CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر مقادیر کود نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های رویشی وزراعی عدس در شرایط دیم و کشت انتظاری

عنوان مقاله: تاثیر مقادیر کود نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های رویشی وزراعی عدس در شرایط دیم و کشت انتظاری
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_011
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ناصر عظیمی - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، ایران
سعید سیف زاده - گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتاکستان، تاکستان، ایران
امیر حسین شیرانی راد - دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران

خلاصه مقاله:
این تحقیق جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفر و نیتروژن برعملکرد عدس دیم در شرایط کشت بهاره و انتظاری در منطقه کوهین قزوین به صورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3تکرار در فصل زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. فصل کاشت در 2 سطح (بهاره و انتظاری) به عنوان عامل اصلی و کود فسفر در 4 سطح (50،25،0 و 75 کیلوگرم در هکتار) و کود نیتروژن در 4 سطح (20،10،0 و30 کیلوگرم در هکتار) به صورت فاکتوریل درکرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر فصل کاشت اثر سطوح فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه وارتفاع معنی دار بودند. همچنین اثر متقابل سطوح فصل کاشت× فسفر وفصل کاشت× نیتروژن برصفات مذکور معنی داربودند. نتایج مقایسه میانگین های اثر متقابل سطوح فصل کاشت و فسفر برعملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به تیمار 25 کیلو گرم در هکتار فسفات در شرایط کشت انتظاری با میانگین 844/1 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین نتایج عملکرد دانه در شرایط اثر متقابل سطوح فصل کاشت و نیتروژن نشان داد که در شرایط کشت انتظاری عملکرددانه بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار 20 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میانگین 881/1 کیلوگرم در هکتار بود. در شرایط کشت بهاره عملکرد دانه، تیمار 10 کیلوگرم درهکتار نیتروژن بیشترین مقدار را داشت. نتایج مربوط به عملکرد بیولوژیک نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به تیمار 25 کیلوگرم فسفات (2746 کیلوگرم در هکتار) و همچنین تیمار 20 کیلوگرم در هکتار نیتروژن(2763 کیلوگرم در هکتار) در شرایط کشت انتظاری بود.

کلمات کلیدی:
عدس دیم، صفات رویشی، فسفر، نیتروژن، کشت انتظاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_011.html