CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مشخصات افراد مهم علمی کشور

افراد دارای سمت علمی یا اجرایی در کنفرانسها و ژورنالهای اجرایی کشور در این بخش نمایش داده میشود

آقای دکتر هادی اسدی رحمانی

Doctor Hadi Asadi rahmani

کد محقق - Researcher ID: 6544

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای دکتر هادی اسدی رحمانی

سمتهای علمی و اجرایی در همایشها و کنفرانسهای معتبر کشور

سمت رویداد برگزار کننده تاریخ
دبیر اجرایی ، ۱ خرداد ۱۳۹۸

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

جواد باذلی

Javad Bazeli

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای دکتر هادی اسدی رحمانی در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ APPLICATION OF CARBOXIN THIRAM FUNGICIDE AND AZOSPIRILLUM GENUS ON MINERALS NUTRIENT UPTAKE OF WHEAT PLANT نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ۱۳۹۷
۲ اثر باکتری های محرک رشد گیاه و سطوح مختلف NPK برارتفاع گیاه ریحان سبزL.Ocimum basilicum هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی ۱۳۹۲
۳ اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم روی فعالیت آنزیم های فسفاتاز اسیدی و قلیایی در خاک اطراف ریشه گیاه گندم در سطوح مختلف ازت نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۴ اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریز آربسکولار در کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۵ اثرات باکتری های ریزوبیومی و قارچ های میکوریزآربسکولار (AMF) درمقدار عناصر غذایی لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۶ اثرات کاربرد کود بیولوژیک و سطوح مختلف کود اوره برعملکردواجزای عملکردذرت شیرین سینگل کراس SC403 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷ اثرباکتریهاهی محرک رشدگیاه و سطوح مختلف NPK برغلظت نیتروژن ریحان سبز L. Ocimum basilicum همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ۱۳۹۲
۸ ارزیابی پتانسیل برخی باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت نیتروژن و جذب عناصر خاک در استان اصفهان نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۹ ارزیابی پتانسیل برخی باکتری‌های ریزوبیوم همزیست لوبیا درتثبیت ازت و جذب عناصر خاک در استان اصفهان اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۱۰ ارزیابی تاثیر شرایط مختلف مدیریت تغذیه گیاهی بر بهبود جذب عناصر غذایی گیاه ذرت یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۱ ارزیابی تاثیرباکتریهای افزاینده رشدبرعملکردآفتابگردان تحت تنش خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۲ ارزیابی توان تولید اکسین و سیانیدهیدروژن در برخی از جدایههای Flavobacterium دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۱۳ ارزیابی سویه های مختلف ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن و عملکرد لوبیا در خراسان رضوی یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۱۴ ارزیابی واکنش گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) به محلول پاشی اسیدآمینه دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۵ EFFECT OF SYMBIOSIS INTERACTION OF MYCORRHIZAE ARBUSCULAR ON MINERAL UPTAKE IN WHEAT ( PISHTAZ CULTIVAR) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ۱۳۹۷
۱۶ بررسی اثر دو ایزوله بومی باکتری آزوسپیریلوم بعنوان PGRP روی رشد، عملکرد و تامین ازت و فسفر گیاه گندم همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار ۱۳۸۵
۱۷ بررسی اثر سودوموناس های فلورسنت با فعالیت آنزیم ACC دآمیناز بر شاخص های فیزیولوژیکی کلزا در شرایط شور دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۱۸ بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۱۹ بررسی اثر سوش های باکتری ریزوبیوم بر برخی صفات ریشه و غده بندی در ژنوتیپ های لوبیا چیتی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۲۰ بررسی اثر سوش‌های باکتری ریزوبیوم (Rhizobium phaseoli) بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌های لوبیا چیتی ( Phaseolus vulgaris L. ) اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۲۱ بررسی اثرات تلقیح دوگانه ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۲ بررسی برخی صفات گندم تلقیح شده با باکتری Azospirillum brasilense تحت تنش شوری همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی ۱۳۹۲
۲۳ بررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیک دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک ۱۳۹۲
۲۴ بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر برخی خصوصیات کیفی دانه ذرت رقم 704 پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۲۵ بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت محرک رشد گیاه بر میزان جذب عناصر غذایی و رشد کلزا در شرایط شور یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۶ بررسی تاثیر سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنزیم ACC deaminase بر جوانه زنی ورشد دو رقم کلزا در شرایط شور دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۷ بررسی تاثیرسویه های مختلف باکتری ریزوبیوم و محرک رشدگیاه بربرخی صفات زراعی درگیاه لوبیا چیتی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۸ بررسی تأثیر باکتریهای فلاوباکتریوم و سودوموناسهای فلورسنت بر رشد، نمو و عملکرد گیاه گندم همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۲۹ بررسی تحول باکتری های ریزوبیوم همزیست لوبیا نسبت به pH سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار ۱۳۹۴
۳۰ بررسی تراکم جمعیت و توانایی حلالیت فسفر گونه های فلورسنت کننده سودوموناس جدا سازی شده از ریزوسفر برنج در استان های شمالی ایران یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۱ بررسی تعدیل اثر تنش شوری در گیاه گندم باکاربرد باکتری آزوسپریلوم اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۳۲ بررسی توان تولید سیدروفور در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت بومی خاکهای ایران دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۳ بررسی عملکردواجزاء عملکرد لوبیا تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتریهای ریزوسفری افزاینده رشدگیاه pgpr دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۴ بررسی کارایی تثبیت بیولوژیک ازت سویه های ریزوبیوم در همزیستی با دو رقم لوبیا به روش رقت ایزوتوپی ازت- 15 دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۳۵ بررسی ماندگاری باکتری باسیلوس گرم مثبت و قارچ تریکودرما در فرمولاسیون مایع یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۳۶ بررسی و ت یین سویه مناسب باکتری ریزوبیوم در شرایط تنش خشکی در لوبیا چیتی پنجمین همایش ملی حبوبات ۱۳۹۲
۳۷ تاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد ذرت در الگوی کاشت گندم- ذرت در شمال استان خوزستان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳۸ تاثیر گوگرد بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گندم در الگوی کاشت ذرت- گندم ذرت در شمال استان خوزستان پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۹۶
۳۹ تاثیرتلقیح بذربا باکتری های آزوسپیریلوم و ازتوباکتر برصفات مورفولوژیک سیاهدانه Nigella sativa L دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۰ تاثیرکودهای بیولوژیک برروی عملکرد و میزان کلروفیل گیاه ریحان Ocimum Basilicum L. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست ۱۳۹۱
۴۱ تاثیرمحلول پاشی اسیدآمینه و تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشدبراجزای عملکرددانه و درصد روغن آفتابگردان تحت تنش کم آبی درمنطقه زنجان دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۴۲ تأثیر کاربرد اسید آمینه و باکتری آزوسپریلیوم رشد بر توسعه رویشی و عملکرد دانه آفتابگردان درشرایط تنش کم آبی همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ۱۳۹۲
۴۳ توانایی سودوموناسهای فلورسنت از نظر تولید سیانید هیدروژن و استفاده از ACC به عنوان منبع نیتروژن دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۴ تولید پایدار و بهبود جذب عناصر غذایی ذرت در عکس العمل به تلقیح بذر توسط باکتریهای محرک رشد دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۶
۴۵ تولید و عدم تولید آنزیم - ACC دآمیناز در تعدادی از سودوموناسهای فلورسنت دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۶ جایگاه کودهای بیولوژیک فسفاتی و ضرورت توسعه انها درکشاورزی ایران اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۴۷ جداسازی و ارزیابی توان تولید اکسین برخی از سودوموناسهای بومی خاکهای ایران دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۴۸ جداسازی و شناسایی گونه های فلورسنت کننده سودوموناس از ریزوسفر برنج در استان مازندران و توانایی تولید اکسین توسط آن باکتری ها یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۴۹ جداسازی، شناسایی و بررسی پتانسیل تولید سیانیدهیدروژن در برخی از سودوموناسهای فلورسنت دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۵۰ چالش های تکنولوژی تولید کودهای زیستی در ایران اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۵۱ چالش های توصیه و کاربرد مایه تلقی حهای حاوی PGPR در ایران اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۵۲ شناسایی و بررسی تنوع زیستی باکتریهای ریزوبیوم جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از ITS-PCR-RFLP و 16S rRNA-PCR-RFLP دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۵۳ صفات فیزیولوژیک در ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۵۴ کودهای زیستی در ایران: فرصت ها و چالش ها اولین کنگره چالشهای کود در ایران ۱۳۸۹
۵۵ محلول پاشی برگی باکتریهای فیلوسفری ابزاری جهت افزایش عملکرد و بهبود تولید کلزا Brassica napus L.) درراستای تولید اشتغال و کشاورزی پایدار همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۰
۵۶ مطالعه اثر سویه های مختلف ریزوبیوم بر جذب عناصر ریزمغذی در گیاه لوبیا نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۵۷ مطالعه اثرات تلقیح توأم بذر لوبیا قرمز Phaseolus vulgaris با ریزوبیوم و باکتری های محرک رشد گیاه PGPR بر کارآیی عملکرد ماده خشک و دانه دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۵۸ مطالعه تأثیر سطوح مختلف کود آلی و شیمیایی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی ذرت شیرین دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱
۵۹ مطالعه روند جذب عناصر غذایی دانه ذرت در پاسخ به تلقیح با باکتری های محرک رشد گیاه یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۶۰ مطالعه فیلوژنی ریزوبیومهای جداسازی شده از گره های یونجه با استفاده از توالییایی ژنهای recA و atpD دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۶۱ معرفی بعضی صفات بیوکنترلی سودوموناسهای فلورسنت همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی ۱۳۸۸
۶۲ معرفی سودوموناسهای فلورسنت به عنوان باکتریهای حلکننده فسفاتهای معدنی نامحلول دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۶۳ مقایسه توان حل کنندگی فسفات معدنی نامحلول سودوموناسهای فلورسنت و باکتری جنس Flavobacterium دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۶۴ مقایسه عملکرد و جذب ازت در لوبیا تحت تأثیر تلقیح با ریزوبیوم، مصرف کود ازته و ریزوبیوم بومی خاک نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۶۵ مقایسه کارایی برخی سویه های بومی ریزوبیوم همزیست لوبیا در تثبیت ازت در استان اصفهان نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴