CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین ساختار وفرهنگ سازمانی با میزان کارآفرینی سازمان در دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ساختار وفرهنگ سازمانی با میزان کارآفرینی سازمان در دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند
شناسه (COI) مقاله: ACCFIN01_252
منتشر شده در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه شریعتی فر - کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

خلاصه مقاله:
در عصر حاضر که تغییر وتحولات محیطی از مهم ترین چالش های فراوری سازمانها به شمار می روند بهره گیری مناسب از استعدادها وتوانایی های افراد در تدوین چارچوبها والگوهای فکری جدید نقشی حیاتی دارد بر همین اساس این سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از روحیه کارآفرینانه ای بهره مند شده وبتوانند به راحتی وبه طور فردی یا گروهی فعالیت های کارآفرینانه خود را به اجرا در اورند امروزه کارآفرینی سازمانی وبه تبع آن سازمان های کارآفرین از مهمترین عوامل پیشرفت کشورها به شمار می روند واز آنجایی که برای گرایش به کارآفرینی در سازمانها بسترهای مناسب مورد نیاز است لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختار وفرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در دستگاهها اجرایی شهرستان بیرجند پرداخته است . این پژوهش با استفاده از روش توصیفی توصیفی تحلیلی ازنوع همبستگی انجام شده است جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان بیرجند (3885 نفر ) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی واز طریق فرمول کوکران تعداد (250 نفر) به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شد ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی وکارآفرینی سازمانی بود که میزان روایی این پرسشنامه ها به ترتیب 93/0 3/89 و922/0 وپایایی این پرسشنامه ها به ترتیب 7258/0 9659/0 و8394/0 محاسبه گردیده شد برای آزمون فرضیات از آزمونهای پیرسون اسپیرمن وتاو وb کندال همراه با نمودار پراکنش برای تعیین رابطه بین دو متغیر آزمون کای دو برای تعیین رابطه بین دو متغیر اسمی (طبقه ای ) ظریب تعیین رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک ومتغیرهای پیش بین استفاده شده است همچنین داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد بین دو متغیر فرهنگ سازمانی وکارآفرینی سازمان با توجه به ضریب همبستگی برابر 125% رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد بین تمرکز وکارآفرینی سازمانی با توجه به ضریب همبستگی برابر 0084/0 رابطه معناداری وجود ندارد بین رسمیت وکارآفرینی سازمانی با توجه به ضریب همبستگی برابر 0230/0 رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد بین پیچیدگی وکارآفرینی سازمانی با توجه به ضریب همبستگی برابر 0027/0 رابطه معناداری وجود ندارد وهمچنین بین هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه معنادار ومستقیم وجود دارد نتیجه گیری کلی نشان می دهد برای پیاده کردن ساختار سازمانی مناسب تاثیرپذیری ساختار سازمانی از فرهنگ موجود در آن سازمان وهمچنین به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی توجه لازم را داشته باشند.

کلمات کلیدی:
ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی وکارآفرینی سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ACCFIN01-ACCFIN01_252.html