrum sativum)تحت تنش خشکی اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۴۸ تأثیر پرایمینگ، مصرف خاکی و محلولپاشی روی بر غلظت عنصر روی و فسفر دانه ذرت در منطقه ساری دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۳
۱۴۹ تأثیر پرورش اردک و آزولا (Azolla sp.) بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز اویارسلام (Cyperus spp.) در کشت تلفیقی برنج سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۵۰ تأثیر پیش تیمارها و زمانهای مختلف بر بهبود جوانه زنی بذر سویا [Glycin max (L.) Meril. ] ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی ۱۳۹۴
۱۵۱ تأثیر تاریخ کاشت و ارتفاع برش محصول بر عملکرد و اجزای عملکرد رتون برنج دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۵۲ تأثیر تاریخ و تراکم کشت گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) بر تنوع و زیست توده علفهای هرز در شرایط آب و هوایی ساری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۵۳ تأثیر تلقیح میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی وکیفی گیاه سیر در مقادیر مختلف گوگرد اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۵۴ تأثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز درگیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۵۵ تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود دامی بر تجمع عناصر غذایی در کاهو ( Lactuca sativa ) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۵۶ تأثیر شدت های متفاوت نور بر صفات مورفولوشیک گیاه گندم (Triticum aestivum L)در رقابت با علف های هرز دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۴
۱۵۷ تأثیر شوری بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه هالوفیت آلوروپوس Aeluropuslittoralis اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۵۸ تأثیر شوری بر نحوه جذب برخی از عناصر غذایی در گیاه هالوفیت آلوروپوس (Aeluropus littoralis) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۵۹ تأثیر شیوههای مختلف مصرف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای در منطقه ساری اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۶۰ تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma atroviridae) بر صفات رویشی گیاه کلزا در اثر آبیاری با آب آلوده به مس پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۶۱ تأثیر قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) بر صفات رویشی گیاه جو در اثر آبیاری با آب آلوده به کادمیوم پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۰
۱۶۲ تأثیر قارچ تریکودرما Trichoderma longibrachiatum بر بهبود جوانهزنی بذرگندم تحت آلودگی به مس اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۶۳ تأثیر قارچ تریکودرما بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم تحت آلودگی به کادمیوم اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۶۴ تأثیر قارچ تریکودرما(Trichoderma harzianum بر برخی صفات رویشی گندم درخاک آلوده به کادمیوم اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۶۵ تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۶۶ تأثیر کودهای آلی و شیمیایی به صورت جداگانه و تلفیقی بر مقدار عناصر غذایی در گیاه (Calendula officinalis L.)دارویی همیشه بهار اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۱۶۷ تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشدی علف های هرز و اویارسلام در برنج پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۶۸ تأثیر مصرف کودهای آلی مختلف به همراه کود شیمیایی بر الگوی پراکنش بانک بذر علف هرز گاوپنبه(.Abutilon theophrasti L ) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران ۱۳۹۲
۱۶۹ تأثیرقارچ تریکودرما و باکتر یهای محرک رشد بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه ی برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش عنصر مس همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۱۷۰ تأثیرکاربرد تلفیقی کود بیولوژیک و مقادیر کاهشیافته فسفر بر تغییرات عملکرد دانه و روغن کنجد ( Sesame indicum L.) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۱۷۱ تجزیه خوشهای پرایمینگهای مختلف بر اساس پارامترهای رشدی در شنبلیله تحت شرایط تنش شوری اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۷۲ تجزیه کلاستر لاینهای مختلف کلزا Brassica napus L براساس صفات مورفولوژیک درمرحله گیاهچه دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۳ تجزیه کلاستر ویژگیهای فیزیکی دانه ژنوتیپهای گندم (Triticum aestivum L.) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۷۴ تجمع برخی عناصرکم مصرف دربرگ پرچم دورقم برنج Oryza sativa L دراثرکاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری همراه با کود شیمیایی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۷۵ تعیین آستانه تحمل به شوری باکتری های حلکننده فسفات جداسازی شده از مزارع برنج استان مازندران سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۱۷۶ تعیین اثر زمان وجین علف های هرز بر ارتفاع و برخی خصوصیات زراعی سویا (Glycine max (L.) Merr.) در ساری دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۷۷ تعیین برخی صفات مرتبط با عملکرد و ا جزای عملکرد گیاه لوبیا سبزPhaseolous vulgaris L.دراثرکاربرد سه ساله لجن فاضلاب اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ۱۳۹۱
۱۷۸ تعیین خصوصیات پر شدن دانه، کلروفیل برگ پرچم و زیست توده سه رقم برنج در مقادیر و تقسیط مختلف کود نیتروژنه (اوره) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۷۹ تعیین خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برگ پرچم تحت تاثیر تیمار های مختلف زراعی در لاین امیدبخش برنج (IR6874-3-2) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۸۰ تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندام های مختلف در عملکرد دانه ارقام برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۸۱ تعیین سهم انتقال مجدد ماده خشک اندامهای مختلف درعملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۸۲ تعیین عکس العمل واکنشهای فیزیولویکی کلزا (Brassica napus L.)به تنش غرقابی اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۱۸۳ تعیین کارایی باکتریهای افزاینده رشدگیاه ازنظر عملکردواجزای عملکردبرنج درشرایط کم آبی و مقادیرکاهش یافته نیتروژن دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۸۴ تعیین نقش منبع و مخزن بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام جدید و قدیم برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۸۵ تغییر محتوای رنگیزهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در واکنش به تلقیح قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوری چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۱۸۶ تغییرات صفات فیزیولوژیکی در گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در پاسخ به شدت نور و تنش سرما دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۸۷ تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی ۱۳۹۵
۱۸۸ رابطه عدد کلروفیلمتر و میزان کلروفیل برگ گیاه ذرت تلقیح شده با قارچ های گلوموس موسه و پیریفورموسپورا ایندیکا دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۸
۱۸۹ روشهای رایج حذف بیولوژیک فلزات سنگین همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۱۹۰ شبیه سازی مراحل زیست گردی رقم هاشمی برنج با استفاده از مدل CSM-CERES-Rice ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۸
۱۹۱ شناسایی عوامل بذری و غیر بذری در عارضه پیچیدگی ریشه (گردن غازی) پایه های رایج مرکبات در نهالستان های استان مازندران دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ۱۳۹۰
۱۹۲ ضرورت های تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی کم بازده و شیبدار ( مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه ) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی ۱۳۹۴
۱۹۳ غربالگری سویه های بومی باکتری های حل کننده سیلیکات از ریزوسفر ریشه برنج (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی ۱۳۹۵
۱۹۴ کاربرد باکتریهای حلکننده فسفات Enterobacter sp. و Rahnella aquatilis بر برخی از صفات رویشی و رنگدانههای فتوسنتزی گیاه برنج در اوایل دوره رشد اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۱۹۵ کاربرد روش تجزیه علیت درانتخاب ژنوتیپ های مختلف کلزاBrassica napus L. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۹۶ کاربرد ریزجانداران افزاینده رشد جهت بهبود جوانه زنی و رشد سویا هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۶
۱۹۷ کمی سازی واکنش رشد گیاه برنج به کاربرد باکترهای بومی حل کننده فسفات Rahnella aquatilis و Enterobacter sp دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۱۹۸ گروه بندی لاین های پیشرفته گندم مبتنی بر استفاده از آنالیز تجزیه کلاستر هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره ۱۳۹۸
۱۹۹ محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی اثر باکتری های حلکننده روی و پتاسیم بر صفات رویشی برنج (رقم طارم هاشمی) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۸
۲۰۰ مروری بر پژوهش های مرتبط با کاربرد آب شور در کشاورزی ایران و نیازسنجی برای تحقیقات آینده چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی ۱۳۹۳
۲۰۱ مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا (Glycin max (L.) Merr) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۰۲ مطالعه تاثیر جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر میزان کلروفیل برگ، نیتروژن برگ و دانه سویا (Glycin max (L.) Merr) دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۰۳ مطالعه تلفیقی کودهای آلی و معدنی با تعداد خال های نشاء بر خصوصیات رشدی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی در شهرستان آمل چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۸
۲۰۴ مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه دو رقم سویا در پاسخ به کودهای بیولوژیک تیوباسیلوس و میکوریزا دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۰۵ مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۰۶ مطالعه عملکردواجزای عملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum درپاسخ به مقادیر مختلف ازت و رقابت علف هرز یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۰۷ مطالعه مدیریت کود اوره بر میزان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۲۰۸ مقایسه اقتصادی تولید برنج به دو روش تک کشتی و کشت توأم برنج-اردک با در نظر گرفتن شدت انرژی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۰۹ مقایسه برخی از خصوصیات مورفولوژیکی نخود فرنگی ( Pisum sativumL.) در کشت مخلوط با سیر (Allium sativum) و در رقابت با علفهای هرز سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۱۰ مقایسه بهره وری آب در تولید برنج به دو روش تک کشتی (کشاورزی رایج) و کشت توأم برنج-اردک (کشاورزی ارگانیک) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۱۱ مقایسه خصوصیات کیفی راتون سه رقم برنج در استان مازندران دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۱۲ مقایسه خصوصیات مرتبط با برگ پرچم عملکرد شلتوک و برخی صفات فنولوژیک اولین رقم برنج هیبرید ایران بهار1 با ارقام متداول برنج درمنطقه آمل تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۱۳ مقایسه سیستمهای تولید برنج به دو روش رایج و پایدار از نظر شاخصهای انرژی اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار ۱۳۹۰
۲۱۴ مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۲۱۵ مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان ازت و فسفر به خاک باغات مرکبات دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۲۱۶ مقایسه میزان فلاونوئید کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج (Citrus aurantiumL)در دو رویشگاه آمل و گرگان. همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۲۱۷ مقایسه میزان فنل کل برگ، پوست میوه نارس و گل نارنج Citrus aurantium L در دو رویشگاه آمل و گرگان همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۲۱۸ نتایج ارزیابی مدیریت علف هرز و تنش نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۲۱۹ نقش باکتریهای افزاینده رشدPGPR دربهبود جوانه زنی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilcum L تحت آلودگی به کادمیوم دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۲۰ نقش حفاظتی نیتریک اکساید برون زاد در برابر تنش اکسیداتیو القاء شده با تنش شوری در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۹۲
۲۲۱ نقش قارچ اندوفیت پریفورمورسپورا ایندیکا در کاهش تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی از طریق بهبود سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۷
۲۲۲ نگاهی بر اهمیت و جایگاه کود های شیمیایی در کشاورزی سنتی و پایدار ایران و جهان اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۲۲۳ نیازسنجی و پایش پژوهش های گیاهان زراعی برای مقابله با خشکسالی با تأکید بر گیاه برنج اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ۱۳۹۲
۲۲۴ واکنش برخص صفات مورفولوژیکی گیاه عدس (Lens culinaris) به تلقیح همزمان قارچ های Trichoderma virens و Piriformospora indica و باکتری Rahnella aquatilis چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۴
۲۲۵ واکنش برخی عناصر کم مصرف برگ و بذر کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد کمپوست زباله شهری اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۹۲
۲۲۶ واکنش خصوصیات مرفولوژیکی هیبرید های آفتابگردان به تراکم های مختلف بوته همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۲۲۷ واکنش خصوصیات مورفولوژیک گیاه سویا Glycine max L.) به کاربرد چهارساله مقادیر مختلف کمپوست لجن فاضلاب دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۲۸ واکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم برنج (Oryza sativa L.) به سطوح مختلف نیتروژن در دو نظام کشت غرقابی و هوازی تغییر یافته سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۲۲۹ واکنش عملکردو اجزای عملکرددورقم برنج اصلاح شده و بومی به مدیریت های مختلف آبیاری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۳۰ واکنش عملکردواجزای عملکردبرنج رقم شیرودی به کاربرد سه ساله کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۳۱ واکنش عناصر غذایی پرمصرف و عملکرد برنج رقم طارم محلی به کاربرد مقادیر مختلف کمپوست و ورمی کمپوست ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند ۱۳۹۱
۲۳۲ واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۳۳ واکنش واریته های مختلف برنج (Oryza sativa به پیش تیمارهای مختلف اسمزی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۳۴ واکنشارقام گندم ایرانی به تنششوری در مرحله جوانه زنی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹