CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثرات فصل کاشت و ژنوتیپ بر برخی از پارامترهای صفات زراعی گیاه کلزا با کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی اراک

عنوان مقاله: بررسی اثرات فصل کاشت و ژنوتیپ بر برخی از پارامترهای صفات زراعی گیاه کلزا با کشت تاخیری در شرایط آب و هوایی اراک
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_026
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادی سادات مهاجرانی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رضا رضایی سوخت آبندانی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
منا محتشمی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مجتبی ابراهیمی - دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و ژنوتیپ های مختلف بر برخی صفات زراعی با کشت تاخیری در زراعت کلزای پاییزه بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجراء شد. کرت های اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح(به ترتیب 18 شهریور و 15 مهر)و کرت های فرعی شامل بازده ژنوتیپ مختلف کلزای پاییزه به ترتیب (SUNDAY LOLARA LLICORDEBONIT LCOBRA LELITE LOKAPI LOPERA LSLM046 LMODERNو ILLENA) در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه نظیر: ارتفاع بوته، تعداد خورجین در شاخه اصلی، تعداد خورجین در شاخه فرعی، تعداد خورجین در کل بوته، تعداد دانه در خورجین، طول خورجین،وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد روغن اندازه گیری شدند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین تاریخ کاشت در صفت های مذکور با بکارگیری 18 شهریور حاصل گردید، و همچنین بیشترین ژنوتیپ در صفاتی همچون ارتفاع بوته، وزن خشک کل بوته و عملکرد بیوماس به ترتیب برابر(91/15 سانتی متر، 70/33 گرم در متر مربع و 105/5 کیلوگرم در هکتار) در ژنوتیپ ELITE حاصل گردید. حداکثر عملکرد دانه در ژنوتیپ SLM046 برابر(4479 کیلوگرم) تعداد خورجین درشاخه اصلی تعداد خورجین در شاخه فرعی و تعداد خورجین در کل بوته به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های MODERN و RCOBRA برابر(22/33، 56/67، 74 عدد) تعداد دانه در خورجین در ژنوتیپ OLARA برابر (27 عدد) و کمترین عملکرد روغن مربوط به ژنوتیپ LICORD برابر (1/74 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص نمودند. در حالی که اثر متقابل تاریخ کاشت و ژنوتیپ برتمامی صفات مذکور اختلاف معنی داری را نشان دادند.

کلمات کلیدی:
کلزای پاییزه، فصل کاشت، ژنوتیپ ، عملکرد دانه، عملکرد روغن، کشت تاخیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_026.html