CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر ویژگی های حسابرسبر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص پایداری سود

عنوان مقاله: بررسی تاثیر ویژگی های حسابرسبر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص پایداری سود
شناسه (COI) مقاله: AEIM01_079
منتشر شده در اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهرسا دهقانی - عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران- نویسنده مسئول
ذکوان ایمانی - عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
مریم بهادری - عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

خلاصه مقاله:
محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود را به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکتمی دانند و ناگزیر به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفادهمی شود. در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر برخی از عوامل از جمله ویژگی های حسابرسی (اندازه موسسه حسابرسی، چرخش حسابرس ونوع اظهار نظر حسابرس) را بر شاخص پایداری سود مورد بررسی قرارمی دهیم. به علاوه عوامل دیگری از جمله متغیر های کنترلی اهرمعملیاتی، سود آوری، اندازه شرکت و ریسک عملیاتی را مورد بررسی قرار می دهیم. به همین جهت اطلاعات نمونه ای مشتمل بر 130 شرکتبرای دوره پنج ساله (1386-1390 ) جمع آوری گشت و با تبیین مدلی به آزمون سه فرضیه مطرح شده در تحقیق حاضر پرداخته شده است. برای آزمون فرضیات از روش رگرسیونی استفاده شده است. نتایج بیان کننده ی وجود ارتباط منفی و معنادار بین اندازه موسسهحسابرسی با شاخص پایداری سود می باشد که نشان دهنده ی وجود ارتباط منفی و معنادار بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی و کیفیتسود می باشد. همچنین بین متغیر نوع اظهار نظر حسابرس با شاخص پایداری سود رابطه ی مثبت با میزان تاثیر گذاری ناچیز وجود دارد کهنشان دهنده ی وجود یک ارتباط غیر معنادار مثبت بین متغیر نوع اظهارنظر حسابرس و کیفیت سود می باشد. و در نهایت بین متغیر چرخشحسابرسی با شاخص پایداری سود رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد که نشان دهنده ی وجود رابطه منفی و معنادار بین متغیر چرخشحسابرس و کیفیت سود می باشد.

کلمات کلیدی:
پایداری سود، اندازه موسسه حسابرسی، چرخش حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AEIM01-AEIM01_079.html