CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک و کاربرد جیبرلین بر میزان غلظت عناصر در زمان تغییر رنگ حبه ها درانگور رقم بی دانه سفید (Vitis venefeare)

عنوان مقاله: بررسی اثر محلول پاشی اسیدهیومیک و کاربرد جیبرلین بر میزان غلظت عناصر در زمان تغییر رنگ حبه ها درانگور رقم بی دانه سفید (Vitis venefeare)
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_023
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد رحمانی -
سعید پیری - استادیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری - موسسه تحقیقات کشاورزی زنجان، زنجان ،ایران

خلاصه مقاله:
به منظور تعیین تاثیر غلظت های مختلف اسید هیومیک و زمان های مختلف کاربرد اسیدجیبرلیک بر صفات مربوط به میزان غلظت عناصر درانگور رقم بی دانه سفید، آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. این طرح درباغ الگویی مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان در سال 1392 اجراشد. فاکتور اول شامل محلول پاشی غلظت های اسید هیومیک با چهار سطح(شاهد،یک درهزار، دو درهزار، سه در هزار) در دو مرحله تمام گل و تغییر رنگ حبه و فاکتور دوم زمان های مختلف محلول پاشی اسید جیبرلیک 30 ppm(10-5 درصد گلدهی، 60-50 درصد گلدهی، تمام گل؛محلول پاشی در هر دو زمان 10-5 درصد گلدهی و تمام گل) بود. صفات مورد ارزیابی شامل ، میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، ماده خشک برگ بود.تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده با استفاده از نرم افزارSPSS21 انجام گرفت. جهت تعیین بهترین سطح تیماری غلظت اسید هیومیک و زمان محلول پاشی اسید جیبرلیک از روش ناپارامتری رتبه ای استفاده گردید. با بررسی و مقایسه میانگین داده ها و محصول انگور بی دانه مشخص شد که اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف محلول پاشی بر روی غلظت عناصر وجود نداشت همچنین وزن تر، وزن خشک و وزن ماده خشک در کلیه تیمارها و ترکیب تیماری فاقد اختلافات معنی دار بود.

کلمات کلیدی:
اسید هیومیک، اسیدجیبرلیک، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، انگور سفید بی دانه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_023.html