CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای دکتر حمید جباری

Doctor Hamid Jabari

کد محقق - Researcher ID: 589

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر حمید جباری

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد واحد شهرقدس ۷ اسفند ۱۳۹۳

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

فرانک موسوی

Faranak Mousavi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر حمید جباری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۲ اثر تنش کم آبی و تراکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان در کشت دوم نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۳ اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزا همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۴ اثر کاهش تعداد دفعات آبیاری بر شاخص برداشت و تلاش بازآوری آفتابگردان در مرحله زایشی پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۵ اثرات رژیم های مختلف آبیاری برروند تجمع ماده خشک هیبریدهای جدید آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶ اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷ اثرتنش کم آبی برروند تغییرات تلاش بازآوری و پژمردگی برگ هیبریدهای جدید آفتابگردان ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۹۰
۸ ارزیابی اکوفیزیولوژیک تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه (.L sativa Nigella) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۹ ارزیابی تاثیر تنش کمآبی و محلولپاشی کیتوزان بر ویژگیهای کیفی گیاه دارویی سیاهدانه(.L sativa Nigella) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران ۱۳۹۶
۱۰ ارزیابی روند تغییرات شاخص سطح برگ و میزان پژمردگی برگ آفتابگردان در شرایط آبیاری محدود همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۱۱ ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۲ ارزیابی واکنش ارقام بهاره کلزا به تاریخ های کاشت پاییزه و زمستانه درمناطق معتدل سردکرج یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۳ ارزیابی واکنش ارقام کلزا نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمار تنش کمآبی پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۱۴ ارزیابی واکنش عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن دانه آفتابگردان به کاهش دفعات آبیاری سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۱۵ ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۱۶ ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۷ اندازهگیری و مقایسه مقدار روغن و اسیدهای چرب دانه ارقام پائیزه و بهاره کلزا اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۱۸ بررسی اثر زمانهای کشت و محلولپاشی هیومیک اسید بر برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف کلزا دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار ۱۳۹۵
۱۹ بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۰ بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۲۱ بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های آهکی همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی ۱۳۹۱
۲۲ بررسی تأثیر کمآبیاری در مرحله غوزهدهی بر خصوصیات کمی پنبه رقم ورامین در منطقه شهرقدس اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۳ بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۲۴ بررسی کیفیت شیمیایی آیهای زیرزمینی روستایی شهرستان گرمی (استان اردبیل) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر ۱۳۹۰
۲۵ بررسی نقش تنظیم اسمزی در تحمل به خشکی در ژنوتیپهای کلزا همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱۳۹۵
۲۶ تاثیر تراکم و کاهش تعداد دفعات آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی سویادر کشت دوم پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۲۷ تاثیرتنش رطوبتی درمرحله خورجین دهی برمیزان آب نسبی برگ برخی صفات فنولوژیکی و زایشی ارقام کلزا یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۲۸ تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۹ تأثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای آهکی استان تهران ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۱
۳۰ رارزیابی شاخص سطح برگ و شاخصهای نوری در هیبریدهای جدید آفتابگردان تحت شرایط کم آبی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۳۱ شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۲ شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۳۳ کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۳۴ کود سبز راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی در کشاورزی بوم شناختی دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۳۵ کیفیت آب عاملی موثر در افزایش کارایی مصرف علف کش و کاهش مصرف آن ها اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست ۱۳۸۵