CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مشخصات افراد مهم علمی کشور

کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می توانند با عضویت در سیویلیکا صفحه تخصصی رزومه علمی خود را ایجاد نمایند.

آقای غلامعباس اکبری

Gholamabbas Akbari

دانشیار دانشگاه تهران

کد محقق - Researcher ID: 8365

لیست سمت‌های علمی و اجرایی آقای غلامعباس اکبری

سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمت نام ژورنال محل انتشار
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشکزابل-سیستان و بلوچستان

آخرین افراد مهم علمی ثبت شده در سیویلیکا

رسول طریقی

Rasol Tarighi

هومن مینو نژاد

Homan Minonejad

دانشیار

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده از آقای غلامعباس اکبری در مجموعه سیویلیکا

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی

ردیف عنوان مقاله نام ژورنال شماره، دوره و تاریخ
۱ اثر آرایش کاشت و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای تحت سیستم آبیاری قطره ای در پیشوا-ورامین مجله تولید گیاهان زراعی دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۲ اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۶
۳ ارزیابی جوانه زنی برخی از ژنوتیپ های کلزا در واکنش به پتانسیل آب با استفاده از مدل هیدروتایم فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره .۱۹، شماره ۴، سال ۱۳۹۶
۴ ارزیابی سبزشدن توده های ریحان (.Ocimum basilicum L) در شرایط تنش های شوری و خشکی فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۲، سال ۱۳۹۸
۵ تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره .۱۰، شماره ۱، سال ۱۳۹۱
۶ تاثیر پرایمینگ بذور با کیفیت های مختلف توسط ملاتونین بر ویژگی های سبز شدن و رشد گیاهچه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت تنش مرکب شوری وخشکی فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره .۱۲، شماره ۴، سال ۱۳۹۸
۷ تاثیر تنش خشکی شدید پس از استقرار بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی ، کمی و کیفی 20 ژنوتیپ چغندرقند فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره .۴۲، شماره ۳، سال ۱۳۹۰

مقالات کنفرانسی

ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس سال نشر
۱ اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه ای (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲ اثر تنش خشکی آخر فصل بر میزان تنظیم کننده های رشد در ارقام مختلف جو دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۱
۳ اثر تنش خشکی بر صفات رویشی و زایشی کلزا همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۴ اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ کلزا همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۵ اثر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر سطح فتوسنتز کننده، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت دانه ای در شرایط تنش رطوبتی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶ اثر متقابل کلسیم و فسفر بر رشد و نمو سالیکورنیا در شرایط شوری همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۷ اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک درمنطقه ورامین دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری ۱۳۸۴
۸ اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری روی رشد و عملکرد برخی گیاهان مهم زراعی و خصوصیات خاک در منطقه تهران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۹ اثر میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات بر برخی از صفات بلال، درصد کلنیزاسیون ریشه و عملکرد گیاه ذرت دانهای اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۰ اثرات تلقیح بذور ارقام سویا با سویه های مختلف باکتری بر عمکلرد اجزا عملکرد و برخی صفات مهم در سویا هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۱۱ اثرتنش خشکی برروند تغییرات تلاش بازآوری درطی دوره زایشی هیبریدهای زودرس و دیررس آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۲ اثرمتقابل کلسیم و فسفربررشد و نمو سالیکورنیا درشرایط شوری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۱۳ ارائه مدلی براساس توزیع های آماری نرمال لگ نرمال وویبل درتشخیص بذرهیبریدهای آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۱۴ ارزیابی اثر ترکیب کودزیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و همبستگی شاخص های رشد ذرت در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۱۵ ارزیابی اثرات تلقیح بذور ارقام سویا (Glycine max (L.) Merr.) با فرم های مختلف باکتری( Bradyrhizobium. japonicum) بر میزان کلروفیل، عملکرد و اجزا عملکرد در منطقه خرم آباد نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۶ ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو ژنوتیپ حساس و مقاوم نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش شوری نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۱۷ ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام کلزا (Brassica napus L.) بر اساس خصوصیات فیزیولوژیک اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۱۸ ارزیابی توان تثبیت نیتروژن سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrizpbium japonicum با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی واثر آن بر عملکرد دانه و شاخص های فیزیولوژیکی رشد دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۷
۱۹ ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک تأثیر گذار بر عملکرد دانه کلزا در شرایط تنش خشکی با استفاده ازروشهای آماری چند متغیره اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی ۱۳۹۲
۲۰ ارزیابی میزان روابط آبی دردورقم حساس و متحمل جو تحت شرایط تنش خشکی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۲۱ ارزیابی واکنش هیبریدهای آفتابگردان نسبت به کاهش دفعات آبیاری در تیمارهای آبیاری محدود همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۲۲ ارزیابی همبستگی موجود بین پژمردگی برگ با شاخصهای تحمل به خشکی در هیبریدهای آفتابگردان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۲۳ استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی جهت سنجش توان تثبیت نیترون توسط باکتری برادی ریزوبیوم در همزیستی با سویا دهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۶
۲۴ انتخاب مدل مناسب برای خشک کردن گیاه داروئی Artemisia dracunculus L. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۲۵ بررسی اثر خاکپوش های مختلف و دوره های آبیاری مختلف بر شاخص سطح برگ پنبه همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۲۶ بررسی اثر زمان های مختلف برداشت بر برخی خصوصیاتف کیفی بذور ارقام سویا هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۲۷ بررسی اثر شوری و باکتری سودوموناس فلورسنت بر میزان بازده اسانس در دو جمعیت شوید همایش ملی گیاهان دارویی ۱۳۸۹
۲۸ بررسی اثر کودهای بیولوژیک و شیمیایی فسفاته بر برخی صفات برنج در شرایط گلخانه و مزرعه یازدهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۸
۲۹ بررسی اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی برخی صفات مورفولوژیک اکوتیپ های مختلف زیره سبز(.L Cyminum Cuminum )در تنش خشکی چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد ۱۳۹۴
۳۰ بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تخصیص ساده خشک و شاخص های رشد ذرت هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳۱ بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن پروتئین دانه اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۳۲ بررسی اثرات تنش خشکی در مرحله زایشی بر خصوصیات فیزیولوژیک، تخصیص ماده خشک به اندام زایشی و عملکرد دانه ارقام جو همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۳۳ بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه مادری، روی بنیه بذور حاصل از آن توسط آزمون پیری زودرس در کلزا اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۳۴ بررسی اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون جوانه زنی استاندارد یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۵ بررسی اثرات قارچ میکوریزا آربسکولار و باکتری سودوموناس فلورسنس برخصوصیات رویشی و زایشی گیاه ذرت دررژیم های مختلف آبیاری یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۶ بررسی اثرات مایه زنی بذربامیکروارگانیسم های حل کننده فسفات برعملکرد و اجزای عملکردذرت دانه ای تحت شرایط تنش آبی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۳۷ بررسی اثراندازه بذر برخصوصیات جوانه زنی بذر گلرنگ سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی ۱۳۸۹
۳۸ بررسی اثرتنش خشکی برشاخصهای جوانه زنی و خصوصیات مرتبط با استقرار گیاهچه در24رقم و لاین کلزا دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۳۹ بررسی اثرتنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم برگیاه کلزا مادری روی بذور حاصل ازآن توسط آزمون هدایت الکتریکی یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۰ بررسی اثرتنش کمبود آب برغلظت پرولین و عملکرد هیبریدهای آفتابگردان یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۴۱ بررسی برخی خصویات مورفولوژی توده های مختلف ریحان دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷
۴۲ بررسی بنیه بذور حاصل از گیاه مادریِ تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت توسط آزمون پیری زودرس همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۴۳ بررسی تاًثیر آرایش کاشت و تراکم ذرت بر کنترل علف های هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۴ بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۵ بررسی تاًثیر تراکم و الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۳
۴۶ بررسی تاثیر ترکیب کودهای زیستی فسفره در شرایط تنش خشکی بر مهمترین شاخص های فیزیولوژیک رشد در ذرت دانه ای 704 SC همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۴۷ بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی خاک بر روابط آبی دو ژنوتیپ یونجه یکساله بومی ایران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۴۸ بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپر جاذب بر کاهش مصرف آب در گیاه سویا اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی ۱۳۸۸
۴۹ بررسی تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رشدی برخی گیاهان زراعی پاییزه و بهاره وخاک در منطقه تهران نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۵۰ بررسی تأثیر کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب به منظورکاهش تنش خشکی در سویا نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۵۱ بررسی تأثیر همزمان کشت مخلوط و غلظت کاهش یافته ی علف کش بر عملکر دو رقم سویا در رقابت با علف هرز دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی ۱۳۹۴
۵۲ بررسی توان انحلال فسفاتهای نامحلول آلی توسط باکتریهای جنس آزوسپیریلوم بومی خاکهای ایران نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۵۳ بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ایزوله های مختلف باکتری ریزوبیوم فازئولی در لوبیا چیتی و قرمز در منطقه شهرکرد اولین همایش ملی حبوبات ۱۳۸۴
۵۴ بررسی رابطه ضریب استهلاک نور با تولید ماده خشک در هیبریدهای آفتابگردان در شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی دانه های روغنی ۱۳۸۸
۵۵ بررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتریPseudomonas در شرایط تنش خشکی اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۵۶ بررسی رشد ونمو وخواص کیفی روغن سالیکورنیا به عنوان یک گیاه شورزیست و متحمل به شوری آب دریا همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی ۱۳۸۹
۵۷ بررسی زمان مصرف علفکش بر علفهای هرز، مورفولوژی و عملکرد گندم همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت ۱۳۹۰
۵۸ بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در رقابت با علف هرز چاودار هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۵۹ بررسی کاربرد هیدروژل پلیمری سوپرجاذب روی کاهش اثرات تنش خشکی در سویا و باکتری ریزوبیوم تحت شرایط گلخانه ای نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۶۰ بررسی موانع کشت زراعی گیاه هالوفیت سالیکورنیا با بهره برداری از آب دریا کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا ۱۳۹۰
۶۱ بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ای SC704 تحت تیمارهای مختلف کود زیستی و شیمیایی فسفره و شرایط تنش خشکی همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی ۱۳۹۰
۶۲ بررسی همبستگی بین صفات ذرت دانه ایSC.704 تحت تیمارهای مختلف کودی و شرایط تنش خشکی اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۶۳ پاسخ رشدی گیاه هالوفیت سالیکورنیا درتنش حاصل ازآلودگی همزمان نفت و شوری دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۶۴ تاثیر تنش خشکی با استفاده ازپلی اتیلن گلیکول PEG6000 درمحیط کشت جامد روی خصوصیات گیاهچه 20ژنوتیپ چغندرقند یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۵ تاثیر تنش خشکی درمزرعه و رابطه آن با تنش درمحیط کشت پلی اتیلن گلیکول جهت غربال منابع ژنتیکی چغندرقند یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۶۶ تاثیر تنش شوری بر کربوهیدرات های محلول و کلروفیل و محتوای یونی ارقام گندم بهاره نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۷ تاثیر سویه های مختلف باکتری از مناطق مختلف جهان (Bradyrhizobium japonicum) بر عملکرد و گره بندی ارقام مختلف سویا ( .Glycine max (L. ) Merr) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۶۸ تاثیر کود زیستی و شیمیای فسفر بر برخی از شاخص های رشد و عملکرد ذرت دانه ای تحت شرایط کم آبیاری در منطقه کرج اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی ۱۳۹۰
۶۹ تاثیر محلول پاشی نانودی اکسید تیتانیوم بر رنگیزه های فتوسنتزی در ذرت تحت شرایط کم آبیاری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷۰ تاثیر محلول پاشی نانودی اکسیدتیتانیوم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (سینگل کراس 704) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۷۱ تاثیر مصرف علف کش و آرایش کاشت ذرت تحت شرایط رقابت بر شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک (Zea mays L) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۷۲ تاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر بر روی برخی از شاخص های رشدی ذرت پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی ۱۳۸۹
۷۳ تاثیرپرایمینگ بذورسویای حاصل ازتنش خشکی با اسیدسالیسیلیک برخصوصیات رویشی گیاه رشدیافته درآزمون سرما دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۴ تاثیرتیمارهای خشکی آخرفصل برتجمع پرولین و قندهای محلول درارقام حساس و متحمل جو دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۷۵ تأثیر تنش خشکی بر پراکنش و توزیع کمی و کیفی نور در جامعه گیاهی آفتابگردان دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۷۶ تثبیت نیتروژن ارقام سویا در همزیستی با سویه های باکتری Bradyrhizobium japonicum بومی مناطق مختلف با استفاده از روش ترقیق ایزوتوپی دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۷
۷۷ تعیین دماهای کاردینال در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۷۸ تعیین همبستگی بین آزمون پیری زودرس و درصد سبز نهایی مزرعه روی بذورحاصل ازگیاه مادری تحت تنش خشکی و تاریخ کاشت یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۷۹ جداسازی و خالص سازی باکتریهای بومی جنس آزوسپیریلوم و بررسی کیفی توان تولید HCN آنها نهمین کنگره علوم خاک ایران ۱۳۸۴
۸۰ روند تغییرات عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا (Glycine max) تحت تاثیر سیستم های مختلف شخم (No-Tillage, Min-Tillage) و فواصل مختلف کاشت بوته نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۵
۸۱ شناسائی سیب زمینی تراریخته مقاوم به ویروس PVY نسبت به سیب زمینی های غیرGM با روشهای مبتنی برPCR یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۹
۸۲ شناسایی تیپ ایده آل کلزا در شرایط تنش خشکی براساس صفات مورفوفیزیولوژی سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۸۳ شناسایی میزان تحمل به خشکی درژنوتیپ های کلزا درمرحله گیاهچه ای براساس تجزیه به مولفه های اصلی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۹۱
۸۴ شناسایی هیبریدهای آفتابگردان متحمل به تنش خشکی در شرایط آبیاری محدود بر اساس خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن ۱۳۸۸
۸۵ قابلیت رقابت سویا با علف های هرز هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۳۸۱
۸۶ کاربرد تجزیه GGEbiplot در شناسایی ژنوتیپهای کلزای متحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ۱۳۹۳
۸۷ کاربرد مدل سازی جوانه زنی در واکنش به دما در بذر گیاهی دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ۱۳۹۶
۸۸ کشاورزی شهری: سازگاری ها ناسازگاری های اجرای آن در کلانشهرها اولین همایش ملی کشاورزی شهری ۱۳۹۷
۸۹ کشت مخلوط چاودار و گندم و اثر آن بر خصوصیات نانوایی آرد حاصله دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۹۰ مطالعه اثر ترکیب کودهای فسفر و زیستی در شرایط تنش خشکی بر برخی شاخص های فیزیولوژیک رشد ذرت دانه ای اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۹۱ مطالعه اثر تنش خشکی و کاربرد ترکیب کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر تعدادی از صفات مورفولوژیک عملکرد و همبستگی بین آنها در گیاه ذرتZea mays L.) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۹۲ مطالعه اثر کود زیستی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا آن و همبستگی شاخص های رشد ذرت تحت شرایط کم آبی دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو) ۱۳۸۹
۹۳ مطالعه اثرات سطوح مختلف تنشخشکی بهمنظور تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه در دشت ورامین اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم ۱۳۸۹
۹۴ مقایسه اثر خاک پوش های پلی اتیلن و آلی در دوره ای مختلف آبیاری بر رشد و عملکرد پنبه در منطقه ورامین دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۸۷
۹۵ مقایسه اثر فرمهای مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم در شرایط کم ابیاری همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۸۸
۹۶ مقایسه محتوای کلروفیلی (spad) در سه نقطه از برگ توده های مختلف ریحان دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی ۱۳۹۷