CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر نگرش خلاقانه مدیران و معلمان در میزان جهت یابی های کارآفرینانه دانش آموزان

عنوان مقاله: تاثیر نگرش خلاقانه مدیران و معلمان در میزان جهت یابی های کارآفرینانه دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_017
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه کبیری - دانشجوی پسا دکتری مدیریت کارآفرینی ، دانشگاه پیام نور
زهرا کبیری - دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نگرش خلاقانه مدیران و معلمان در میزان جهت یابی های کارآفرینانه دانش آموزانانجام گرفته است. این تحقیق از نظر جهت گیری پژوهشی، کاربردی؛ از لحاظ هدف و روشی که دنبال می کند، بنیادی، ازلحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، میدانی؛ از نظر زمانی، مقطعی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقاتتوصیفی - همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی بهره گرفته شده است. در این پژوهش جامعه یآماری دبیران، مدیران و دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس منطقه ی 6 آموزش و پرورش شهر تهران میباشند. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که این ابزار با استفاده ازمطالعه عمیق یافته های ملی و برخی از یافته های جهانی و مصاحبهبا صاحبنظران آن تدوین شد و سپس توسط محققان و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه بررسی و اصلاح شده و رواییآن مورد تأیید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه نیز با بهره گیری از آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0,93برآورد شد که نشان گر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجامشد. یافته های پژوهش به طور کلی بیانگر آن بود که نگرش خلاقانه مدیران و معلمان ، ارتباط مستقیم و معنی داری بامیزان جهت یابی های کارآفرینانه دانش آموزان آنها دارد.

کلمات کلیدی:
نگرش خلاقانه، جهت یابی کارآفرینانه، مدیران، معلمان، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_017.html