CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر همسویی آمیخته بازاریابی وراهبردهای صادراتی بنگاه در محیط بازارهای جهانی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر همسویی آمیخته بازاریابی وراهبردهای صادراتی بنگاه در محیط بازارهای جهانی
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_170
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی اشرف احمدیان - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی صندوق ضمانت صادرات ایران

خلاصه مقاله:
درآینده خطرورشکستگی وخروج ازبازاردربسیاری صنایع بیشترخواهد بودزیرا درحال حاضراندازه ودفعات بروز تغییر درمحیط فراوری آن ها درحال افزایش است . این تغییبرات به سرعت بستروبافتی که راهبردها درآن طراحی واجرامی شوند و نیزاطلاعات وابزاری که مدیران دراختیار دارند راعوض می کند ازطرفی اجرای موفقیت آمیز استراتژی های بنگاه دربازارهای جهانی مستلزمن تطبیق عناصرآمیخته بازاریابی باراهبردهای آن است.هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نحوه اثرگذاری عناصر آمیخته بازاریابی برموفقیت راهبردهای بنگاه دربازارهای جهانی بوده ودربنگاه های صادرکننده استان تهران آزمون می شود. 300 بنگاه صادرکننده ازاستان تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده وداده های پژوهش بااستفاده ازپرسشنامه ومصاحبه گردآوری وازطریق نرم افزارآماری Spss موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت.یافته های پژوهش نشان می دهد اکثربنگاه های صادرکننده ایرانی بانوعی اینرسی درحوزه راهبردی بازاریابی روبروبوده واین امریکی ازدلایل ناپایداری درجوزه عملکردصادراتی بنگاه هاست. یافته های دیگر پژوهش حاضرنشان می دهد بین تطابق عناصرآمیخته بازاریابی باراهبردهای بنگاه وعملکرد صادراتی بنگاه رابطه معنی داری وجوداردوهمچنین نتایج تحقیق نشان می دهدبنگاه هایی که بین راهبردهای بازاریابی وراهبردهای اصلی آنها سازگاری راهبردی وجود داشته ، عملکرد صادراتی پایداری نیزداشته اند.

کلمات کلیدی:
عناصرآمیخته بازاریابی، راهبردهای بنگاه ، اینرسی راهبردی، بنگاه صادرکننده ، ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_170.html